برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی در گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی
  • نویسنده حمیدرضا آبیاری
  • استاد راهنما محمدرضا نصیری
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

تولید شیر و چربی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از مدل دام تک صفته، چند صفته و تکرار پذیری برای سه دوره نخست شیردهی آنالیز شد و مولفه های واریانس ، پارامترها و روند ژنتیکی با استفاده از روش reml برای رکوردهای 305 روز برآورد شد. وراثت پذیری صفات تولید شیر و چربی در دوره اول شیردهی با مدل تک صفته 28/0 و 22/0 و با مدل چند صفته 28/0 و 23/0 بدست امد و در دوره های شیردهی بالاتر کاهش پیدا کرد. همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بین تولید شیر و چربی 84/0 و 78/0 بود. این همبستگی ها بین دوره های شیردهی با افزایش فاصله بین دوره ها کاهش پیدا کرد. وراثت پذیری و تکرار پذیری با استفاده از مدل تکرارپذیری برای صفت تولید شیر 28/0 و 47/0 بود و برای صفت تولید چربی 17/0 و 36/0 به دست آمد. روند ژنتیکی از طریق ضریب رگرسیون میانگین ارزش ارثی گاوها بر سال تولد برای صفات تولید شیر و چربی بدست آمد. روند ژنتیکی برای تولید شیر 12/8 کیلوگرم در سال بدست آمد. این پارامتر برای چربی نزدیک به صفر بود ولی روند محیطی برای این صفت 96/6 کیلوگرم در سال بود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

برآورد پارامترها و روند ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی

تولید شیر و چربی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از مدل دام تک صفته، چندصفته و تکرارپذیری برای سه دوره نخست شیردهی آنالیز شد و مولفه های واریانس، پارامترها و روند ژنتیکی با استفاده از روش reml بر روی رکوردهای 305 روز برآورد شد. وراثت پذیری صفات تولید شیر و چربی در دوره اول شیردهی با مدل تک صفته 0/27 و 0/22 و با مدل چندصفته 0/28 و 0/23 به دست آمد، و در دوره های شیردهی بالاتر کاهش پید...

15 صفحه اول

تخمین پارامترها و روند ژنتیکی تولید شیر، چربی و درصد چربی گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدلهای دام تک صفتی و تکرارپذیری

دراین تحقیق به منظور تخمین پارامترهای ژنتیکی و روند فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی از 35438 رکورد تولید 305 روز و دو بار دوشش (شیر، چربی و درصد چربی) متعلق به 17971 رأس گاو هلشتاین استان خراسان طی سالهای 1382-1369و متعلق به133 گله استفاده شد. برای برآورد مؤلفه های واریانس و تجزیه و تحلیل ژنتیکی از مدلهای دامی تک صفتی و تکرار پذیری روش آماری حداکثردرستنمائی محدود شده بدون استفاده از مشتق گیری استفاده...

متن کامل

برآورد روندهای ژنتیکی،محیطی و فنوتیپی برخی صفات تولید شیر در گاوهای هلشتاین استان همدان

این پژوهش با هدف برآورد  مشخصه (پارامتر)های ژنتیکی و روندهای ژنتیکی، محیطی و فنوتیپی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان همدان انجام شد. در این پژوهش از 11986 رکورد 305 روز، سه زایش نخست گاوهای هلشتاین استان همدان که در سال­های 1369 تا 1390 گردآوری ‌شده بود، استفاده شد. اجزای واریانس-کوواریانس و ارزش­های اصلاحی با مدل مختلط حیوانی، بر پایة الگوریتم میانگین اطلاعات‌ بیشترین درست‌نمایی محدودشده (AI-...

متن کامل

تخمین پارامترها و روند ژنتیکی تولید شیر، چربی و درصد چربی گاوهای شیری نژاد هلشتاین استان خراسان با استفاده از مدلهای دام تک صفتی و تکرارپذیری

دراین تحقیق به منظور تخمین پارامترهای ژنتیکی و روند فنوتیپی، ژنتیکی و محیطی از 35438 رکورد تولید 305 روز و دو بار دوشش (شیر، چربی و درصد چربی) متعلق به 17971 رأس گاو هلشتاین استان خراسان طی سالهای 1382-1369و متعلق به133 گله استفاده شد. برای برآورد مؤلفه های واریانس و تجزیه و تحلیل ژنتیکی از مدلهای دامی تک صفتی و تکرار پذیری روش آماری حداکثردرستنمائی محدود شده بدون استفاده از مشتق گیری استفاده ش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023