ایجاد سویه streptomyces clavuligerus پرتوان و ناتوان در تولید کلاولانیک اسید به روش جهش زایی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده علوم انسانی
  • نویسنده حسین نوری نوری
  • استاد راهنما جواد حامدی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

باکتری رشته ای streptomyces clavuligerus میکروارگانیسمی توانمند با تولید حداقل 21 متابولیت ثانویه از جمله یک محصول ارزشمند اقتصادی به نام کلاولانیک اسید است. کلاولانیک اسید مهمترین بازدارنده آنزیم بتالاکتاماز است که سبب مهار عملکرد بتالاکتامازهای کروموزومی و پلاسمیدی تولید شده توسط باکتری های گرم مثبت و منفی می شود. به کار گیری روش های مهندسی ژنتیک در actinomycete ها در ابعاد صنعتی از دیگر باکتری ها کمتر است زیرا وجود تعداد فراوان آنزیم های تحدیدی در بسیاری از آن ها مانع از ورود dna بیگانه به ژنوم سلول می شود و نیز ناقل های پلاسمیدی خود تکثیر مانع از تولید متابولیت های ثانویه می شوند. بنابراین جهش زایی روشی قدرتمند جهت افزایش تولید کلاولانیک اسید توسط streptomyces clavuligerus است. در این مطالعه هدف ایجاد سویه پرتوان و ناتوان در تولید کلاولانیک اسید به روش جهش زایی با پرتو فرابنفش و n- متیل-n-نیترو-n- نیتروزوگوانیدین بود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی علت افزایش بیوسنتز کلاولانیک اسید توسط streptomyces clavuligerus در محیط حاوی پروتئین های بادام زمینی

کلاولانیک اسید یک ترکیب بتالاکتام است که توسط streptomyces clavuligerus تولید می شود و می تواند انواع زیادی از بتالاکتامازهای معمول موجود در میکروارگانیسم های مقاوم به انواع پنی سیلین و سفالوسپورین را مهار کند. بهینه کردن از مایع تخمیر یک استراتژی قدرتمند برای افزایش تولید محصول از تولیدات بیوتکنولوژی است. نتایج پژوهش های انجام شده، نشان داده که محیط کشت حاوی آرد سویا (به عنوان منبع اصلی نیتروژ...

15 صفحه اول

افزایش تولید آنتی‌بیوتیک کلاولانیک ‏اسید با ایجاد گونه‌های استرپتومایسس کلاولی‌جروس تراریخت واجد ژن claR

  مقدمه : کلاولانیک‏اسید از جمله آنتی‌بیوتیک‌های مهار کننده‌ی β لاکتاماز بوده که توسط استرپتومایسس کلاولی‌جروس تولید‌ می‏شود. کلاولانیک‏اسید در ترکیب با سایر آنتی‌بیوتیک‌های قوی و حساس به β لاکتاماز مورد استفاده بالینی قرار می‏گیرد. ژن‌ CalR از جمله ژن‌هایی بوده که نقش مهمی در تنظیم تولید کلاولانیک‏اسید ایفا نموده و به منظور بیان ژن‌های اواخر مسیر بیوسنتز کلاولانیک‏اسید مورد نیاز است‏‏.   مواد ...

متن کامل

Overproduction of Clavulanic Acid by UV Mutagenesis of Streptomyces clavuligerus

Clavulanic acid is produced industrially by fermentation of Streptomyces clavuligerus and researches have increased its production by strain improvement, recombinant DNA technology, and media composition and growth condition optimization. The main objective of this study was to increase the level of clavulanic acid production from Streptomyces clavuligerus (DSM 738), using UV irradiation. After...

متن کامل

جهش زایی هدایت یافته مکانی به منظور تولید پروتئین جهش یافته Iranian rice-NSLTP2 ( Oriza sativa) حاوی جهش Y45W

NSLTP (nonspecific lipid transfer protein) ها پروتئین ‌هایی گیاهی هستند که بر اساس وزن مولکولی به دو گروه nsLTP1 و nsLTP2 تقسیم بندی می ‌شوند. این پروتئین ها بسیار مقاوم هستند و علاوه بر پتانسیل حمل داروها می ‌توانند آن ‌ها را در برابر اکسیداسیون یا تجزیه شدن محافظت کنند. مولکول nsLTP2 گیاه برنج ، پروتئینی است که به دلیل توانایی ذاتی عبور از غشا و اتصال به ترکیبات استروئیدی (از جمله برخی ترکیبا...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد - دانشکده علوم انسانی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023