کارایی قارچ lecanicillium lecanii (zimmerman) zare & gams بر روی جمعیت شته سبز هلو myzus persicae (sulzer) (hom.,: aphididae)

پایان نامه
چکیده

در این تحقیق اثر کشندگی فرم تجارتی قارچ lecanicillium lecanii (zimmerman) zare & gams با نام ورکانی (vercani) روی حشرات بالغ شته سبز هلو myzus persicae (sulzer) روی سیب زمینی و کلزا و حشرات کامل شته جالیز aphis gossypii (glover) روی خیار در شرایط کنترل شده آزمایشگاهی (2±22درجه سلسیوس، رطوبت نسبی 100 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی) بررسی شد. برای انجام آزمایش، 5 غلظت اسپوری بر اساس فواصل لگاریتمی در داخل آب مقطر استریل تهیه گردید. این عامل بیمارگر با استفاده از روش های معمول تکثیر پیدا کرده و پنج غلظت مختلف از آن (104، 105، 106، 107 و 108 اسپور در میلی لیتر ) تهیه گردید. تیمارها شامل غلظت های مذکور و محلول بدون اسپور قارچ به عنوان شاهد بود. آزمایش به صورت طرح فاکتوریل و با طرح پایه کاملاً تصادفی در 6 تکرار انجام گرفت. در هر تکرار، 10 حشره کامل شته سبز هلو و شته جالیز توسط 10 میلی لیتر از سوسپانسیون اسپوری با غلظت های مذکور اسپورپاشی شدند و به داخل ظروف پتری پلاستیکی که محتوی آب آگار 1 درصد و برگ های تازه سیب زمینی، کلزا و خیار ضدعفونی شده با هیپوکلریت سدیم 5/2 درصد به مدت یک دقیقه منتقل شدند. ظروف پتری به طور روزانه بررسی شده و تعداد حشرات مرده شمارش شده و برگ های تازه سیب زمینی، کلزا و خیار جهت تغذیه حشرات بالغ به داخل پتری ها اضافه شد. شمارش حشرات مرده به مدت 5 روز ادامه یافت. نتایج حاصله از تجزیه آماری داده ها نشان داد که میزان مرگ و میر ناشی از آلودگی به قارچ در مدت 5 روز بعد از همه تیمارها معادل 100 درصد بوده و با افزایش غلظت مدت زمان لازم برای مرگ و میر حشرات به صورت معنی داری کاهش پیدا کرد. lt50 شته سبز هلو روی سیب زمیتی، شته سبز هلو روی کلزا و شته جالیز در غلظت 104 اسپور در میلی لیتر به ترتیب معادل 61/1 ، 46/2 و 81/2 روز و در غلظت 107 اسپور در میلی لیتر به ترتیب معادل 17/1، 53/1 و 17/2 روز می باشد. همچنین lc50 شته سبز هلو روی سیب زمینی، شته سبز هلو روی کلزا و شته جالیز روی خیار در عرض 48 ساعت به ترتیب معادل 11/1، 62/5 و 71/7 اسپور در میلی لیتر بود. از طرفی هر چه lt50 و lc50 (مدت زمان و مقدار غلظت لازم برای از بین بردن 50 درصد از موجودات آفت) کمتر باشد، مطلوبتر می-باشد. از این رو بر اساس این نتایج قارچ l. lecanii روی شته سبز هلو روی سیب زمینی اثر کشندگی بیشتری نسبت به شته سبز هلو روی کلزا و شته جالیز دارد و همچنین اثر کشندگی قارچ برای شته سبز هلو روی کلزا به مراتب بیشتر از شته جالیز می باشد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بیمارگری قارچ Metarhizium anisopliae بر روی شته سبز هلو Myzus persicae

چکیده  یکی از مشهورترین قارچ­های بیمارگر حشرات،  anisopliae Metarhiziumمی باشد که در خاک وجود داشته و از قابلیت بیمار کردن آفات گیاهی و جانوری برخوردار می­باشد. شته ی سبز هلو(Myzus persicae) در کلیه­ی مناطق ایران وجود داشته و به درختان هلو، مرکبات، سبزیجات و گیاهان زینتی گلخانه­ای  خسارت می زند. در این مطالعه مرگ­ و میر شته­ی سبز هلو توسط قارچ Metarhiziumanisopliae مورد بر رسی قرار گرفت. از دو ...

متن کامل

بیولوژی و کارایی کفشدوزک oenopia conglobata contaminata (menteries) روی شته سبز هلو myzus persicae (sulzer) در شرایط آزمایشگاهی

بیولوژی و شکارگری کفشدوزک oenopia conglobata contaminata (menteris) تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. میانگین طول دوره رشدی از تخم تا حشره کامل در دماهای 5/22، 25، 5/27، 30 و 5/32 با تغدیه از شته سبز هلو 02/24، 68/19، 15/17، 009/14 و 32/14 و با تغذیه ازتخم پروانه بید آرد 27، 22/23، 57/19، 14/16 و 33/16 و با تغذیه ازتخم پروانه بید غلات 83/28، 52/24، 39/21، 92/17 و 22/18 بود و کم ترین میزان مرگ و می...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه محقق اردبیلی - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023