پیاده سازی و بهینه سازی روشی ترکیبی در بازشناسی الگوی عنبیه

پایان نامه
چکیده

بیومتریکها ابزاری برای تعیین هویت و یا تایید هویت افراد هستند .از این میان سیستمهای عنبیه نگاری به دلیل منحصربفرد بودن الگوی عنبیه و عدم امکان کپی برداری مصنوعی از آن و پایداری ویژگیهای عنبیه درصد خطای بسیار ناچیزی دارند و به همین دلیل دارای قابلیت اطمینان بالایی هستند. به طور کلی یک سیستم بازشناسی عنبیه شامل چهار بخش دریافت یک دنباله از تصاویر، مکانیابی عنبیه، استخراج ویژگی، مقایسه و تطبیق است. در این پایان نامه ضمن پیاده سازی و ارزیابی برخی روشهای موجود، در بخش مکانیابی روشی سریع برای مکانیابی مرز بین عنبیه و مردمک (مرز درونی ) با استفاده از تبدیل موجک haar و استفاده از روابط هندسه تحلیلی ارائه شده است. نتایج نشان می دهد که این روش علاوه بر بهبود سرعت دقت قابل قبولی را نیز دار.....

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روش های ترکیبی در طبقه بندی تصاویر بافت با استفاده از مجموعه? ویژگی ها و طبقه بندی کننده های بهینه

الگو یک شی انتزاعی است که با استفاده از یک سری ویژگی ها تعریف شود، بازشناسی الگو سیستمی می باشد که قادر خواهد بود الگوی ناشناخته ای را تشخیص و در دسته مربوطه قرار دهد. یکی از مهمترین بخشهای سیستم بازشناسی الگو، مرحله ی استخراج ویژگی میباشد. استخراج بردار ویژگی مناسب از الگوی ورودی با ویژگی هایی مستقل از یکدیگر، سبب عدم گمراهی طبقه بند در طبقه بندی داده ها شده در نتیجه علاوه بر امکان استفاده از...

15 صفحه اول

تأیید هویت مبتنی بر ویژگی های ساختاری بافت عنبیه با استفاده از مدل مارکوف

در این پروژه یک سامانه تأیید هویت بر مبنای استفاده از تصاویر عنبیه پیاده سازی شده است. از ویژگی های بافتی عنبیه برای تأیید هویت استفاده شده است. برای این منظور در ابتدا گوشه های تصویر روشنایی در ناحیه ی عنبیه استخراج می شود. سپس برای هر عنبیه یک دنباله از نماد ها که توصیفگر بافت روشنایی است تشکیل می شود. بر اساس رشته ی حاصله، برای هر تصویر یک مدل مخفی مارکوف آموزش یافته و ماتریس انتقال حالت و م...

15 صفحه اول

چارچوبی جدید برای بازشناسی گفتار به منظور استفاده در بازیابی صدای گفتاری

موضوع این پایان نامه بازیابی متون حاصل از بازشناسی گفتار می باشد. در این راستا روشی برای اصلاح خطاهای بازشناسی گفتار ارائه شده است. در این روش بر مبنای مفاهیم موجود در بازشناسی گفتار مانند مدل زبانی، سعی شده است کلماتی که در فرآیند بازشناسی گفتار دچار خطا شده اند، شناسایی گردیده و با کلمات مناسب دیگر جایگزین گردند. برای یافتن کلمات مناسب، الگوریتم کارایی ارائه شده است که نتایج پیاده سازی نشان د...

15 صفحه اول

استخراج ویژگی ترکیبی مبتنی بر ژنتیک دودویی جهت بهبود عملکرد تشخیص در سیستم‌های بازشناسی عنبیه

سامانه تشخیص عنبیه از چند مرحله تشکیل‌شده، که یکی از مهم‌ترین مراحل آن استخراج ویژگی است. اکثر سامانه‌های موجود از یک روش خاص جهت استخراج ویژگی استفاده می‌کنند. در راستای ایجاد بهبودِ عملکردِ سامانه از الگوریتم ژنتیک دودویی با استفاده از یک معیار برازندگی جدید جهت یافتن روش استخراج ویژگی ترکیبی بهره گرفتیم. روش پیشنهادی از تعداد زیادی فیلتر و تبدیل که در استخراج ویژگی از عنبیه کاربرد فراوانی دارن...

متن کامل

طراحی پیکره بندی و بهینه سازی طراحی جانمایی در ماهواره های مدار زمین آهنگ

در این مقاله روشی جهت طراحی پیکره¬بندی و بهینه¬سازی جانمایی اجزای ماهواره مخابراتی پیشنهاد می¬شود. در ابتدا الگوریتمی جهت طراحی پیکره¬بندی ماهواره زمین-آهنگ ارائه می¬گردد. با توجه به اینکه زیرسیستم پیشرانش ماهواره¬های زمین¬آهنگ بزرگترین قطعات را به لحاظ حجمی و جرمی داراست، می¬تواند تاثیر بسزایی در پیکره-بندی ماهواره داشته باشد؛ بنابراین این مسئله در الگوریتم طراحی پیکره¬بندی مورد توجه قرار می¬گ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}