بررسی موانع پذیرش بانکداری اینترنتی از دیدگاه مشتریان (مطالعه موردی بانک تجارت)

پایان نامه
چکیده

اگرچه بانکداری اینترنتی به شکل گسترده ای در کشورهای توسعه یافته پذیرفته شده است، لیکن درکشورهای در حال توسعه موانع جدی بر سر راه توسعه این مقوله وجود دارد. از آنجاکه بانکداری اینترنتی مزایای فراوانی، همچون کاهش هزینه ها، جلوگیری از اتلاف وقت مشتریان، دسترسی آسان به شبکه بانکی بدون محدودیت زمانی و مکانی و... دارد؛ در این تحقیق سعی شده مهمترین موانع پذیرش بانکداری اینترنتی بررسی شده و پیشنهاداتی برای توسعه آن ارائه گردد. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق همبستگی، نمونه ای متشکل از 385 نفر از مشتریان بانک تجارت شهر زنجان و با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفته اند. در این پژوهش ریسک ادراک شده، عدم آشنایی با اینترنت، نوع اتصال به اینترنت، تبلیغات ضعیف بانکداری اینترنتی، محصولات رقیب و عوامل جمعیت شناختی به عنوان متغیر مستقل و عدم پذیرش بانکداری اینترنتی به عنوان متغیر وابسته شناسایی شده است. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی-پیرسون، آزمون t و تحلیل واریانس استفاده شده. 9 فرضیه در چهار گروه اصلی مطرح شدند که از این میان در سطح اطمینان 95%، 6 فرضیه تائید و 3 فرضیه رد شدند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک تجارت)

     با گسترش روزافزون فن­آوری ارتباطات و شبکه جهانی اینترنت، تجارت به­عنوان رکن اساسی زندگی اجتماعی، دستخوش تحولی شگرف شده است. تجارت الکترونیک باعث شده است که با صرف هزینه اندک در کمترین زمان ممکن، عملیات خرید و فروش انجام شود و رفاه و آسایش بیشتری نصیب مشتریان و مصرف­کنندگان شود. از این­رو، تحقیق حاضر به­بررسی موضوع اینترنت بانک می­پردازد. هدف این تحقیق، بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان ب...

متن کامل

بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی: بانک تجارت)

با گسترش روزافزون فن­آوری ارتباطات و شبکه جهانی اینترنت، تجارت به­عنوان رکن اساسی زندگی اجتماعی، دستخوش تحولی شگرف شده است. تجارت الکترونیک باعث شده است که با صرف هزینه اندک در کمترین زمان ممکن، عملیات خرید و فروش انجام شود و رفاه و آسایش بیشتری نصیب مشتریان و مصرف­کنندگان شود. از این­رو، تحقیق حاضر به­بررسی موضوع اینترنت بانک می­پردازد. هدف این تحقیق، بررسی اثرات شخصیت و ادراکات مشتریان بر پذی...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان)

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ”قصد“ استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[7] انجام گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی،رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی، به ”قصد“ استفاده از یک سیستم خاص مربوط بوده و قصد استفاده نیز به نوبه خود به‌وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه مصرف کننده و ادراکات وی در مورد سهولت استفاده از سیستم تعیی...

متن کامل

الگوی پذیرش بانکداری اینترنتی توسط مشتریان

هدف از انجام این تحقیق میدانی بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی است. اساس  چارچوب مفهومی این تحقیق را مدل تکامل یافته پذیرش فن­آوری تشکیل می دهد و جامعۀ آماری آن، کلیه مشتریان بانک ملی ایران در شهرستان تهران است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی، 202 نفر از مشتریان به­عنوان نمونه انتخاب شده اند. با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری، اعتبار مدل مورد تأیید قرار گرفته و بر اساس نت...

متن کامل

بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی (مطالعه موردی بانک سامان)

این پژوهش با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر ”قصد“ استفاده مشتریان از خدمات بانکداری اینترنتی و با استفاده از مدل پذیرش تکنولوژی دیویس[7] انجام گرفته است. طبق مدل پذیرش تکنولوژی،رفتار استفاده از یک تکنولوژی اطلاعاتی، به ”قصد“ استفاده از یک سیستم خاص مربوط بوده و قصد استفاده نیز به نوبه خود به وسیله میزان مفید بودن تکنولوژی مورد نظر از دیدگاه مصرف کننده و ادراکات وی در مورد سهولت استفاده از سیستم تعیی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023