the effects of error correction methods on pronunciation accuracy

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده زبانهای خارجی
  • نویسنده هومن سایلی
  • استاد راهنما حسن ایروانی منوچهر جعفری گوهر
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

هدف از انجام این تحقیق مشخص کردن موثرترین متد اصلاح خطا بر روی دقت آهنگ و تاکید تلفظ کلمه در زبان انگلیسی بود. این تحقیق با پیاده کردن چهار متد ارائه اصلاح خطا در چهار گروه، سه گروه آزمایشی و یک گروه تحت کنترل، انجام شد که گروه های فوق الذکر شامل دانشجویان سطح بالای متوسط کتاب اول passages بودند. گروه اول شامل 15، دوم 14، سوم 15 و آخرین 16 دانشجو بودند. دوره مربوطه به مدت 10 هفته ادامه یافت و دانشجویان هر گروه تحت 20 جلسه اصلاح خطا در جلسات 90 دقیقه ای قرار گرفتند. به علاوه در گروه اول 3، دوم 2، سوم 1 و آخرین 3 دانشجو از ادامه تحصیل در دوره های مربوطه انصراف دادند. بنابراین، جمعیت نهایی دانشجویان پس از انجام تست همسان سازی در گروه ها به 11 نفر در گروه اول، 10 نفر در گروه دوم،12 نفر در گروه سوم، و10 نفر در گروه چهارم، مجموعاً 43 دانشجو، تقلیل یافت. اعضای گروه اول تحت متد اصلاح خطای بارز و آنی، گروه دوم بارز و با تاًخیر، و گروه سوم اصلاح خطاهای شخصی و همسانان، قرار گرفتند. گروه چهارم بدون دریافت اصلاح خطا دوره را به پایان رسانیدند. پیش تست و پس تست مطالعه شامل 50 کلمه جدید و مشکل برای تلفظ کتاب passages بودند که در چهار نوع جمله شامل سوالات بلی-خیر ، سوالات استفهامی، و جملات مثبت و منفی قرار گرفتند. ماکسیمم نمره این دو تست از 100 بود که 50 نمره اول به دقت تاکید کلمه و 50 نمره دیگر به دقت آهنگ جمله تعلق می گرفت. پس از انجام این دو تست، داده های کسب شده با یک تست طبیعی بودن به نام کولموگروف اسمیرنوف بررسی شدند. نتایج حاصله تایید کردند که متد اول، گروهی که اصلاح خطای بارز و آنی را دریافت کردند، موثرترین متد می باشد. متدهای دوم، بارز و با تاخیر، سوم، اصلاح خطاهای شخصی و همسانان، و گروه تحت کنترل از لحاظ تاثیرگذاری در مرتبه های بعدی ایستادند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the effect of explicit versus implicit error correction on writing of iranian intermediate efl learners

در این پایان نامه دو روش اصلاح اشتباهات نوشتاری زبان آموزان بزرگسال ایرانی در سطح متوسط مورد بررسی قرار می گیرد. در روش اول (explicit) اشتباهات بطور مستقیم و در روش دوم (implicit) اشتباهات بصورت غیر مستقیم اصلاح می شود. برای انجام این تحقیق از دو گروه 15 نفری استفاده شده است. به زبان آموزان در هر جلسه یک موضوع انشا داده شده است. این کار در 15 هفته (15 جلسه) تکرار شده است. مقایسه نتایج این آزمون...

the effects of planning on accuracy and complexity of iranian efl students’ written narrative task performance

this study compared the different effects of form-focused guided planning vs. meaning-focused guided planning on iranian pre-intermediate students’ task performance. the study lasted for three weeks and concentrated on eight english structures. forty five pre-intermediate iranian students were randomly assigned to three groups of guided planning focus-on-form group (gpfg), guided planning focus...

15 صفحه اول

the effects of time planning and task complexity on accuracy of narrative task performance

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر برنامه ریزی زمانی، هم چنین افزایش میزان پیچیدگی تکالیف در نظر گرفته شده بصورت همزمان، بر دقت و صحت و پیچیدگی عملکرد نوشتاری زبان آموزان می باشد. بدین منظور، 50 نفر از دانش آموزان دختر در رده ی سنی 16 الی 18 سال به عنوان شرکت کنندگان در این زمینه ی تحقیق در نظر گرفته شدند و به دو گروه آزمایشی و کنترل بصورت اتفاقی تقسیم شدند. اعضای گروه آزمایشی هر دو تکلیف ساده و پی...

the impact of phonetic transcription on iranian intermediate efl learners’ pronunciation accuracy

این تحقیق به منظور یافتن تاثیر آموزش آوا نگاری انگلیسی بر روی صحت تلفظ زبان آموزان سطح متوسط ایرانی صورت گرفت.برای دستیابی به دو گروه متجانس, از110 زبان آموز در حال یادگیری زبان در اموزشگاه ها ازمون opt گرفته شد. بنابراین 40 نفر از این افراد انتخاب و به دو گروه 20 تایی تقسیم شدند.درنهایت این نتیجه حاصل شد که آموزش آوانگاری انگلیسی تاثیر مثبتی بر صحت تلفظ زبان آموزان سطح متوسط ایرانی داشته است. ...

the effects of keyword and context methods on pronunciation and receptive/ productive vocabulary of low-intermediate iranian efl learners: short-term and long-term memory in focus

از گذشته تا کنون، تحقیقات بسیاری صورت گرفته است که همگی به گونه ای بر مثمر ثمر بودن استفاده از استراتژی های یادگیری لغت در یک زبان بیگانه اذعان داشته اند. این تحقیق به بررسی تاثیر دو روش مختلف آموزش واژگان انگلیسی (کلیدی و بافتی) بر تلفظ و دانش لغوی فراگیران ایرانی زیر متوسط زبان انگلیسی و بر ماندگاری آن در حافظه می پردازد. به این منظور، تعداد شصت نفر از زبان آموزان ایرانی هشت تا چهارده ساله با...

15 صفحه اول

The Impact of Immediate Grammatical Error Correction on Senior English Majors’ Accuracy at Hebron University

This study aimed at investigating the effects of grammatical error correction on EFL learners’ accuracy. Twenty-two male and female senior students were chosen randomly to respond to a questionnaire investigating their beliefs about immediate grammatical error correction.  Actually, the study was conducted in order to answer this question: what is the effect of grammatical error feedback on stu...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022