مدل سازی دینامیکی جاذب ارتعاشی خطوط فشار قوی (stockbridge damper) و بررسی تأثیر پارامترهای کابل مستهلک کننده (damping cable) بر روی مقدار جذب انرژی با استفاده از روش آنالیز مودال تجربی

پایان نامه
چکیده

در خطوط فشار قوی، عوامل محیطی به دلیل ایجاد ارتعاشات عرضی کابل انتقال قدرت، اثرات مخربی روی تجهیزات خطوط انتقال بر جای می گذارد. برای کاهش نرخ خرابی ها، انرژی مکانیکی انتقال یافته بایستی به طریقی جذب شود. به این منظور از جاذب های دینامیکی در سیستم انتقال قدرت استفاده می شود. یکی از متداول ترین جاذب های دینامیکی، stockbridge damper است که در فاصله مناسبی از دو سر مقرّه، و بر روی کابل نصب می شود. با توجه به صنعتی بودن این موضوع و عدم امکان دسترسی همگانی به نتایج حاصله، تعداد مقالات اندکی در این زمینه قابل دسترسی است که همین امر ضرورت تحقیق و بررسی موضوع در داخل کشور را دو چندان می کند. همچنین تحقیقات انجام شده، بیشتر بر روی تأثیر مستهلک کننده ها در کاهش نوسانات خطوط انتقال نیرو و نیز فواصل نصب آن معطوف بوده و بررسی دینامیک مستهلک کننده ها چندان مورد توجه محققان قرار نگرفته است. در این پایان نامه قصد داریم ضمن پر کردن خلأ مذکور، خود دمپرِstockbridge را از دیدگاه ارتعاشی مورد بررسی، و تجزیه و تحلیل قرار دهیم. این امر علاوه بر کمک به رشد علمی کشور، زمینه ای مناسب برای تلفیق نتایج به دست آمده از این تحقیق با نتایج تحقیقات دیگر فراهم می آورد، تا بتوان به رویکرد دقیق تر و کامل تری در خصوص تأثیر این نوع دمپرها در کاهش نوسانات کابل انتقال قدرت دست یافت. هدف از این پایان نامه: 1- مدل سازی ریاضی چهار درجه آزادی دمپرِstockbridge ، 2- مدل سازی عددی جهت بررسی پاسخ به تغییر مکان هارمونیک دمپر با استفاده از یک نرم افزار عددی، و 3- بررسی تأثیر پارامترهای کابلِ دمپر در رفتار ارتعاشی سیستم با استفاده از روش آنالیز مودال تجربی است. در انتها، به منظور صحّه سنجی، نتایج آزمایشگاهی با نتایج تحلیلی مقایسه خواهند شد. لازم به ذکر است که تمرکز این پایان نامه، بر روی هدف سوم می باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تخمین پارامترهای میراگر استاک بریج و بررسی میزان جذب انرژی میراگر از روش به روزرسانی مدل و آنالیز مودال تجربی

در خطوط فشار قوی، عوامل محیطی به دلیل ایجاد ارتعاشات عرضی کابل انتقال قدرت، اثرات مخربی روی تجهیزات خطوط انتقال بر جای می گذارد. برای کاهش نرخ خرابی ها، انرژی مکانیکی انتقال یافته بایستی به طریقی جذب شود. به این منظور از میراگر های دینامیکی در سیستم انتقال قدرت استفاده می شود. یکی از متداول ترین میراگرهای دینامیکی، میراگر استاک بریج می باشد که در فواصل مناسبی از دو سر عایق سرامیکی و بر روی کابل...

متن کامل

کنترل لرزه ای ساختمان های چندین طبقه با استفاده از سیستم مستهلک کننده انرژی غیر فعال وارون ساز لوله

یکی از روش های مؤثر در کاهش پاسخ لرزه ای ساختمان ها در برابر بارگذاری دینامیکی ناشی از زلزله استفاده از سیستم های مستهلک کننده انرژی می باشد. در این مقاله کنترل لرزه ای ساختمان های چندین طبقه بوسیله سیستم مستهلک کننده انرژی وارون ساز لوله مورد بررسی قرار می گیرد. این سیستم مستهلک کننده نوین، انرژی ورودی را از طریق وارون نمودن یک لوله که از مصالح شکل پذیر ساخته شده است، جذب می نماید. این سیستم د...

متن کامل

بررسی حذف همزمان رنگ های مالاخیت گرین، متیلن بلو و متیل اورانژ با جاذب های مختلف

بخش اول مبتنی بر حذف رنگ¬ها با استفاده از کربن نانولوله چند دیواره فعال اکسید شده پس از بهینه¬سازی اثر عوامل به روش طرح مرکب مرکزی برای حذف رنگ استفاده شد. ابتدا کربن نانولوله اکسید شده با تکنیک¬های مختلف از قبیل xrd ، x-ray،xps ، sem و temتصویر طیف رامان مورد بررسی و شناسایی و تعیین ساختار گردید. سطح ویژه بالا و گروه¬های عاملی مختلف، آن را برای حذف همزمانی مقدار زیادی از رنگ¬ها و آلاینده¬ها با...

15 صفحه اول

حذف همزمان یون های سرب، نیکل، مس، کبالت و روی توسط قارچ زیستی تریکودرما، بررسی های سینتیکی و ترمودینامیکی فرایند حذف و سنتزنانوذرات روی سولفید-منگنز تثبیت شده بر روی کربن فعال و کاربرد آن برای حذف همزمان رنگ های دایرکت یلو 12 و ری اکتیو اورانژ 12، بررسی های سینتیکی و ترمودینامیکی فرایند حذف و سنتز نانوذرات قلع سولفید تثبیت شده بر کربن فعال و کاربرد آن برای حذف رنگ ری اکتیو اورانژ 12

در قسمت اول این تحقیق از قارچ تریکودرما به عنوان جاذب زیستی برای حذف یون های یونهای فلزی سنگین سرب (ii)، نیکل (ii)، مس (ii)، کبالت (ii) و روی (ii) استفاده شد. در این بخش اثر پارامترهای مختلف شامل ph، مقدار جاذب، دما، غلظت رنگ و زمان هم زدن مورد بررسی قرار گرفت. برازش داده های تجربی با مدل های مختلف ایزوترم جذبی فرندلیچ، تمکین و لانگمویر نشان دهنده مناسب بودن مدل لانگمویر برای تجزیه و تحلیل داده...

تحلیل و طراحی جاذب دینامیکی ارتعاشات

سیستم اولیه یک تیر یک سرگیردار است و جاذب مورد استفاده نیز به شکل یک تیر یک سرگیردار است. طراحی جاذب به کمک نرم افزار انسیس صورت می گیرد. در ابتدا یک مدل اجزاء محدود برای تیر اولیه مدل سازی، و تحلیل مودال عددی برای آن انجام می شود. سپس آنالیز مودال تجربی برای تیر اولیه انجام می شود. نتایج تحلیل مودال عددی و آزمایش مودال تجربی با هم مقایسه شده، و به کمک روش های بهینه سازی و با استفاده از نتایج آ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}