براورد واریانس در نمونه گیری چرخشی

پایان نامه
چکیده

در بیش تر آمارگیری ها ممکن است علاقه مند باشیم در فاصله های زمانی منظم پارامترهای جامعه را ‏براورد کرده و تغییرات آن ها را از یک دوره به دوره ی بعد مطالعه کنیم. آمارگیری های در طول زمان ‏‏(آمارگیری های مکرر) ما را در رسیدن به این مهم یاری می کنند. این آمارگیری ها به طور منظم در طول ‏زمان تکرار می شوند. نمونه گیری چرخشی یکی از روش های مورد استفاده در آمارگیری های مکرر است. ‏واریانس به عنوان متداول ترین شاخص برای براورد میزان خطای یک براوردگر (خطای نمونه گیری) و ‏تعیین دقت آن به کار می رود. بنابر این، براورد این پارامتر کلیدی در تدوین طرح های مختلف آماری در ‏مرکزهای آماری کشورها از اهمیت به سزایی برخوردار است. با توجه به گسترش استفاده از نمونه گیری ‏چرخشی در واحدهای ملی آمار، انجام یک بررسی جامع درباره ی براورد واریانس در طرح های ‏نمونه گیری چرخشی امری ضروری به نظر می رسد‎.‎

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کاربردی از براورد واریانس براوردگر مرکب تعمیم یافته در نمونه گیری چرخشی یک سطحی متعادل دوسویه

در بیش تر آمارگیری ها با مشخصه هایی سر و کار داریم که در طول زمان تغییر می کنند. در این آمارگیری ها ممکن است علاقه مند باشیم در فاصله های زمانی منظم پارامترهای جامعه را براورد کرده و یا تغییرات آن ها را از یک دوره به دوره ی بعد مطالعه کنیم. با توجه به گسترش استفاده از نمونه گیری چرخشی در واحدهای ملی آمار، انجام یک بررسی جامع درباره ی براورد واریانس در طرح های نمونه گیری چرخشی امری ضروری به نظر ...

متن کامل

کاربردی از براورد واریانس براوردگر مرکب تعمیم‌یافته در نمونه‌گیری چرخشی یک‌سطحی متعادل دوسویه

در بیش‌تر آمارگیری‌ها با مشخصه‌هایی سر و کار داریم که در طول زمان تغییر می‌کنند. در این آمارگیری‌ها ممکن است علاقه‌مند باشیم در فاصله‌های زمانی منظم پارامترهای جامعه را براورد کرده و یا تغییرات آن‌ها را از یک دوره به دوره‌ی بعد مطالعه کنیم. با توجه به گسترش استفاده از نمونه‌گیری چرخشی در واحدهای ملی آمار، انجام یک بررسی جامع درباره‌ی براورد واریانس در طرح‌های نمونه‌گیری چرخشی امری ضروری به نظر ...

متن کامل

براورد واریانس به‌روش جک‌نایف در آمارگیری‌های دوچارچوبی

روش‌های معمول براورد واریانس از قبیل روش خطی‌سازی سری تیلور (روش دلتا)۱ در آمارگیری‌های چندچارچوبی۲ عموماً مستلزم محاسبه‌ی مشتق‌های جزئی بوده و این محاسبات با افزایش تعداد چارچوب‌ها پیچیده‌تر می‌شود. براورد واریانس به روش جک‌نایف۳ روش دیگری است که ضمن سهولت در محاسبه، موجب کاهش چشم­گیری در اریبی براوردگر می‌شود. در این مقاله ابتدا به معرفی براوردگرهای چندچارچوبی مجموع جامعه و سپس استفاده از روش ...

متن کامل

براوردیابی پارامترهای مجهول در نمونه گیری چرخشی

در این مقاله ضمن معرفی آمار گیری چرخشی به عنوان یک روش کارا در مقایسه با آمارگیری پانلی و آمارگیری از واحدهای مستقل، با استفاده از مدل های خطی تعمیم یافته یک روش جدید برای براوردیابی تمامی ترکیبات خطی از میانگین های دوره های مختلف (از جمله اختلاف میانگین ها و مجموع میانگین ها در دوره های مختلف) ارائه می شود. سپس، به کمک یک شبیه سازی مونت کارلو، عملکرد تجربی روش معرفی شده برای دو مقطع متوالی آما...

متن کامل

براورد واریانس در آمارگیری های چندچارچوبی

در آمارگیری از جامعه های متناهی معمولاً یک نمونه ی احتمالاتی از یک چارچوب نمونه گیری که همه ی واحدهای جامعه ی هدف را پوشش می دهد، انتخاب می شود. در برخی موارد، چارچوبی که در دسترس است به صورت کامل جامعه ی هدف را پوشش نمی دهد لذا آماره های آمارگیری حاصل از این چارچوب ها اریب هستند. از طرفی روزامدسازی چارچوبی که در دسترس است نیاز به صرف هزینه های زیاد دارد . از آمارگیری های چندچارچوبی با هدف افزای...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022