بررسی پدیده خستگی در اتصالات دکل حفاری

پایان نامه
چکیده

دکل حفاری سازه ای پراهمیت در صنعت نفت بشمار می رود. این سازه شامل اعضاء اصلی و اتصالات است. عملکرد صحیح این سازه در توانایی تحمل نیروهای اعمالی از رشت? حفاری و دیگر اعضا، در شرایط مختلف خلاصه می شود. بنابراین اتصالات دکل باید به گونه ای طراحی شوند که تنش ها در آنان کمتر از مقدار تسلیم باشد. اتصالات به علت شکل ظاهری از با اهمیت ترین اعضا به شمار می روند. نیروهای اعمالی بر دکل ممکن است دچار تغییر شوند که در چنین شرایطی خستگی در دکل و اتصالات رخ می دهد. تحلیل تنش پایه واساس خستگی محسوب می شود. این پروژه برخی از اتصالات دکل را تحت شرایط بحرانی مورد تحلیل قرار می دهد. از انواع این اتصالات می توان به نوع گوشواره ای و چندحفره ای اشاره کرد. نشان داده می شود که اتصال گوشواره ای مورد کاربرد، تحت نیروی مذکور نمی تواند رفتار الاستیک داشته باشد بنابراین این پروژه نمون? جایگزین را پیشنهاد می کند. جازنی بر روی اتصالات گوشواره ای انجام می شود و تاثیر مثبت آن به دنبال کاهش در تنش، معین می شود

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل تمرکز تنش و خستگی در اتصالات پیچی رشته حفاری

در تحقیق حاضر میدان تنش در اطراف اتصالات پیچی رشته ی حفاری تحت تاثیر بارگذاری های مختلف ‏مانند پیش بار، محوری، خمشی و پیچشی تحلیل شده است. این کار به کمک روش المان محدود با استفاده از ‏نرم افزارهای ‏ansys‏ و ‏abaqus‏ صورت پذیرفته است. بدین منظور برنامه هایی پارامتری توسط زبان های ‏برنامه نویسی هر دو نرم افزار مذکور تهیه شده که طیف بسیار گسترده ای از اتصالات را در بر می گیرد. تحلیل ‏استاتیکی غیر...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023