اثر فرسایش ناشی از شخم بر تغییرات برخی از ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک (مطالعه موردی توتکابن)

پایان نامه
چکیده

فرسایش ناشی از شخم به عنوان یک فرآیند جهانی تخریب خاک در زمین های کشاورزی بوده و لازم است در ارزیابی اثرات فرسایش بر توان تولید اراضی و کیفیت محیط زیست در نظر گرفته شود. در تحقیق حاضر که در یکی از اراضی دیمکاری منطقه توتکابن واقع در جنوب استان گیلان با سابقه شخم بیش از 40 سال صورت گرفت، الگوی تغییرات برخی ویژگی هایی خاک توسط گاوآهن برگردان دار در سه واحد زمینی مجزا مورد بررسی قرار گرفت. هر واحد زمینی متشکل از حداقل سه قطعه زمین بود، به این ترتیب که هر دو زمین مجاور (در جهت یا عمود بر شیب) به عنوان واحد های نمونه برداری در نظر گرفته شد و خاک ها از سه موقعیت مختلف درون این واحد ها برداشت شد. همجواری با مرز زمینی ایجاد شده در طی کشت و کار از معیارهای انتخاب مکان نمونه برداری بود. برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در دو عمق 0 تا 15 و 15 تا 30 سانتی متر در هر واحد نمونه برداری تعیین شد. همچنین اختلاف ارتفاع بین قطعات مجاور و حجم هدررفت و تجمع خاک در منطقه، تعیین گردید. وجود اختلاف ارتفاع بیش از یک متر در بین قطعات زمین های زراعی مجاور در هر دو جهت موازی و عمود بر شیب و حجم بالای جابه-جایی خاک، نشان دهنده وجود فرسایش شخم (فرسایش مکانیکی) شدید در منطقه می باشد. تجزیه و تحلیل آماری ویژگی های خاک بر اساس طرح آشیانه ای نشان داد که واحد زمینی، موقعیت در درون هر واحد زمینی و عمق در هر موقعیت بر برخی ویژگی-های خاک اثر معنی داری داشته است. مهم ترین ویژگی های تحت تأثیر شامل هدایت الکتریکی، کربنات کلسیم معادل، جرم مخصوص ظاهری، ماده آلی، نیتروژن، فسفر و اجزای بافت خاک می باشند. نتایج نشان داد که بیش ترین تغییرات در جهت شیب بوده و برای واحد زمینی با شیب بالاتر، بیش تر بود. دلیل این امر آن است که میزان فرسایش شخم تابعی از فرسایش پذیری زمین نما بوده که خود تابعی از جهت و درجه شیب، میزان تقعر و همچنین شکل و اندازه زمین است

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثر فرسایش شخم بر میزان جابجایی و توان تولید خاک (مطالعۀ موردی: توتکابن در استان گیلان)

در تحقیق حاضر که در بخشی از اراضی دیم‌کاری در جنوب استان گیلان صورت گرفت، تأثیر فرسایش ناشی از شخم بر جابه‌جایی و توان تولید خاک بررسی شد. به این منظور هجده نقطة نمونه‌برداری در موقعیت‌های مختلف زمین بر مبنای همجواری با مرز زمینی ایجادشده در هفت قطعه زمین مجاور هم در نظر گرفته شد. ویژگی‌های حاصلخیزی خاک در عمق 0 تا 30 سانتی‌متری، همچنین اجزای عملکرد گندم در هر نقطة نمونه‌برداری تعیین شد. آنالیز...

متن کامل

اثر فرسایش شخم بر میزان جابجایی و توان تولید خاک (مطالعۀ موردی: توتکابن در استان گیلان)

در تحقیق حاضر که در بخشی از اراضی دیم کاری در جنوب استان گیلان صورت گرفت، تأثیر فرسایش ناشی از شخم بر جابه جایی و توان تولید خاک بررسی شد. به این منظور هجده نقطة نمونه برداری در موقعیت های مختلف زمین بر مبنای همجواری با مرز زمینی ایجادشده در هفت قطعه زمین مجاور هم در نظر گرفته شد. ویژگی های حاصلخیزی خاک در عمق 0 تا 30 سانتی متری، همچنین اجزای عملکرد گندم در هر نقطة نمونه برداری تعیین شد. آنالیز...

متن کامل

اثر صمغ عربی بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک های لوم و لوم رسی

سابقه و هدف: گزارش‌های متناقضی در مورد تغییر خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و پاسخ‌های بیولوژیکی خاک‌های اصلاح شده با بایوفیلم وجود دارد. اگرچه گزارشی از مقایسه اثرات صمغ عربی در بافت‌های مختلف خاک وجود ندارد، گزارشات اثرات بیوپلیمرهای متفاوت به عنوان آنالوگ بالقوه‌ای از بایوفیلم در خاک‌های مختلف به صورت متناقض وجود دارد. با فرض اینکه کلاس بافت خاک، به عنوان ویژگی ذاتی آن‌ها، ممکن است اثرات اصلاح کنند...

متن کامل

ارزیابی تاثیر ویژگی های فیزیکی- شیمیایی خاک بر گسترش فرسایش خندقی ‏(مطالعه موردی: شهرستان دره شهر)‏

این پژوهش به منظور ارزیابی تأثیر ویژگی های فیزیکی- شیمیایی خاک بر گسترش خندق در شهرستان دره شهر استان ایلام انجام شد. در همین راستا تعداد 36 خندق در پهنه خندقی دره شهر در استان ایلام انتخاب شدند. سپس خصوصیات ژئومتری و خصوصیات فیزیکی-شیمیایی خاک خندق ها با استفاده از عکس های هوایی، نقشه های رقومی مربوطه و عملیات میدانی مشخص شدند. برای تعیین میزان اثرگذاری این عوامل بر روی هریک از مشخصات ژئومتری ...

متن کامل

اثر کشت و کار مداوم زعفران بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک

عفران گیاه دائمی و از محصولات بومی قسمت شرقی ایران است و پیاز آن می تواند بین 5 تا 7 سال رشد کند که این امر می تواند موجب تغییر در خصوصیات خاک در درازمدت شود. از این رو، پژوهشی با هدف، بررسی برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک در مزارع یک تا هفت ساله زعفران انجام شد. بدین منظور، 50 هکتار از مزارع زعفران در منطقه گزیک (واقع در استان خراسان جنوبی) انتخاب شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با یک ...

متن کامل

اثر کاربرد ورمی کمپوست بر برخی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی خاک

In order to investigate the effect of vermicompost on physical and chemical properties of soil, an experiment was carried out in split plot based on complete randomized block design in three replications in Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University. The physical and chemical properties of soil included bulk density, particle density, total porosity, water holding capacity, fie...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023