gradual erasure of subjectivity: a study of samuel beckett’s trilogy in the light of postmodernism

پایان نامه
چکیده

ساموئل بکت بیشتر از هر نویسنده دیگری در نیم? دوم قرن بیستم با گفتارش زمان? ما را به آستان? از هم پاشیدگی کشانده است، آستانه ای که در آن مدرنیته با سرانجام گریزان اما غیرقابل اجتناب خود مواجه می شود. در این تحقیق روی مفهوم فردیت و محو آن در دوران پسامدرن تاکید شده و در طی آن سعی شده است که فردیت مدرن و پسامدرن در رمان های سه گانه بکت بررسی گردد. تحقیق حاضر یک بررسی کتابخانه ای و کیفی بر روی سه رمان انتخابی از ساموئل بکت یعنی مالوی، مالون می میرد، و نام ناپذیر است. در این تحقیق بعضی از تئوریهای فردیت در این سه رمان بررسی شده و از آراء برخی نظریه پردازان مثل رنه دکارت، مارتین هایدگر، امیلی بن ونیست، ژاک لاکان، و منتقد پسامدرن ایهاب حسن که ایده های آنها مربوط به حوزه فردیت و پسامدرنیسم می شود استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که محو فردیت به عنوان فرایندی مداوم در طول رمانهای سه گانه بکت ادامه دارد؛ همچنین این مطالعه دلایلی ارائه می دهد که تمام شخصیت ها در این سه گانه در واقع شخص (سوژه) واحدی است که فرایند از هم پاشیدن را شروع می کند؛ در این فرایند او به تدریج متلاشی می شود، حافظه و اجزای بدنش را پیوسته از دست می دهد، و سرانجام تقریبا به نیستی می رسد. با نشان دادن این فرایند و چنین شخصی این تحقیق گذاری از مدرنیسم به پسامدرنیسم در سطح فردیت را اثبات می کند، بدین معنی که فردیت نگاشته شده در ابتدای سه گانه فردیتی مدرن است، ولی در انتهای سه گانه و بعد از گذار به فردیتی پسامدرن تبدیل می شود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

a study of the fifth child and ben in the world by doris lessing in the light of julia kristevas psychoanalytic concepts

این مطالعه به بررسی عوامل روانشناختی کریستوادردو رمان دوربس لسینگ،فرزندبنجم و بن دردنیای واقعی می بردازد.موفقیت یا شکست کاراکترهادر تکمیل شکست تتیزی یه کمک بدر وهم از مهم ترین دغدغه محقق می باشد.به بررسی تحلیل روانشناختی تمامی کاراکترها خصوصا بن برداخته و به دنبال نشانه هایی از جامعه شیشه ای کریستوا می باشد.

15 صفحه اول

romantic education:reading william wordsworths the prelude in the light of the history of ideas

عصر روشنگری زمان شکل گیری ایده های مدرن تربیتی- آموزشی بود اما تاکید بیش از اندازه ی دوشاخه مهم فلسفی زمان یعنی عقل گرایی و حس گرایی بر دقت و وضوح، انسان عصر روشنگری را نسبت به دیگر تواناییهایش نابینا کرده و موجب به وجود آمدن افرادی تک بعدی شد که افتخارعقلانیتشان، تاکید شان بر تجربه فردی، به مبارزه طلبیدن منطق نیاکانشان وافسون زدایی شان از دنیا وتمام آنچه با حواس پنجگانه قابل درک نبوده و یا در ...

study of cohesive devices in the textbook of english for the students of apsychology by rastegarpour

this study investigates the cohesive devices used in the textbook of english for the students of psychology. the research questions and hypotheses in the present study are based on what frequency and distribution of grammatical and lexical cohesive devices are. then, to answer the questions all grammatical and lexical cohesive devices in reading comprehension passages from 6 units of 21units th...

the trace of translators ideology in literary translations: a case study of persian translation of the scaret letter

رساله ی حاضر تلاشی است برای بررسی مبحث ایدئولوژی در ترجمه ادبی و تاثیرات آن بر کار مترجم، اعم از گزینش واژگان و ساختارهای دستوری؛ با تمرکز بر تحلیل انتقادی گفتمان در متن مبدأ و متن مقصد، که در این رساله متن مبدأ رمان داغ ننگ اثر ناتانیل هاوثورن و ترجمه فارسی سیمین دانشور به عنوان متن مقصد مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل رمان های مورد نظر به طور عمده بر اساس مدل پیشنهادی فرحزاد(2007) بر...

network of phonological rules in lori dialect of andimeshk: a study within the framework of post-generative approach.

پژوهش حاضر ارائه ی توصیفی است از نظام آوایی گویش لری شهر اندیمشک، واقع در شمال غربی استان خوزستان. چهارچوب نظری این پژوهش، انگاره ی پسازایشی جزءمستقل می باشد. این پایان نامه شامل موارد زیر است: -توصیف آواهای این گویش به صورت آواشناسی سنتی و در قالب مختصه های زایشی ممیز، همراه با آوانوشته ی تفصیلی؛ -توصیف نظام آوایی گویش لری و قواعد واجی آن در چهارچوب انگاره ی پسازایشی جزءمستقل و معرفی برهم کن...

the effect of consciousness raising (c-r) on the reduction of translational errors: a case study

در دوره های آموزش ترجمه استادان بیشتر سعی دارند دانشجویان را با انواع متون آشنا سازند، درحالی که کمتر به خطاهای مکرر آنان در متن ترجمه شده می پردازند. اهمیت تحقیق حاضر مبنی بر ارتکاب مکرر خطاهای ترجمانی حتی بعد از گذراندن دوره های تخصصی ترجمه از سوی دانشجویان است. هدف از آن تاکید بر خطاهای رایج میان دانشجویان مترجمی و کاهش این خطاها با افزایش آگاهی و هوشیاری دانشجویان از بروز آنها است.از آنجا ک...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - تبریز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023