استفاده از dna کلروپلاستی در بررسی روابط فیلوژنتیک جنس پسته

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی اصفهان - دانشکده کشاورزی
  • نویسنده مریم زمانی
  • استاد راهنما مجید طالبی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

پسته یکی از گیاهان باغی مهم و اقتصادی است که تولید آن در کشور سابقه تاریخی و طولانی دارد. با توجه به معرفی ایران به عنوان یکی از مراکز تنوع و پیدایش این گیاه و اهمیت اقتصادی آن، همچنین ابهاماتی که در مورد موقعیت دقیق برخی ژنوتیپ‏های وحشی پسته ایران و نقش آنها در روند تکاملی گونه های جنس پسته وجود دارد، تعیین روابط خویشاوندی ژنوتیپ‏های مختلف پسته ضروری به نظر می رسد تا بتوان از این اطلاعات در تصمیم گیری برای برنامه‏های اصلاحی پسته استفاده کرد. ژنوم کلروپلاستی به دلیل حفاظت شدگی در اندازه، ساختار و محتوای ژنی برای بررسی روندهای تکاملی در سطوح مختلف تاکسونومیکی مناسب می باشد. بنابراین در این پژوهش به منظور بررسی روابط تکاملی و خویشاوندی گونه های پسته ایران، از دو ناحیه غیرکد شونده کلروپلاستی trnc-trnd و atpb-rbcl استفاده گردید. نواحی کلروپلاستی مورد بررسی با جفت آغازگرهای اختصاصی تکثیر گردید و محصولات pcr همسانه سازی و توالی-یابی شدند. در بررسی ناحیه trnc-trnd، سه ناحیه ریزماهواره ای شناسایی شد که طراحی آغازگر از نواحی اطراف آن می تواند منجر به معرفی نشانگر ریزماهواره کلروپلاستی در گونه های پسته گردد. براساس مجموعه داده حاصل از دو ناحیه trnc-trnd و atpb-rbcl، ژنوتیپ های وحشی جنس پسته از گونه p.vera تفکیک شدند و ارقام اهلی ایرانی ، سوریه ای، آمریکایی و ترکیه‏ای در یک گروه قرار گرفتند. ارتباط نزدیک ژنوتیپ های اهلی خارجی با ارقام تجاری ایرانی و همچنین خویشاوندی ژنتیکی نزدیک آنها به ژنوتیپ وحشی سرخس در دندروگرام به دست آمده، علاوه بر تأیید سرخس به عنوان یک ژنوتیپ تأثیرگذار در روند تکاملی پسته های اهلی، فرضیه معرفی ایران به عنوان یکی از مراکز تنوع پسته و خاستگاه احتمالی این گیاه را تقویت می نماید. در این تحقیق، ژنوتیپ بنه به پسته خنجوک ارتباط ژنتیکی نزدیک تری نسبت به p.vera نشان داد. نتایج به دست آمده نشان داد که ناحیه trnc-trnd توانایی بیشتری در تفکیک گونه های پسته از یکدیگر نسبت به ناحیه atpb-rbcl دارد و می توان از آن برای تعیین روابط خویشاوندی گونه‏های پسته استفاده کرد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تنوع ژنوم d گونه های متعلق به گروه aegilops-triticum در ایران با استفاده از مارکرهای سیتوژنتیک و مولکولی

ایران به عنوان بخشی از منطقه ی هلال حاصلخیزی، از مراکز مهم پیدایش و تنوع یابی گیاهان طایفه ی triticeae است. بنابراین مطالعات فیلوژنتیک تاکسون های این طایفه، در این منطقه می تواند اطلاعات مفیدی در مورد منشأ پیدایش این گیاهان از جمله گونه ی triticum aestivum به دست دهد. در این مطالعه تنوع بالای ژنتیک و روابط فیلوژنتیک گونه های دارنده ی ژنوم d خویشاوند گندم متعلق به ایران با استفاده از مطالعه ی سی...

15 صفحه اول

بررسی فیلوژنی مولکولی جنس Linaria Mill. (Plantaginaceae) در ایران براساس توالی DNA کلروپلاستی

سابقه و هدف: جنس Linaria Mill. متعلق به خانواده Plantaginaceae از راسته Lamiales است. زیستگاه این جنس در نیمکره شمالی و در برخی نقاط ایران می باشد. هدف این تحقیق بررسی وضعیت تاکسونومی و یافتن روابط فیلوژنی این جنس در ایران می باشد. مواد و روش ها: مطالعات مولکولی مطابق با روش زیر انجام گرفت: 1- استخراج DNA کامل از برگ ها، 2- تکثیر و تعیین ترادف قطعه ناحیه rpl32-trnL از ژنوم کلروپلاستی،3- انجام...

متن کامل

استفاده از برخی ژن های کلروپلاستی دخیل در فتوسنتز و بارکدهای گیاهی برای تجزیه و تحلیل روابط فیلوژنی انار

انار (punica granatum l.) یکی از قدیمی ترین و مهمترین گیاهان باغی در ایران است. با توجه به اینکه، ایران یکی از مراکز پیدایش و تنوع انار است، به کار گیری نشانگرها و بارکدهای مناسب می تواند نقش بسیار چشمگیری در ردیابی این تنوع و مدیریت حفظ ژرم پلاسم انار داشته باشد. در اغلب مطالعات صورت گرفته با استفاده از نشانگرهای مولکولی مختلف مانند rapd، aflp و ssr در انار، چند شکلی پایینی علیرغم تنوع مورفولو...

15 صفحه اول

ارزیابی روابط خویشاوندی کمپلکس Festuca-Lolium در ایران با استفاده از ردیف‌خوانی ناحیه بین ژنی trnH-psbA ژنوم کلروپلاستی

کمپلکس Festuca-Lolium به گروهی از آرایه‌های دارای خویشاوندی نزدیک در دودمان Festuca و خویشاوندان آن گفته می‌شود که در بر گیرنده گونه‌هایی از دو جنس Lolium و Festuca است. اعضای این کمپلکس را گونه‌های دگرگشن جنس Lolium و گونه‌های زیرجنس Schedonorus از جنس Festuca تشکیل می‌دهند. در پژوهش حاضر، با استفاده از ترادف های نوکلئوتیدی ناحیه trnH-psbA ژنوم کلروپلاستی، روابط 6 گونه متعلق به این کمپلکس در ا...

متن کامل

بررسی تنوع dna کلروپلاستی و روابط فیلوژنتیکی میان 28 گونه درمنه ایران

34 گونه از جنس درمنه در ایران گزارش شده است که از لحاظ پراکنش، تراکم و پوشش مهم‏ترین جنس‏های گیاهی در کشور محسوب می‏شوند. از آنجا که هنوز ‏سیستم کلی و جامعی برای طبقه‏بندی و فیلوژنی آن ارائه نشده است، ‏در این پژوهش سعی شد تا با بررسی تنوع کلروپلاستی و روابط فیلوژنتیکی گونه‏های درمنه و مقایسۀ آن‏ها با گونه‏های دیگر موجود در جهان، مسیر تکاملی آن‏ها شناسایی و قرابت ژنتیکی آن‏ها مشخص شود تا از این ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}