تاثیر یادگیری مشارکتی در ِیادگیری تلفظ پایانه های تصریفی زبان انگلیسی در زبان آموزان مبتدی ایران

پایان نامه
چکیده

اخیرا مطالعاتی فراوانی در رابطه با یادگیری مشارکتی در کلاس های زبان خارجی انجام شده است. برخی از این مطالعات بر تاثیرفعالیت های مرتبط با یادگیری مشارکتی در یادگیری مهارت های مختلف یادگیری زبان تاکید دارند. نتایج بدست آمده عمدتا نشانگر تاثیرات مثبت در بهبود مهارت های مختلف زبان آموزان مانند خواندن، نوشتن، گوش کردن و صحبت کردن بوده است. (منگ-لی چن، 2005 و کاو، 2003). بسته به هدف تحقیق، 62 زبان آموز مذکر سطح ابتدایی بین سنین 15 تا 25 از موسسه گلدیس در شهر تبریز به طور تصادفی انتخاب شده و در دو گروه طبقه بندی شدند. سپس بر اساس نتایج بدست آمده از فرم ها پر شده توسط 50 مدرس زبان درباره پایانه های تصریفی زبان انگلیسی، "s" و "ed" بعنوان مشکل دارترین پایانه های تصریفی انتخاب شدند.در مرحله بعدی متنی حاوی دو پایانه ذکر شده به عنوان پیش آزمون جهت خواندن و ضبط صدا به زبان آموزان ارائه شد. این پیش آزمون جهت نشان دادن همگن بودن دو گروه به زبان آموزان ارائه شد. بعد از پیش آزمون، تلفظ پایانه های تصریفی انگلیسی در هر دو کلاس تدریس شد. تدریس در کلاس آزمایشی توسط روش های یادگیری مشارکتی و در کلاس گواه توسط روش معلم محور انجام گرفت. در پایان تحقیق و پس از ارائه پس آزمون، آزمون t مستقل برای مقایسه میانگین های دو گروه در پایانه های "s" و "ed" بکار برده شد. نتایج این مطالعه نشان داد که فعالیت های یادگیری مشارکتی تاثیر معنی داری در تلفظ صحیح پایانه "s" نداشتند، اما این فعالیت ها تاثیر معنی داری درتلفظ صحیح پایانه "ed" داشتند. بنابراین نتایج این تحقیق نشانگر تاثیرات مثبت یادگیری مشارکتی در بهبود تلفظ پایانه های تصریفی زبان انگلیسی می باشد. در مورد پایانه "s" نیز می توان گفت که تاثیر روش تدریس مشارکتی بهتر از روش تدریس معلم محور بود هر چند که تفاوت میانگین های دو گروه معنی دار نبود. به طور کلی نتایج بدست آمده نشانگر تاثیرات مثبت تدریس مشارکتی می باشد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر پروژه بر یادگیری اصطلاحات زبان انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر اجرای پروژه‌ بر دانش اصطلاحات زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی در زبان آموزان ایرانی می پردازد. برای این منظور، 60 زبان‌آموز دختر و پسر، پس از انتخاب توسط آزمون تعیین سطح آکسفورد ، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. درگروه آزمایش شرکت کنندگان درتکالیف هفتگی خود از اصطلاحات تدریس شده درتهیه دابسمش، صداگزاری بر روی انیمیشن و یا تکه های از فیلم های مخ...

متن کامل

تأثیر سن زبان آموزان بر یادگیری تلفظ زبان آلمانی بر اساس دادههای دانشجویان ایرانی

پژوهش حاضر با استناد به فرضیه دورۀ بحرانی که یادگیری کامل هر زبان را پس از سن خاصی ناممکن می‌داند، انجام گرفته است. دو گروه از دانشجویان ایرانی که در سنین مختلف زبان آلمانی را آموخته‌اند، مورد بررسی قرار گرفتند. تلفظ آنها از طریق روخوانی سه متن آلمانی بوسیله پنج ارزیاب بومی آلمانی مورد ارزیابی قرارگرفت. هدف یافتن گویشور درحد بومی زبان آلمانی درمیان زبان‌آموزان دوگروه بود. براساس تحقیقات متعدد د...

متن کامل

بررسی پیشرفت تدریجی در یادگیری دستور زبان انگلیسی میان زبان‌آموزان ایرانی سطح مبتدی با استفاده از بازی های رایانه‌ای مختص یادگیری زبان انگلیسی

این تحقیق تاثیر بازی های رایانه ای یادگیری زبان بر فراگیری دستور زبان انگلیسی در میان زبان آموزان ایرانی سطح مبتدی را از طریق پیشرفت تدریجی مورد بررسی قرار داده است. تعداد 40 یادگیرنده مذکر بین 8 تا 12 سال بر اساس نمرات آزمون تعیین سطح، بصورت همگن در یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل شرکت کردند. در گروه آزمایشی از بازی های رایانه ای یادگیری زبان برای تدریس حال ساده، حال استمراری، گذشته ساده، و گذ...

متن کامل

رابطه بین اضطراب از یادگیری زبان و قصد ادامه یادگیری زبان انگلیسی در بین زبان آموزان

بدون شک اضطراب در یادگیری زبان خارجی تاثیر چشمگیری دارد. تا کنون تحقیقت زیادی بر روی این عامل احساسی انجام گرفته است. با این وجود، تحقیقات کمی در زمینه تاثیر خصوصیات مردم شناختی روی اضطراب از یادگیری زبان خارجی و همچنین تاثیر این نوع اضطراب روی قصد زبان آموزان برای ادامه یادگیری زبان انجام گرفته است. بنابراین، جهت پر کردن این خلا، تحقیق حاضر نقش دو خصوصیت مردم شناختی (جنسیت و سن) در اضطراب از ی...

متن کامل

تاثیر کلاس معکوس بر خودراهبری در یادگیری درس زبان انگلیسی

ﭘﮋوﻫﺶ حاضر ﺑﺎﻫﺪف "ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﺄﺛﯿﺮ کلاس معکوس ﺑﺮ مهارت خودراهبری در یادگیری داﻧﺶآﻣﻮزان دختر پایه دهم شهرستان کلیبر در سال تحصیلی 1396-1395در درس زبان انگلیسی" اﻧﺠﺎمﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روش ﭘﮋوﻫﺶ حاضر نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون با یک گروه کنترل بود. ﺷﺮﮐﺖﮐﻨﻨﺪﮔﺎن در پژوهش30 نفر بودند، که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و ﺑﻪﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﯽ به دو ﮔﺮوه آزﻣﺎﯾﺶ و ﮐﻨﺘﺮل تقسیم شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنا...

متن کامل

تاثیر هدف خواندن بر یادگیری و ماندگاری ضمنی واژگان در زبان آموزان مبتدی ایرانی زبان انگلیسی

زبان آموزان عمدتا متون را با اهداف مختلفی می خوانند. تووانی (2000) معتقد است که هدف خواندن بر تمامی جنبه های آن تاثیرگذار است. نظر به نقش کلیدی یادگیری واژگان در زبان آموزی دوم، این تحقیق به بررسی تاثیر هدف خواندن بر یادگیری و ماندگاری ضمنی واژگان می پردازد. بدین منظور 75 زبان آموز (سطح مبتدی) به سه گروه 1. خواندن آزاد و بدون هدف خاص (گروه کنترل)، 2. خواندن به منظور درک مفاهیم و مطالب (گروه آزم...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022