مقایسه بازتاب های آزمون های ایلتس و تافل ای-بی-تی در محیط آموزشی ایران

پایان نامه
چکیده

امتحانات ایلتس و تاقل ای-بی-تی که به منظور سنجش میزان تبحر زبان انگلیسی برگزار میشوند بر پایه تئوریهای جدید ارتباطی زبان طراحی شده اند. داوطلبان جهت ادامه تحصیل در دانشگاههای انگلیسی زبان دنیا، مهاجرت به کشورهای انگلیسی زبان، تحصیلات تکمیلی در برخی از دانشگاههای داخلی، و استخدام در پاره ای از سازمانها و شرکتها در این امتحانات شرکت میکنند. بسیاری از آنان در دوره های آمادگی این دو آزمون ثبت نام مینمایند. در این راستا به نظر میرسد که معلمان و زبان آموزان به جای آموزش و یادگیری زبان انگلیسی به طور کار آمد و ارتباطی، بر تکنیکها و راه کارهای امتحانی تاکید دارند که منجر به بازتاب و تاثیر منفی بر نحوه آموزش و یادگیری زبان دارد. این تحقیق که مقایسه بازتابهای این دو آزمون در ایران است، به دو صورت کمی و کیفی صورت گرفته است که در آن 220 زبان آموز ایلتس و تافل ای-بی-تی، 40 معلم ایلتس و تافل ای-بی-تی، 200 شرکت کننده در ایلتس و تافل ای-بی-تی پرسشنلمه های مخصوص خود را پر کردند.با 10 معلم ایلتس و تافل ای-بی-تی مصاحبه شد و کلاسهای درسشان مورد مشاهده قرار گرفت. داده های جمع آوری شده مورد تحلیل های آماری توصیفی، جداول فراوانی و در صد ، نمودار، مجذور خی، تی تست و همچنین تحلیلهای کیفی قرار گرفتند. بر اساس نتایج به دست آمده این طور به نظر میرسد که این دو آزمون بازتابهای مغایر با آنچه که طراحان آنان در نظر داشتند از خود نشان دادند. این یافته میتواند روائی و اعتبار این دو آزمون استاندارد شده را تا حدود زیادی مورد پرسش قرار دهد. پرسشهائی مبنی بر اینکه آیا نمرات حاصله از این دو آزمون نشانگر تبحر و توانش زبانی داوطلبان این دو آزمون هستند وآیا نمرات قبولی بدست آمده آمادگی آنان را جهت ورود به دانشگاه ها و کار در محیط انگلیسی زبان نشان میدهند و یا نمایانگر مهارت آنان در استفاده از تکنیکها و راه کارهای امتحان میباشند. معلمان و زبان آموزان باید بیشتر به بازتاب های مثبت این آزمون ها در نحوه آموزش زبان و فعالیتهای یادگیری تاکید داشته باشند تا به موازات تدریس و فراگیری موثر،داوطلبان نه تنها به تبحر زبانی لازم برسند بلکه به نمره قبولی مورد نظر دست یابند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

روایی آزمون و عوامل بوجود آورنده واریانس نامربوط به سازه: بررسی نقش رایانه ،جنسیت، سن، زبان مادری، رشته تحصیلی در نتایج تافل آی بی تی iBT

عوملل متعددی میتوانند در روایی یک آزمون تاثیر داشته باشند. آری ، جیکاب، سورنسون و واکر (2014) از آنها با عنوان عوامل واریانس نامربوط به سازه یاد میکنند. در برخی موارد، رایانه می‌تواند نتایج آزمون‌ها را به حاشیه ببرد و تبدیل به منبع تهدیدی برای روایی آزمون شود. علاوه بر یارانه، جنسیت، سن، زبان مادری و رشته تحصیلی نیز متغیرهایی هستند که میتوانند واریانس نامربوط به سازه تولید کنند. در تحقیق حاضر ن...

متن کامل

بازتاب جلوه های نظریه ی بی نظمی در مدیریت

در مسیر بی انتهای رشد و توسعه ی علوم، نقطه های عطف معدودی ایجاد شده اند که چرخش ها و دگرگونی های شگرفی را پدید آورده اند. جهان نیوتونی با نقطه ی عطف نظریه ی نسبیت و نظریه ی نسبیت با چرخشی به سوی نظریه ی آشوب و بی نظمی، طرح های تازه ای را در دنیای علم ایجاد کردند. مسایلی که با فیزیک نیوتونی حل شدنی بودند و با نظر خوش بینانه ی لاپلاس جواب های دقیق و قطعی برای آنها متصور بود در نظریه ی نسبیت راه ح...

متن کامل

مقایسه عملکرد پرورش بوقلمون گوشتی بی یو تی بیگ 6 در ایران با استاندارد نژادی

به­منظور ارزیابی عملکرد پرورش صنعتی بوقلمون گوشتی در ایران، 15 مزرعه پرورش بوقلمون گوشتی به­صورت تصادفی انتخاب شدند. در طول مطالعه مجموعاً 72000 قطعه بوقلمون گوشتی سویه تجاری بی یو تی بیگ 6  در این مزارع پرورش یافتند. این مزارع از یک روزگی تا سن کشتار (16 هفتگی برای بوقلمون­های ماده و 20 هفتگی برای بوقلمون­های نر) تحت بررسی مدیریتی قرار گرفتند. در این مطالعه شاخص­های پرورشی میانگین وزن، درصد ضری...

متن کامل

بررسی مقایسه ای بازتاب فرهنگ و رسوم ایرانیان عهد صفوی در سفرنامه های شاردن و تاورنیه

قلمرو ایران، همواره قلمرو فرهنگی بوده است و تمدن و زبان، مرزهای آن را مشخص کرده است. مسأله بنیادین این مقاله آن است که سفرنامه نویسان بزرگی چون شاردن و تاورنیه از چه دیدگاه هایی به آداب و رسوم و فرهنگ مردم ایران و دربارش در عهد صفویه نگریسته اند و چه تفاوت‌ها و شباهت هایی در نحوه نگاه آن‌ها وجود داشته است؟      نوشته حاضر علاوه بر پاسخ به پرسش های مذکور در پی آن است از لابلای سطور آثار آنان به...

متن کامل

بررسی مقایسه ای ویژگی استعاره های موفقیت رتبه های برتر، متوسط و پذیرفته نشدگان آزمون سراسری

چکیدهیکی از گرایشهای مهم انس انها، رسیدن به کمال و خودشکوفایی و دستیابی به موفقیت و پیروزیاست. اکثریت جمعیت کنونی کشور ما را جوانان تشکیل میدهند و یکی از عوامل شادابی و نشاط اینجامعۀ جوان، کسب موفقیت در برهههای مختلف زندگی است. پژوهش حاضر، با هد ف مقایس ۀعوامل مؤثر در موفقیت از طریق تحلیل استعارههای موفقیت رتبههای برتر، متوسط و پذیرفته نشد گانآزمون سراسری انجام پذی...

متن کامل

مقایسه یافته های سونوگرافی و سی تی اسکن در افتراق توده های بدخیم و خوش‌خیم تخمدان

مقدمه: تشخیص سرطان در مراحل ابتدایی بیماری باعث بهبود بقاء بیمار می شود، بنابراین در صورتی که اقدامات غیر تهاجمی از قبیل سی تی اسکن و سونوگرافی بتوانند کمک کننده باشند، می توان از آن ها برای انتخاب بیمار برای جراحی استفاده کرد. مطالعه حاضر با هدف مقایسه یافته های سی تی اسکن و سونوگرافی در افتراق توده های تخمدانی خوش‌خیم و بدخیم انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال1390-1389 بر روی 87 بیمار...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022