the effect of teaching vocabulary through memory learning strategies on iranian intermediate efl learners long-term vocabulary retention

پایان نامه
چکیده

بسیاری از دبیران و دانش آموزان بر این باورند که یادگیری لغات آسان است و شیوه های مختلفی برای یادگیری وجود دارد گرچه یادآوری لغات پس از مدت طولانی بسیار دشوار و پرزحمت است . هدف از این تحقیق آن است که تاثیر استراتژی های حافظه بر روی نگهداری بلند مدت لغات در زبان آموزان خانم سطح متوسط در ایران را بررسی کند. قبل از شروع تدریس، آزمون تعیین سطحی به منظور داشتن زبان آموزان یک سطح برگزار شده و بر اساس این آزمون ، چهل زبان آموز از میان70 نفر شرکت کننده که نمرات بین 37 تا 42را کسب نموده بودند ، انتخاب شدند . آنها بر اساس نمراتشان به دو گروه بیست نفره تقسیم شدند و پانزده درس از کتاب لغت سطح متوسط نوشته بی جی توماس سال 1986 به هر دو گروه ، آموزش داده شد . با این تفاوت که زبان آموزان گروه آزمایش علاوه بر روش های تدریس اعمال شده برای آموزش لغات در گروه کنترل ، آگاهانه با سه زیر مجموعه استراژی های حافظه که شامل تصویر پردازی ، اختصار سازی و گروه بندی هستند آشنا شدند. از دانش آموزان هر دو گروه دو آزمون مشابه ، یکی بلافاصله بعد از آموزش و دیگری دو هفته بعد از آزمون اول گرفته شد . نتایج آزمون ها حاکی از آن بود که دانش آموزان گروه آزمایش در هر دو آزمون عملکرد بهتری نسبت به دانش آموزان گروه کنترل داشتند و این به دلیل آن است که یادآوری لغات بوسیله استراتژی های حافظه تسهیل شده بود .

منابع مشابه

the effect of subtitling on vocabulary learning of iranian intermediate efl learners

this study was an attempt to investigate the effect of subtitling on vocabulary learning among iranian intermediate students. to find the homogeneity of the groups, tofel test was administered to student in kish mehr institute in garmsar. after analyzing the data, 60 participants (female students) who scored within the range of one standard deviation above and below the mean, were selected as h...

the effects of keyword and context methods on pronunciation and receptive/ productive vocabulary of low-intermediate iranian efl learners: short-term and long-term memory in focus

از گذشته تا کنون، تحقیقات بسیاری صورت گرفته است که همگی به گونه ای بر مثمر ثمر بودن استفاده از استراتژی های یادگیری لغت در یک زبان بیگانه اذعان داشته اند. این تحقیق به بررسی تاثیر دو روش مختلف آموزش واژگان انگلیسی (کلیدی و بافتی) بر تلفظ و دانش لغوی فراگیران ایرانی زیر متوسط زبان انگلیسی و بر ماندگاری آن در حافظه می پردازد. به این منظور، تعداد شصت نفر از زبان آموزان ایرانی هشت تا چهارده ساله با...

15 صفحه اول

the role of vocabulary learning strategies on vocabulary retention and on language proficiency in iranian efl students

آموزش زبان دوم طی سالهای اخیر بدنبال روشهای بهتری برای تحقق بخشیدن به اهداف معلمین و دانش آموزان بوده است . در مورد معلمین این امر منجر به تحقیقاتی در مورد ساختار زبانی، محاوره ای و تعاملی گردیده است . در مورد دانش آموزان این امر به مطالعاتی درباره نگرش دانش آموزان نسبت به فراگیری در داخل کلاس و بیرون از آن و همچنین انواع مختلف روشهای پردازش ذهنی منجر شده است . هدف از این تحقیق یافتن روشهائی اس...

15 صفحه اول

the effect of lexical inferencing and concept mapping on the vocabulary retention among iranian intermediate efl learners

this study was an attempt to investigate and compare the effect of lexical inferencing and concept mapping on developing vocabulary retention of iranian language learners. sixty homogeneous students from different intact classes who were being taught as intermediate learners in sokhan english institute participated in this study. they were in different classes. a teacher made test as a pre-test...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023