بررسی تنوع درون گونه ای(.tanacetum parthenium(l در استان همدان

پایان نامه
چکیده

. بر این اساس با مراجعه به فلور ها، منابع موجود، متخصصِین و مراکز تحقِیقاتِی لوکالیته های گونه مورد بررسی مشخص شد و 13 زیستگاه ویژه برای گونه t. parthenium تعیین گردید. در بررسی این زیستگاه های ویژه، گونه های همباش شناسایی شدند. سپس با استفاده از نرم افزارanaphyto داده های فلوریستیک،به روش fca آنالیز گردیده و گروه بندی زیستگاه های ویژه با استفاده از مارکر فلورستیک انجام شد. سپس بررسی شرایط اکولوژیکی زیستگاه های مورد مطالعه و چگونگی تاثیر عوامل اکولوژیکی مورد بررسی، در گروه بندی زیستگاه ها انجام شد و منجر به تشخِیص 3 پدودم شد. داده های اکولوژیک با استفاده از نرم افزار mvsp با روش های cca و نرم افزار anaphyto آنالیز گردید. به منظور تعیین سطح و نوع تنوع درون گونه ای گروه-های حاصل از بررسی های فوق، از مطالعه الکتروفورز پروتئین های ذخیره ای بذر و بررسی کروموزومی استفاده شد.همچنین مطالعات ریخت شناسی نیز انجام گرفت.سپس آنالیز داده های حاصله با استفاده از نرم-افزار ntsys با روش complete و نرم افزار mvsp باروش های pco، pca و upgma انجام گرفت. در نهایت، بررسی و مقایسه نتایج به دست آمده برای هر یک از جمعیت های مورد بررسی،منجر به تعیین 2 سیتوتیپ (2n= 2x= 18, 2n= 4x= 36) برای گونهtanacetum parthenium گردید. نتایج الکتروفورزی پروتئین-های ذخیره ای بذر با گروه بندی های فلوریستیک، اکولوژیک و سیتولوژیک هم خوانی دارد. همچنین علی رغم وجود باند های مشترک در گونه مورد بررسی، تفاوت در شدت و تعداد باند ها مشاهده شد که می تواند بیانگر تفاوت ژنتیکی درون گونه ای آن ها باشد. نتایج حاصل از بررسی های ریخت شناسی هم کاملا با گروه بندی-های فلورستیک، اکولوژیک مطابقت داشت و نتایج آن ها راتایید نمودو منجر به تعیین 10 اکوفن گردید.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع درون گونه ای stachys inflata در استان همدان

جنس stachys (سنبله ای) از خانواده لامیاسه شامل بیش از 300 گونه می باشد و بیشتر در نواحی گرمسیر و نیمه-گرمسیر یافت می شود. (مظفریان،1386). این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی وجود تنوع درون گونه ای در گونه stachys inflata در استان همدان با روش تعیین زیستگاه ویژه (d.s.s) انجام شد. بر این اساس، 13 زیستگاه ویژه برای این گونه تعیین گردید. در بررسی این زیستگاه های ویژه، 72 گونه به عنوان گونه های همباش شن...

15 صفحه اول

تنوع درون گونه ایCarduus pycnocephalus L. بر اساس مارکرهای فلورستیک ، اکولو‍‍ژیک و پروتئین های ذخیره ای بذر در استان همدان

تیره کاسنی یا مرکبان (Asteraceae) یکی از تیره‌های بزرگ گیاهی است که بسیاری از گیاهان آن با شرایط آب و هوایی ایران بخوبی سازش یافته و بطور وسیع در ایران پراکندگی دارند. این پژوهش با هدف بررسی وجود تنوع درون گونه‌ای Carduus pycnocephalus در استان همدان با روش تعیین زیستگاه ویژه (D.S.S ) (Determination of Special Station) صورت پذیرفت. بر این اساس ۱۴ زیستگاه ویژه برای این گونه انتخاب گردید. در بررس...

متن کامل

بررسی تنوع درون گونه ای l. carduus pycnocephalus در استان همدان با استفاده از روش d.s.s

جنس carduus از تیره کاسنی می باشد.گونه های این جنس پراکنش وسیعی در سرتاسر جهان دارند. این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی وجود تنوع درون گونه ای در گونه carduus pycnocephalus در استان همدان با روش تعیین زیستگاه ویژه (determination of special station) d.s.s انجام شد. بر این اساس 14 زیستگاه ویژه برای این گونه تعیین گردید. در بررسی این زیستگاههای ویژه، 98 گونه به عنوان گونه های همباش شناسایی شدند. تجز...

بررسی تنوع درون گونه ای گیاه (L.) Druce Artemisia incana در استان آذربایجان شرقی

هدف: با توجه به اهمیت جنس Artemisia از جنبه اقتصادی، دارویی، خوراکی و زینتی، این بررسی به منظور تعیین و تشخیص تنوع درون گونه‌ای در جمعیت های گونهArtemisia incana  در استان آذربایجان شرقی انجام گرفت. مواد و روش‌ها: برای بررسی تنوع درون گونه‌ای گونه A. incana در استان آذربایجان شرقی از روش تعیین زیستگاه ویژه (D.S.S.) استفاده شد. بر اساس این روش، از بین زیستگاه‌های مورد...

متن کامل

بررسی ویژگی لانه های لاروی و تنوع گونه ای پشه ها (Diptera : Culicidae) در استان همدان

Introduction & Objective: The aim of the study was to identify larval habitats and new species and determine the exact distribution of Culicidae in Hamadan Province. Materials & Methods: This descriptive, cross-sectional study was conducted in six regions of Hamadan Province during 2010. Sampling method was carried out by standard Dipping method. Specimens were mounted by lactophenol solutio...

متن کامل

تنوع درون گونه ای کبک معمولی در البرز و زاگرس

کبک معمولی(Alectoris chukar) یکی از مهمترین پرندگان قابل شکار ایران است که با توجه به خصوصیات زیستگاهی خود که شامل نواحی خشک و نیمه خشک می شود در ایران از دامنه پراکنش وسیعی برخوردار است.- طی تحقیقی که در سالهای 76-1374 انجام شد 17 نمونه از مناطق مختلف زاگرس و البرز جمع آوری شده و از نظر کروموزومی مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از بررسی کاریوتیپ نمونه های مختلف نشان دادند که عدد کروموزومی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023