بررسی نقوش و کتیبه های مسجد جامع فرومد در استان سمنان- پروژه عملی: طراحی 3 اثر برگرفته از نقوش و کتیبه های مسجد جامع فرومد

پایان نامه
چکیده

توجه به پیشینه و هویت فرهنگی هر ملتی می تواند همچون چراغی فروزان ،روشن کننده راه برای آیندگان باشد.از این رو شناسایی ومعرفی شاخصه های فرهنگی می تواند انسان را در دنیای امروز رهنمون باشد. نماد ها ،نقوش ونشانه ها مهم ترین شاخصه های فرهنگی هر ملت هستند . نقش سنتی درایرانی جایگاهی بس رفیع دارد که علاوه بر زیبایی ظاهری از ارزش های والاتری نیز برخوردار بوده است و ذهن جستجوگر را قبل از نمود ظاهری ، به معنای درونی رهنمون می سازد. کشور ایران گنجینه ای عظیم از این نقوش است ،که ریشه در فرهنگ غنی اسلامی ایرانی دارد.پیشینه فرهنگی ایران و بررسی وتحلیل دقیق نقوش سنتی و تزیینی و معرفی قابلیت و مضامین آنها و جایگاه رفیع این نقوش در انتقال مفاهیم وتعالیم ناب اعتقادی و فرهنگی بسیار ضروری به نظر می رسد. تحلیل و بررسی نقوش تزیینی مسجد جامع فرومد به عنوان مجموعه ای کم نظیر ، دارای انواع نقوش وکتیبه هایی مربوط به، دوره های مختلف از جمله اواخر سلجوقی اوایل خوارزمشاهی،ایلخانی ودوره ی تیموری است برسی این نقوش، باعث تعالی و غنای فرهنگی ایرانی خواهد بود. از این رو شناسایی و معرفی نقوش تزیینی بکار رفته در مسجد جامع فرومد،می تواند نتایج مثبتی در نسل امروز داشته باشد. همچنین این نقوش قابلیت های فراوانی برای کاربردی شدن دارند. واژگان کلیدی : نقوش تزیینی، مسجدجامع فرومد، کتیبه، خوارزمشاهیان.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سیر تحول نقوش و کتیبه های مسجد جامع فرومد(دوره خوارزمشاهیان)

چکیده: فرهنگ وهنر غنی و پربار ایران زمین ، بالاخص هنر تزیین بناها درمعماری این کهن دیار که جایگاهی بس رفیع دارد ، علاوه بر زیبایی ظاهری از ارزش های والاتری نیز برخوردار بوده است و ذهن جستجوگر را قبل از نمود ظاهری ، به معنای درونی رهنمون می سازد. از آنجا که اصول زیبایی شناسی و ویژگی های خاص سنت ایرانی به طور ظریف وآگاهانه در این نقوش نمود ی آشکار دارد ،مورد توجه طرا حان وهنرمندان معاصر بوده است...

15 صفحه اول

بررسی نقوش تزئینی مسجد جامع فرومد و استفاده از آن در طراحی المان های شهری - پروژه عملی: طراحی المان های شهری براساس نقوش تزئینی مسجد فرومد

جلوه های هنر تزئینی اسلامی،در طول قرن ها، اعجاب و شگفتی همگان را برانگیخته است، هنری که دستمایه های اصلی آن بر پایه ی استعداد و خلوص، پاک دلی و طاعت نهاده شده و با تمامی تنوع و تولد در بی شمارزمینه ها در هر زمان دارای زبان و بیانی واحد بوده است. این پژوهش بر اساس روش تاریخی-توصیفی و تحلیلی می باشد. و سعی شده نقوش تزئینی مسجد جامع فرومد به عنوان یکی از هزاران بنای بی نظیر معماری دوره ی اسلامی ب...

15 صفحه اول

تأملی در کتیبه ها و نقوش مسجد جامع زواره

آثار برجای مانده از هنرهای تزیینی در ابنیه اسامی، مخصوصاً در اماکن مذهبی، نظیر مساجد واجد روحیات منحصر به فرد و ژرفای تجسمی هستند. درواقع مساجد به گنجینه های بی بدیلی از جلوه های هنر اسامی تبدیل شده اند. در تاریخ معماری ایران، معماری عصر سلجوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این اهمیت را می توان در تزیینات شاخص این دوره به خصوص انواع کتیبه های به جای مانده از این دوره ارزشمند یافت. بناهای دوره ی...

متن کامل

بررسی ساختار گرافیکی خطوط و نقوش مسجد جامع کبیر نی ریز- پروژه عملی: طراحی کتیبه با توجه به کتیبه مسجد جامع نی ریز و کتیبه های مشابه

با آشنایی جایگاه ویژه تزیین در هنر ایران و دقت هنرمندان در طراحی نقش ها، می توان به ارزش های غنی نقوش در هنر ایران پی برد. هنر گچبری بخشی از تزیینات معماری ایران است. با مطالعه گچبری های معماری ایران می توان با منابع مهمی از سابقه تصویری این هنر آشنا شد، به طوری که ویژگی های منحصر به فرد در روش اجرای گچبری ها به طور مستقیم در کیفیت بصری و غنای نقش ها تاثیر گذاشته است. این آثار در واقع دامنه وسی...

15 صفحه اول

بررسی کتیبه های برج سه گنبد و مسجد جامع ارومیه

برج آجری سه گنبدِ شهر ارومیه از بناهای ارزشمند قرن ششم هجری است. این بنای استوان ه ا ی شکل که سردری مزین به نقوش زیبا و تزیینات آجرکاری و کتیبه های آجری دارد، از بناهای شاخص این دوره است. در قسمتِ ورودی این برج، کتیب ههایی به خط کوفی و تراشیده شده از آجر، نقش بسته است. در قسمت پایانی کتیبۀ دورِ سردر، تاریخ محرم ۵۸۰ قمری نوشته شده است. مسجد جامع نیز یکی دیگر از آثار معماری ارزشمند ارومیه است. از مش...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023