عنوان : رابطه ویژگی های شخصیتی و سرسختی روانشناختی با استرس شغلی پرستاران بیمارستانهای دولتی شیراز

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • نویسنده سارا مستغنی
  • استاد راهنما سیروس سروقد
  • سال انتشار 1389
چکیده

چکیده: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی و سرسختی روانشناختی با استرس شغلی پرستاران بیمارستانهای دولتی شیراز بود. بدین منظور از پرستاران شاغل در بیمارستان های دولتی شیراز 141 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه های شخصیتی پنج عاملی (neo-pi-r) فرم کوتاه 60 سوالی، سرسختی روانشناختی (بارتون) و استرس شغلی (استاینمتز)، اجرا گردید. یافته ها نشان داد که میان روان رنجوری با استرس شغلی پرستاران رابطه مثبت و معنی دار (01/0>p) و میان 3 عامل شخصیت برون گرایی (05/0>p)، انعطاف پذیری و مسئولیت پذیری با استرس شغلی رابطه منفی و معنی داری (01/0>p) وجود دارد . همچنین نتایج حاکی از آن بود که میان مولفه های تعهد و کنترل با استرس شغلی رابطه منفی و معنی داری (01/0>p) وجود دارد. میان استرس شغلی پرستاران زن و مرد و میان سطح تحصیلات و سابقه کار با استرس شغلی پرستاران رابطه معنی داری وجود ندارد . بنابر نتایج حاصل، ابتدا مولفه مسئولیت پذیری و سپس روان رنجوری از متغیرهای ویژگی های شخصیتی ، به عنوان قوی ترین متغیرها و نیز مولفه تعهد و مبارزه جویی از متغیرهای سرسختی روانشناختی، به عنوان قوی ترین متغیرها جهت پیش بینی استرس شغلی بودند. کلید واژه ها : ویژگی های شخصیتی- سرسختی روانشناختی- استرس شغلی

منابع مشابه

رابطه ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی در پرستاران

مقدمه: پرستاری یکی از حرفه های پر استرس است و استرس شغلی به چالشی برای حرفه پرستاری مبدل شده است. استرس شغلی منجر به کاهش خلاقیت، ناخشنودی شغلی، احساس بی کفایتی، افسردگی و کاهش کیفیت مراقبت های پرستاری می شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی کادر درمانی شاغل در بیمارستان امام خمینی سقز صورت گرفته است. روش: در این مطالعه توصیفی به روش همبستگی، 115 نفر از پرس...

متن کامل

رابطۀ ویژگی های شخصیتی و سرسختی روان شناختی با فشار شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شیراز

این پژوهش با هدف تعیین رابطۀ ویژگی های شخصیتی و سرسختی روان شناختی با فشار شغلی پرستاران بیمارستان های دولتی شیراز اجرا شد. روش پژوهش همبستگی و جامعۀ آماری پژوهش همۀ پرستاران بیمارستان های دولتی شیراز بودند که از میان آنها 141 نفر به روش نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامۀ پنج عامل بزرگ شخصیت (مک کری و کاستا، 1985)، پرسشنامۀ سرسختی روان شناختی (بارتون، 1984) و پرسش...

متن کامل

رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با استرس شغلی در پرستاران

مقدمه: پرستاران به علت انجام وظایف حرفه ای خود دچار بحران های اضطراب و استرس می شوند و همین امر، سطح کیفیت خدمات آنان را کاهش می دهد. بنابراین با شناخت رفتار های مقابله ای پرستاران می توان تاثیر استر س های شغلی را بر اساس ویژگی های شخصیتی آنان کاهش داد. هدف: پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با استرس شغلی در پرستاران انجام شد. مواد و روش ها: طرح پژوهش از نوع ...

متن کامل

رابطه سرسختی، ویژگی‌های شخصیتی و سبک‌های مقابله‌ای با رضایت شغلی پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر تبریز

Introduction: The purpose of this study is to determine the relationship between hardiness, personality traits and coping styles with job satisfaction among nurses in state hospitals in Tabriz. Methods:This is a descriptive- correlational study and the statistical population is consisted of nurses working in Tabriz hospitals. The sample consisted of 320 people selected by multi-stage random sa...

متن کامل

رابطه ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی در پرستاران

مقدمه: پرستاری یکی از حرفه های پر استرس است و استرس شغلی به چالشی برای حرفه پرستاری مبدل شده است. استرس شغلی منجر به کاهش خلاقیت، ناخشنودی شغلی، احساس بی کفایتی، افسردگی و کاهش کیفیت مراقبت های پرستاری می شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی کادر درمانی شاغل در بیمارستان امام خمینی سقز صورت گرفته است. روش: در این مطالعه توصیفی به روش همبستگی، 115 نفر از پرستار...

متن کامل

رابطه استرس شغلی با ویژگی‌های شخصیتی و تجارب معنوی پرستاران

مقدمه: استرس شغلی یکی از موضوعات مهم مرتبط با رفتار انسانی می‌باشد و به دلایل متعددی در عملکرد شغلی تأثیر می‌گذارد. عوامل متعددی با استرس شغلی رابطه دارند، این پژوهش با هدف تعیین رابطه استرس شغلی با ویژگی‌های شخصیتی و تجارب معنوی پرستاران انجام شد. روش کار: این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی در سال 1394 انجام شد. جامعه آماری این پژوهش کلیه پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) شهرستان بیرجند بودند که ش...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022