the crisis of identity in jhumpa lahiris fiction: interpreter of maladies and the namesake

پایان نامه
چکیده

شکل گیری هویت(identity) مقوله مهمی در ادبیات پراکنده مردم(diasporan literature) می باشد. آثار جومپا لاهیری(jhumpa lahiri) ، نویسنده هندی آمریکایی، در سالهای اخیر تحسین منتقدین را به خود معطوف کرده است. وی در این آثار زندگی مهاجران و تلاش آنان برای پیدا کردن جایگاهشان در یک فرهنگ بیگانه را به تصویر کشیده است. این تجربه همواره با احساساتی نظیر دلتنگی برای گذشته، بیگانگی و دوری همراه است. با این حال لاهیری که خود مهاجری از نسل دوم می باشد، تنها بر روی این مشکلات تاکید ندارد؛ او با استفاده از داستان های واقع گرایانه اش نشان میدهد که موقعیت شخصیت ها نوعی ابهام در هویتشان ایجاد میکند که منجر به عدم برقراری ارتباط میگردد. این تحقیق راههایی را که در آن هویت شخصیتها تحت تاثیر تجربه مهاجرت(immigration) قرار میگیرد، و در روند رویارویی با یک فرهنگ جدید، متفاوت از فرهنگ بومی، شکل میابد مورد بررسی قرار میدهد. دو اثر داستانی از لاهیری: یک مجموعه داستان کوتاه و یک رمان مورد توجه قرار میگیرد. وی در مجموعه داستان کوتاهش، مترجم دردها(interpreter of maladies) ، تجربه های مختلفی از زندگی هندی های در تبعید و پیچیدگی های رفتاری آنها به خواننده عرضه میکند. و در رمانش، همنام(the namesake)، به مضامینی همچون شوک فرهنگی و تفاوت نسل ها در جستجوی یافتن معنا در یک کشور بیگانه میپردازد. منتقدین متعددی در زمینه های مطالعات فرهنگی(cultural studies) و پسا استعماری(postcolonial studies) در این پژوهش بکار گرفته شده است که در میان آنها میتوان به همی ک. بهابها (homi k. bhabha)، ادوارد سعید (edward said)، سیمون دورینگ(simon during)، گوردون متیوز(gordon mathews)، و کارولا سوارز-اوروزکو(carola su?rez-orozco) اشاره کرد. اگرچه نظریه ها و بحث های آنها متفاوت می باشد، همگی بر این عقیده متفق القول هستند که هویت به طور کلی یک مبحث پیچیده است که در دنیای کنونی نمیتوان آن را به یک مکان خاص نسبت داد، و خالص بودن فرهنگ ها افسانه ای بیش نیست. آنها معتقدند که برای مهاجران که در مرزهای فرهنگ جای دارند، هویت مفهومی است که در تعامل و تبادل نظر دائمی قرار دارد. شخصیت ها در داستان های لاهیری جایگاه مبهمی دارند؛ از یک طرف خواهان نفسی اصیل می باشند و از طرف دیگر خواستارنفسی که منطبق بر ارزش های سرزمین بیگانه است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the analysis of the role of the speech acts theory in translating and dubbing hollywood films

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید...

15 صفحه اول

the survey of the virtual higher education in iran and the ways of its development and improvement

این پژوهش با هدف "بررسی وضعیت موجود آموزش عالی مجازی در ایران و راههای توسعه و ارتقای آن " و با روش توصیفی-تحلیلی و پیمایشی صورت پذیرفته است. بررسی اسنادو مدارک موجود در زمینه آموزش مجازی نشان داد تعداد دانشجویان و مقاطع تحصیلی و رشته محل های دوره های الکترونیکی چندان مطلوب نبوده و از نظر کیفی نیز وضعیت شاخص خدمات آموزشی اساتید و وضعیت شبکه اینترنت در محیط آموزش مجازی نامطلوب است.

ideological and cultural orientations in translation of narrative text: the case of hajji baba of isfahan

در میان عواملی که ممکن است ذهن مترجم را هنگام ترجمه تحت تأثیر قرار دهند، می توان به مقوله انتقال ایدئولوژی از طریق متن یا گفتمان اشاره کرد. هدف از این تحقیق تجزیه و تحلیل جنبه های ایدئولوژیکی و فرهنگی متن مبدأ انگلیسی نوشته جیمز موریه تحت عنوان سرگذشت حاجی بابای اصفهانی ( 1823) و ترجمه فارسی میرزا حبیب اصفهانی(1880) بوده است.

the relationship between academic self-concept and academic achievement in english and general subjects of the students of high school

according to research, academic self-concept and academic achievement are mutually interdependent. in the present study, the aim was to determine the relationship between the academic self-concept and the academic achievement of students in english as a foreign language and general subjects. the participants were 320 students studying in 4th grade of high school in three cities of noor, nowshah...

romantic education:reading william wordsworths the prelude in the light of the history of ideas

عصر روشنگری زمان شکل گیری ایده های مدرن تربیتی- آموزشی بود اما تاکید بیش از اندازه ی دوشاخه مهم فلسفی زمان یعنی عقل گرایی و حس گرایی بر دقت و وضوح، انسان عصر روشنگری را نسبت به دیگر تواناییهایش نابینا کرده و موجب به وجود آمدن افرادی تک بعدی شد که افتخارعقلانیتشان، تاکید شان بر تجربه فردی، به مبارزه طلبیدن منطق نیاکانشان وافسون زدایی شان از دنیا وتمام آنچه با حواس پنجگانه قابل درک نبوده و یا در ...

the effect of taftan pozzolan on the compressive strength of concrete in the environmental conditions of oman sea (chabahar port)

cement is an essential ingredient in the concrete buildings. for production of cement considerable amount of fossil fuel and electrical energy is consumed. on the other hand for generating one tone of portland cement, nearly one ton of carbon dioxide is released. it shows that 7 percent of the total released carbon dioxide in the world relates to the cement industry. considering ecological issu...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023