گراف توانی نیم گروه ها و گروه های متناهی

پایان نامه
چکیده

چکیده گراف توانی متناظر با گروه یا نیم گروه g، گرافی است که مجموعه رئوس آن گروه یا نیم گروه g است و دو عنصر x,y?g مجاورند اگر یکی توانی از دیگری باشد. در این پایان نامه، خانواده نیم گروه های s که g(s) همبند یا کامل است را مشخص می کنیم. ما توجه ویژه ای به نیم گروه ضربی z_n و گروه u_n(گروه یکه های z_n) داریم که g(u_n) یک مولفه مهم ازg(z_n) است و ثابت می کنیم g(u_n) کامل است اگر و فقط اگر n=1,2,4,p یا 2p، که p اول فرما است. در حالت کلی تعداد یال های g(g) برای گروه متناهی g را محاسبه می کنیم و مقادیری از n را که g(u_n) مسطح است مشخص می کنیم. همچنین ثابت می کنیم برای هر گروه دوری از مرتبه بزرگتر یا مساوی با 3، g(g) همیلتنی است و مقادیری از n را که g(u_n) همیلتنی نیست مشخص می کنیم. مشاهده می کنیم که گروه های متناهی غیر یک ریخت، ممکن است گراف-های توانی یک ریخت داشته باشند و ثابت می کنیم گروه های متناهی آبلی با گراف های توانی یک ریخت، خود یک ریخت هستند و تنها گروه متناهی که گروه خودریختی آن با گروه خودریختی گراف توانی متناظر با آن مساوی است، گروه چهارتایی کلاین است. نشان می دهیم دو گروه متناهی با گراف های توانی یک ریخت تعداد یکسانی عنصر از هر مرتبه دارند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

گراف های توانی در گروه های متناهی

ابتدا گراف توانی بی جهت و جهت دار یک گروه را تعریف می کنیم .می دانیم که هرگاه دو گروه یکریخت باشند گراف توانی آنها نیز یکریخت می شوند. هدف اصلی این پایان نامه پاسخ به عکس سوال فوق است.به عبارت دیگر اگر گراف توانی متناظر با دو گروه یکریخت باشند آیا دو گروه یکریخت هستند؟ ابتدا نشان می دهیم گروه های متناهی غیر یکریخت وجود دارند که گراف های توانی بی جهت آنها یکریختند سپس ثابت می کنیم که سوال فوق در...

15 صفحه اول

گراف توانی گروه ها ونیم گروه ها

برای نیم گروه s گراف توان به صورت زیر تعریف می شود: رأس های گراف همان اعضای s هستند و دو رأس متمایز مجاورند اگر و فقط اگر یکی توانی از دیگری باشد .به طور مشابه می توان برای یک گروه نیز گراف توان را تعریف نمود. در این طرح شرط معادل برای این که گراف توان یک گروه کامل باشد بیان شده است همچنین در مورد همبندی گراف نیز شرایط معادلی مطرح و اثبات شده است. تمرکز بیشتر این طرح بر روی نیم گروه zn...

گراف توانی گروه ها و مباحث مرتبط

فرض کنید g یک گروه باشد. در این گراف توانی وابسته به گروه g که بال نماد g نشان داده می شود، گرافی است که رأس های آن عناصر گروه p(g) مجاورند هرگاه یکی از آن ها توانی از دیگری باشد. در این رساله گراف های توانی مسطح و کامل گروه ها را طبقه بندی کرده و عدد خوشه ای و رنگی آن ها را محاسبه می کنیم. هم چنین، کران های بالا و پایینی برای عدد استقلالی این گراف ها ارائه خواهیم کرد و نشان خواهیم داد که گراف...

درباره برخی خواص گراف توانی وابسته به یک گروه متناهی

فرض کنیم g یک گروه متناهی باشد. به گروه g یک گراف ساده وابسته می کنیم که آن را گراف توانی وابسته به g می نامیم و با نماد p(g) نشان می دهیم. در این گراف مجموعه راسها عبارت است از g و دو راس متمایز ما نند x و y زمانی توسط یک یال بهم وصل میشوند که یکی توانی از دیگری باشد. در این پایان نامه می خواهیم بعضی خواص گراف توانی وابسته به گروه متناهی g را مطالعه کنیم به خصوص عدد درختی p(g) برای بعضی از گرو...

گراف های مکعبی نیم متقارن روی گروه های متناهی

فرض کنید x)e,((x)v)= x ))یک گراف باشد و x)?????? ? ??). اگر?? روی مجموعه های x)e، (x)v )و x)a )به طور انتقالی عمل کند، آنگاه ?? را به ترتیب یک گراف ??- راس- انتقالی، ??- یال- انتقالی و ??-کمان- انتقالی می نامیم. در حالت خاص x)?????? = ??)، گراف x را به ترتیب راس- انتقالی، یال- انتقالی و کمان- انتقالی (متقارن) می نامیم. گراف 3- منتظم x را که یال-انتقالی باشد اما راس- انتقالی نباشد، یک گراف مکعبی...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده علوم پایه

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023