× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

analysis of power in the network society

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم سیاسی

دانشجو : محمدمختار قادری

استاد راهنما : احمد بخشایشی اردستانی محمدرحیم عیوضی

سال انتشار:1390

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : جامعه ی شبکه ای-

چکیده

اندیشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی بر این باورند که مرحله تازه ای در تاریخ جوامع بشری اغاز شده است. ویژگیهای این جامعه نو را می توان پدیده هایی از جمله اقتصاد اطلاعاتی جهانی ، هندسه متغیر شبکه ای، فرهنگ مجاز واقعی ، توسعه حیرت انگیز فناوری های دیجیتال، خدمات پیوسته و نیز فشردگی زمان و مکان برشمرد. از سوی دیگر قدرت به عنوان موضوع اصلی علم سیاست جایگاه مهمی در روابط انسانی دارد، قدرت و بازتولید ان در جوامع انسانی محوری ترین و مهمترین عاملی است که تفکر اجتماعی و سیاسی باید بر ان تامل کند. هدف نگارنده از تحقیق حاضر، تشریح و توصیف مفاهیم ارائه شده از قدرت توسط اندیشمندان سیاسی و ضمن رده بندی این اندیشه ها، یافتن مفهوم قدرتِ مطابق با جامعه ی شبکه ای می باشد. روش به کار گرفته شده در این نوشته روش توصیفی مقایسه ای و تحلیلی است. پایان نامه حاضر از پنج فصل تشکیل شده است. فصل اول کلیات را در بر می گیرد. فصل دوم مفهوم قدرت را در اندیشه کلاسیک ، مدرن و پست مدرنیسم تشریح می نماید و در فصل سوم به رده بندی مفهوم قدرت در اندیشه ی سیاسی پرداخته ایم. در فصل چهارم به تبیین و توصیف جامعه ی شبکه ای ازدیدگاه مانوئل کاستلز- به باور بسیاری از اندیشمندان کامل ترین و مبسوط ترین تبیین - اشاره کرده ایم . و در فصل پنجم ، نتیجه گیری ، مفهوم قدرتِ فوکویی را مطابق با جامعه ی شبکه ای یافته ایم.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

contemporary iranian society is transiting from traditional outlook to modern attitudes. social chaos matched with behavioral and thinking chaos is characteristic of transition period. political structure, as a part of society, alongside the juridical, economic and social structure is transiting from traditional sovereignty to intellectual and legal one. political participation, as a tangible a...

critical analysis of power discourse in zeinab habash’s poems discourse analysis is a modern approach which flourishing and growing in the context of postmodernism. norman fairclough’s three-dimensional framework in critical discourse analysis is one of the most practical aspects of this theory that includes analysis of (spoken or written) language texts, analysis of discourse practice (process...

Jokes, in addition to the obvious work that is the joy and instillation of happiness in the community, have hidden functions and influences in everyday life, whose scholarly study helps in understanding social issues. What is the content of jokes exchanged in cyberspace? What does the content of jokes refer to on social and power issues? The method of this study is content analysis and the stat...

a decrease in natural resources and their non-uniform distribution can affect social relationships between residents ofwatersheds, creating conflict and shifting groupings. the present study used the network analysis method to test thehypothesis that change in hydrologic parameters and water shortages in the village of tutang has led to the new groupingsin the social cooperation network of the ...

social network analysis used to study the relationship between stakeholders and actors in natural resource management has become a scientific approach. the purpose of this study was analysis of information exchange network among organizations engage in the sustainable management of natural resources. results of social network analysis revealed that there is weak relationship among organizations...

This study is an applied study conducted to evaluate and compare the efficiency of Iran's regional power companies using conventional and network Data Envelopment Analysis methods. Iran's regional power companies use two- phased process to transmit power. Using applied approach, the performance and efficiency of these companies were measured with network and conventional methods, and they were ...