تبیین تربیت زیبایی شناختی از منظر علامه محمد تقی جعفری

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
  • نویسنده زهره متقی
  • استاد راهنما رضاعلی نوروزی محمد نجفی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

هدف این پژوهش تبیین ضرورت وجایگاه تربیت زیبایی شناختی ازمنظرعلامه محمد تقی جعفری بوده و بر اساس طرح چالش تعلیم وتربیت درجهان معاصردرتربیت اخلاقی،تکوین شخصیت متعادل فراگیران وبی توجهی به فرصتهای متنوع یادگیری شکل گرفته است. دراین پژوهش که ازجمله طرح های تحقیق کیفی به شمار می رود، براساس نگرش اسمیت مبنی برامکان استنتاج دلالت های تربیتی ازمبانی فلسفی، ازروش تحلیل محتوی بهره گرفته شدتا مفاهیم اصلی درنظریه فلسفی تشریح وارتباط مفاهیم بایکدیگرتبیین شود.لذا ابتدا مبانی فلسفی دیدگاه علامه جعفری در حوزه معرفت شناسی، ارزش شناسی وهمچنین چهارچوب نظام تعلیم وتربیت ایشان تشریح وسپس باتحلیل این مبانی، ضرورت وجایگاه تربیت زیبایی شناختی دراین دو حوزه تبیین می گردد. در ادامه با عنایت به یافته های پژوهشی در مبانی فلسفی، چهارچوب تربیت زیبایی شناختی بیان شده وضمن بیان هدف غایی آن یعنی"پذیرش لزوم حرکت به سوی حیات معقول، اهداف واسطه ای مرتبط با آن درسه بخش عاطفی، شناختی، فرهنگی و اجتماعی مطرح شده است. این ساختاربا بیان اصولی ماننداصل خودانگیزشی، اصل تفکر راهبردی،اصل توازن عقل واحساس، اصل ارتقاء سواد زیبایی شناختی واصل خلاقیت و استنباط روشهای مبتنی برگسترش عمودی و افقی تجربیات، پرورش وکاربرد حواس وارتقاء تخیل و خلاقیت ،به معرفی ساختارتربیت زیبایی شناختی منتهی می شود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تبیین تربیت اجتماعی از منظر علامه محمد تقی جعفری

چکیده هدف این پژوهش بررسی تربیت اجتماعی از منظر علامه جعفری بود. بدین منظور، اندیشه های اجتماعی علامه مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن دلالت های مربوط به تربیت اجتماعی استنباط شد. این پ‍‍‍ژوهش که از جمله طرح های تحقیق کیفی به شمار می رود، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی شکل گرفت. در حیطه ی اندیشه های اجتماعی، جامعه و مسائل آن مطرح شد. مباحث تربیتی که بر مبنای این اندیشه ها تدوین گردید به ...

مبانی زیبایی شناسی از منظر علامه جعفری

علامه جعفری فیلسوف شهیر معاصراسلامی است که نظراتش درباب زیبایی و هنر نسبت به سایر فلاسفه معاصر اسلامی با زیبایی شناسی معاصر تشابهات  بیشتری دارد . نظرات علامه به دو جهت متمایل به زیبایی شناسی در غرب است: اول به جهت توجه به قطب ذهنی سوبژه در زیبایی شناسی و دوم انحصارهنر در هنرهای زیبا. علامه در نحوه و معیار داوری استحسانی از نحوه تعقل کلیات در حکمت متعالیه بهره گرفته، اما به نظر می رسد که این مع...

متن کامل

تبین تربیت اخلاقی از دیدگاه علامه محمد تقی جعفری

هدف این پژوهش بررسی تربیت اخلاقی از منظر علامه جعفری بود. بدین منظور، اندیشههای اخلاقی علامه مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس آن دلالتهای مربوط به تربیت اخلاقی استنباط شد. این پژوهش که از جمله طرح¬های تحقیق کیفی به شمار می¬رود، با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی شکل گرفت. در حیطهی اندیشههای اخلاقی، و مسائل پیرامون آن مطرح شد. مباحث تربیتی که بر مبنای این اندیشهها تدوین گردید به صورت یک چهارچوب پ...

چهارچوب نظام تعلیم و تربیت در انسان شناسی براساس اندیشه های علامه محمد تقی جعفری

در این مقاله تفکرات انسان شناسی علامه محمد تقی جعفری  به عنوان جزئی از یک نظام منسجم فکری دنبال وبا توجه به برخی چالش­های نظام آموزشی معاصر بحث می­گردد. این تفکر،حاصل احاطة ایشان براسلام وعلوم جامعه­شناسی و روان شناسی بوده و درپیوندعمیق با مباحث تربیتی است وبدون توجه به آن،درک کلیت نظام تعلیم وتربیت او دشوار می گردد.در بررسی مبانی تربیتی انسان شناسی علامه محمدتقی جعفری ضرورت پاسخ گویی به سئوالا...

متن کامل

وحدت وجود از منظر علامه محمد تقی جعفری

شاید بتوان مهم ترین بحث از مباحث کلام، فلسفه و عرفان نظری را، بحث پیرامون توحید و حقیقت آن دانست. در این بین دیدگاه ها و اختلاف نظرات بسیاری بین اهل کلام و فلاسفه و عرفا وجود دارد که کتاب های بسیاری را در این عرصه، به خود اختصاص داده است. اهل کلام و فلاسفه ی مشاء، به بینونت خالق و مخلوق رأی داده اند؛ متفکرین اشراقی به نوعی وحدت معتقدند که کثرت را شامل می شود. موسس حکمت متعالیه به تبع فهلویون، و...

انسانشناسی از نظر علامه محمد تقی جعفری

سخن از انسان است. انسانی که معمای بزرگ قرون و اعصار بوده و از قدیم الایام مورد توجه مذاهب و فرهنگ های بسیاری قرار گرفته است و کمتر نظام فکری و فلسفی را می توان یافت که به گونه ای به شناسایی انسان و عوارض آن نپرداخته باشد. آری سخن از انسان است. انسانی که عضو فعال و موثر این جهان بوده و با هستی داد و ستد پیگیر دارد .او با چنین تعاملی، زمینه ی صعود یا سقوطش را فراهم می سازد! چرا که انسان موجودی اس...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023