hazard evaluation of gas condensate stabilization and dehydration unit of parsian gas refinery using hazop procedures

پایان نامه
چکیده

شناسایی مخاطرات در واحد 400 پالایشگاه گاز پارسیان. در این پروزه با بکارگیری از تکنیک hazop به شناسا یی مخاطرات ، انحرافات ممکن و در صورت لزوم ارایه راهکارهای مناسب جهت افزایش ایمنی فرا یند پرداخته میگردد. شرایط عملیاتی مخاطره آمیز نظیر فشار و دمای بالا و وجود ترکیبات مختلف سمی و قابل انفجار در واحدهای پالایش گاز، ضرورت توجه به موارد ایمنی در این چنین واحدهایی را مشخص می سازد. مطالعه hazop یک روش سیستماتیک برای شناسایی مخاطراتی است که ممکن است سبب از کار افتادن یک بخش از تجهیزات، آسیب به پرسنل یا محیط زیست شود. روش hazop یکی از متداولترین تکنیک های آنالیز مخاطرات فرآیندی است. بطورکلی در مطالعه hazop اهداف زیر پیگیری می شود: • شناسایی علل تمامی انحرافات ممکن نسبت به عملکرد مطلوب. • شناسایی محل هایی که دارای پتانسیل خطر قابل توجهی می باشند. • شناسایی آن دسته از خصوصیات طراحی که بر احتمال وقوع یک رویداد موثر هستند. • اطمینان از انجام شدن یک مطالعه سیستماتیک بر روی محل هایی که پتانسیل خطر دارند. • فراهم کردن یک مکانیزم برای ارائه پیشنهادات اصلاحی به منظور کاهش ریسک وقوع حوادث و افزایش کیفیت و بازده تولید. • کاهش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ناشی از مخاطرات ایمنی و عملکردی فرآیند. مطالعات hazop در تمام طول عمر واحد شامل مراحل طراحی پایه، طراحی تفصیلی، ساخت و بهره برداری قابل اجرا است و عمدتاً نظر به توانایی این روش، اغلب در فازهای مختلف طراحی انجام می گیرد و در مراحل بعدی انجام می گیرد و در مراحل بعدی انجام این مطالعات نتایج مراحل گذشته را تکمیل می کند. از سوی دیگر با توجه به تغییرات اجتناب ناپذیر واحد در طول زمان و استراتژی سازمان مبنی بر بهبود مستمر وضعیت hse، بازنگری دوره ای مطالعات hazop ضروری است و می بایست در دستور کار مدیریت واحد قرار گیرد. در این پروژه س از جمع آوری اطلاعات مورد نیاز و تشکیل تیمی آموزش آنها به منظور آشنایی با روش hazop و دستورالعمل اجرای آن، مطالعه hazop برای بخش های مورد نظر انجام می شود. با توجه به اینکه پالایشگاه سابقه چندین سال بهره برداری دارد، موارد زیر مدنظر قرار خواهد گرفت: • بهره گیری از نتایج سایر ارزیابی های ریسک انجام شده در سازمان • بهره گیری از تجربیات حاصل از بهره برداری واحد • سوابق مربوط به حوادث شبه حوادث • سوابق واحد تعمیر و نگهداری • مقایسه با استانداردهای معتبر ملی و بین المللی • ارائه راهکارهای اجرایی با توجه به شرایط عملیاتی واحد نظیر: ـ اصلاح دستورالعمل های کاری ـ اصلاح دستورالعمل های بازرسی فنی و ایمنی ـ ارائه راهکارهای موقت عملیاتی (در صورت امکان)به منظور تخفیف پیامدهای ناشی از مخاطرات تا هنگام اجرای اقدامات کنترلی که نیازمند تغییرات عمده در واحد هستند. در نهایت پس از بررسی دقیق گره های مطالعاتی و تکمیل کاربرگ های hazop مجموعه راهکارهای اصلاحی پیشنهادی به منظور ارتقاء سطح ایمنی و عملیاتی واحد در جلسات مشترکی با حضور کارشناسان مجدداً بررسی شده و اصلاحات لازم اعمال خواهد شد. شایان ذکر است کلیه مراحل انجام مطالعات hazop در نرم افزار (pha - pro) ثبت می شود و فایل الکترونیکی آن نیز در اختیار کارفرما قرار داده می شود. بعلاوه روش اجرایی انجام مطالعات hazop نیز به منظور تکرار مطالعات توسط کارشناسان سازمان، تدوین خواهد گردید. درادامه ساختار کلی روش hazop به همراه اطلاعات مورد نیاز و نتایج نهایی حاصل از مطالعه hazop و هم چنین سیلابس سمینارهای آموزشی در نظر گرفته شده آورده شده است:

منابع مشابه

a hazop risk assessment on the persian gulf star gas condensate refinery in bandar abbas

this research was undertaken to evaluate and determine the risk of gas fluids and leakage of persian gulf star refinery on the environment in bandar abbas. through collection and compilation of research findings, we attempted to identify and work on factors leading to environmental risks. the risk factors were identified by hazop team and the risk score was calculated by multiplying the probabi...

متن کامل

elimination of btex , voc vapors from glycol in gas hydrant unit

during natural gas processing, water in natural gas may cause to hydrates formation in pipelines which may lead to serious damages to process equipments. given the problems raised by present of water in natural gas, glycol solvent uses to remove water.in contact of glycol with gas always an amount of btex and voc absorb along with water, which on glycol recovery process, these substances separa...

15 صفحه اول

Dehydration of Natural Gas Using Synthesized Chabazite Zeolite Membranes

ine"> Chabazite zeolite membranes were synthesized for their potential application in dehydration of natural gas. The membranes were prepared using secondary growth method on porous <span styl...

متن کامل

Finding Target by Using Value Efficiency (A Case Study of Human Resources Division in Parsian Gas Refinery Company)

In this paper, using the Value Efficiency in DEA pattern by taking decisive obtain. Generally, non-radial model of VE and use proper weight to reduce input and output gain are the appropriate pattern. This paper introduces a multi-objective linear programming problem and efficiency determines the value of inefficient units. Use interactive methods to solve MOLP proposed and applied. In conclusi...

متن کامل

Toxic Chemical Release Hazard Distance Determination Using Chemical Exposure Index (CEI) in a Gas Refinery

 Events leading up to the release of toxic chemicals in the processing plants are one of the main hazards of chemical industries that can endanger employees and also people in neighborhood. In this study, DOW's Chemical Exposure Index (CEI) is used to determine hazard distances of possible toxic chemical releases in one of the South Pars gas refineries. To...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022