شناسایی دینامیک سیستم مفصل ساعد با استفاده از سیگنال الکترومایوگرام سطحی ساعد به روش فازی عصبی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شاهد
  • نویسنده کیوان تبریزی
  • استاد راهنما محمد پویان
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

سیگنال الکترومایوگرام یک سیگنال بیولوژیکی است که پتانسیل های الکتریکی تولید شده در عضلات را هنگام فعالیت انقباضی عضلات نشان می دهد. سیستم عصبی همواره فعالیت عضلات را کنترل می کند. بنابراین سیگنال الکترومایوگرام، سیگنالی است که توسط سیستم عصبی کنترل می شود و وابسته به خواص آناتومیکی و فیزیولوژیکی عضلات می باشد. دلیل اصلی علاقه به تجزیه و تحلیل سیگنال الکترومایوگرام کاربرد های مفید آن در تشخیص های بالینی و کاربردهای بیومدیکال و همچنین توان بخشی است. درک توابع حرکت انسان در حوزه های بیومکانیک و عصبی عضلانی بسیار مهم است. حرکت کامل انسان با کمک تعامل بین سیگنالهای کنترلی عصبی عضلانی و دینامیک اسکلتی عضلانی حاصل می شود. عناصر زیادی از سیستم عصب و عضله و اسکلت با حرکت هماهنگ و روان دارای اثر متقابل هستند. سیستم اسکلتی عضلانی متشکل از اتصال مفاصل و استخوان ها با عضلات می باشند . سیستم اسکلتی عضلانی کامل، نیروی لازم برای حرکت را فراهم می کند. در بسیاری از مطالعات و برنامه های کاربردی که شامل دخالت مستقیم بشر، مانند تعامل انسان و ربات، کنترل دست مصنوعی و مطالعات عوامل انسانی است، نیروی دست یا گشتاور مفصل برای اهداف مانیتورینگ و کنترل لازم است. هدف اصلی در این پایان نامه در دو قسمت ارائه شده است. در بخش اول رفتار دینامیک سیستم اسکلتی عضلانی مربوط به مفصل آرنج ، تحت شرایط ایزوتونیک و از طریق ثبت سیگنال الکترومایوگرام و اندازه گیری زاویه بین ساعد و بازو بیان می شود. قسمت دوم طبقه بندی حرکات باز شدن و بسته شدن دست را از طریق سیگنال الکترومایوگرام اندازه گیری شده ، بیان می کند. استفاده از الکترودهای ثبت الکترومیوگرام ارزان و قابل حمل و همچنین سنسورهای موقعیت و زاویه در مقایسه با سنسورهای نیرو و گشتاور که اغلب بسیار گران و بزرگ هستند سودمند است. سیگنالهای الکترومایوگرام بدست آمده از عضلات به وسیله ی الکترودهای سطحی، احتیاج به روشهای محاسباتی پیچیده برای استفاده، آنالیز، تجزیه و طبقه بندی دارند. در این پروژه از روشهای هوش مصنوعی مثل شبکه عصبی و فازی عصبی برای شناسایی دینامیک سیستم مفصل ساعد که به عنوان سیستم محرک برای تولید گشتاور عمل می کند استفاده شده است. برای طبقه بندی حرکات باز شدن و بسته شدن دست نیز از روش شبکه عصبی استفاده شده است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام سطحی چند کاناله ساعد با استفاده از یک ساختار خودسازمانده فازی-عصبی

طبقه بندی با دقت بالای سیگنال الکترومایوگرام سطحی برای کنترل دست مصنوعی از عناوین مهم تحقیق در حوزه توان بخشی است. به ویژه آنکه با افزایش درجات آزادی، نرخ تشخیص درست بشدت کاهش می یابد. در مقاله حاضر بر اساس یک ساختار خودسازمانده فازی-عصبی جدید پیشنهادی پنج لایه، طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام چند کاناله انجام شده است. در این ساختار متناظر با ویژگی های ورودی، قواعد جدید ایجاد و وزن آنها بر اساس...

متن کامل

پیش بینی الگوی فعالیت مطلوب عضلات انگشت شست هنگام عملکردهای حرکتی ترسیم و نوشتن حروف با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی

در اکثر فعالیت های حرکتی، بیش از یک گروه عضلانی درگیر هستند، لذا در روش های بازتوانی حرکتی، در طول زمان حرکت، فرد باید بتواند هماهنگی لازم را به بین زمان و شدّت فعّالیّت عضلات درگیر، ایجاد نماید. عملکرد حرکتی نوشتن یا ترسیم، ازجمله عملکردهای حرکتی قرار دارد که بیش از یک گروه عضلانی را درگیر می کند. در دسته ای از بیماری ها مانند دسته ای از افرادی که مبتلا به فلج غیرکامل نخاعی یا تنگی کانال کارپال ه...

متن کامل

طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام سطحی چند کاناله ساعد با استفاده از یک ساختار خودسازمانده فازی-عصبی

طبقه بندی با دقت بالای سیگنال الکترومایوگرام سطحی برای کنترل دست مصنوعی از عناوین مهم تحقیق در حوزه توان بخشی است. به ویژه آنکه با افزایش درجات آزادی، نرخ تشخیص درست بشدت کاهش می یابد. در مقاله حاضر بر اساس یک ساختار خودسازمانده فازی-عصبی جدید پیشنهادی پنج لایه، طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام چند کاناله انجام شده است. در این ساختار متناظر با ویژگی های ورودی، قواعد جدید ایجاد و وزن آنها بر اساس...

متن کامل

پیش‌بینی الگوی فعّالیّت مطلوب عضلات انگشت شست هنگام عملکردهای حرکتی ترسیم و نوشتن حروف با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی

در اکثر فعالیت­های حرکتی، بیش­از یک گروه عضلانی درگیر هستند، لذا در روش­های بازتوانی حرکتی، در طول زمان حرکت، فرد باید بتواند هماهنگی لازم را به بین زمان و شدّت فعّالیّت عضلات درگیر، ایجاد نماید. عملکرد حرکتی نوشتن یا ترسیم، ازجمله عملکردهای حرکتی قرار دارد که بیش­از یک گروه عضلانی را درگیر می­کند. در دسته­ای از بیماری­ها مانند دسته­ای از افرادی که مبتلا به فلج غیرکامل نخاعی یا تنگی کانال کارپال ه...

متن کامل

طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام سطحی با استفاده از آمارگان مرتبه بالا

در این مقاله یک روش کارآمد برای طبقه بندی سیگنال الکترومایوگرام سطحی را با استفاده از آمارگان مرتبه بالا ارایه می دهیم. چون تابع توزیع احتمال سیگنال الکترومایوگرام سطحی که در شرایط انقباض عضلانی ایزومتریک ثبت می گردد در بعضی موارد به توزیع گوسی بسیار نزدیک است، در بسیاری از تحقیقات گذشته این تابع توزیع گوسی فرض گردیده است. چون این فرض برای دامنه های کوچک نیرو نادرست است، در این مقاله برای استخر...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}