the effects of keyword and context methods on pronunciation and receptive/ productive vocabulary of low-intermediate iranian efl learners: short-term and long-term memory in focus

پایان نامه
چکیده

از گذشته تا کنون، تحقیقات بسیاری صورت گرفته است که همگی به گونه ای بر مثمر ثمر بودن استفاده از استراتژی های یادگیری لغت در یک زبان بیگانه اذعان داشته اند. این تحقیق به بررسی تاثیر دو روش مختلف آموزش واژگان انگلیسی (کلیدی و بافتی) بر تلفظ و دانش لغوی فراگیران ایرانی زیر متوسط زبان انگلیسی و بر ماندگاری آن در حافظه می پردازد. به این منظور، تعداد شصت نفر از زبان آموزان ایرانی هشت تا چهارده ساله با سطح زبانی متوسط به پایین انتخاب و با استفاده از جدول عددهای تصادفی به سه گروه بیست نفره تقسیم شدند. هر کدا م از این گروه ها توسط یک شیوه ی آموزشی متفاوت تحت آموزش قرار گرفتند. نتایج به دست آمده از این تحقیق مانند بسیاری از تحقیق های دیگر موثر بودن شیوه ی کلیدی در یادگیری لغت (دریافتی و تولیدی) و همچنین ماندگاری بیشتر در حافظه را مورد تایید قرار داد. به علاوه، بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که استفاده از این شیوه در تلفظ بهتر و صحیح تر واژگان هم موثر خواهد بود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the effect of teaching vocabulary through memory learning strategies on iranian intermediate efl learners long-term vocabulary retention

بسیاری از دبیران و دانش آموزان بر این باورند که یادگیری لغات آسان است و شیوه های مختلفی برای یادگیری وجود دارد گرچه یادآوری لغات پس از مدت طولانی بسیار دشوار و پرزحمت است . هدف از این تحقیق آن است که تاثیر استراتژی های حافظه بر روی نگهداری بلند مدت لغات در زبان آموزان خانم سطح متوسط در ایران را بررسی کند. قبل از شروع تدریس، آزمون تعیین سطحی به منظور داشتن زبان آموزان یک سطح برگزار شده و بر اساس...

on the comparison of keyword and semantic-context methods of learning new vocabulary meaning

the rationale behind the present study is that particular learning strategies produce more effective results when applied together. the present study tried to investigate the efficiency of the semantic-context strategy alone with a technique called, keyword method. to clarify the point, the current study seeked to find answer to the following question: are the keyword and semantic-context metho...

15 صفحه اول

lexical decomposition awareness and its effect on delayed receptive and productive recognition and recall of vocabulary knowledge of morphologically complex english words: an iranian efl context

abstract lexical knowledge of complex english words is an important part of language skills and crucial for fluent language use (nation, 2001). the present study, thus, was an attempt to assess the role of morphological decomposition awareness as a vocabulary learning strategy on learners’ productive and receptive recall and recognition of complex english words. so 90 sophomores (female and ma...

15 صفحه اول

the effect of translation versus matching words and definitions on retrieval of vocabulary among iranian intermediate efl learners

این تحقیق جهت بررسی تأثیر ترجمه در برابر ایجاد ارتباط بین لغات و ارائه معانی بر بازیابی واژگان در میان زبان آموزان متوسط ایرانی انجام شده است. به این منظور سه گروه کامل از دانش آموزان سطح متوسط که کتاب اینترچنج3 را مطالعه می کردند پس از انجام تست استاندارد مهارت سنجی انتخاب شدند. در ابتدا محقق آنها را به دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل یا شاهد تقسیم نمود و درمرحله بعد از کلیه دانش آموزان در سه ...

the effect of lexical inferencing and concept mapping on the vocabulary retention among iranian intermediate efl learners

this study was an attempt to investigate and compare the effect of lexical inferencing and concept mapping on developing vocabulary retention of iranian language learners. sixty homogeneous students from different intact classes who were being taught as intermediate learners in sokhan english institute participated in this study. they were in different classes. a teacher made test as a pre-test...

the effects of previewing and providing background knowledge on iranian university efl learners’ comprehension of literary and academic texts

abstract poor reading comprehension can result in failure in using references, benefiting from professional gatherings and resources, keeping up with the growing body of knowledge in the virtual world of the internet, and failing to achieve in efl programs. the purpose of the present quasi-experimental study was to explore the effects of background knowledge and previewing narrative and expos...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه اصفهان - دانشکده زبانهای خارجی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023