مطالعه سیستماتیکی جنس های .silene lو .caryophyllaceae)dianthus l)در ایران

پایان نامه
چکیده

جنس dianthus l. یکی از جنس های بزرگ تیره caryophyllaceae است. این جنس در حدود 350 گونه در سرتاسر دنیا دارد. از مراکز اصلی پراکنش آن اروپا، آسیا، آمریکای شمالی و آفریقای شمالی می باشد. این جنس در ایران در حدود 40 گونه دارد که 27 گونه آن انحصاری ایران هستند. مطالعه سیستماتیکی برروی 110 جمعیت متعلق به 21 گونه از این جنس به منظور تعیین روابط بین گونه ای با استفاده از ویژگی های ریخت شناسی، آناتومی و رفتار میوزی انجام شد. جنس silene l. بزرگترین جنس از خانواده caryophyllaceae است. این جنس در حدو 750 گونه در سرتاسر دنیا دارد. بیشترین پراکنش آن در نیمکره شمالی، اروپا، آسیا و آفریقای شمالی است. آسیای جنوب غربی و منطقه جنوب بالکان دو مراکز اصلی تنوع زیستی این جنس در ذنیا به شمار می آیند. 141 گونه از این جنس در محدوده جغرافیایی ایران می رویند که حدود 35 گونه آن انحصاری ایران هستند. مطالعه سیستماتیکی بر روی 150 جمعیت متعلق به 30 گونه از این جنس به منظور تعیین روابط گونه ای با استفاده از ویژگی های ریخت شناسی، رفتار میوزی و میتوزی انجام شد. داده های حاصل از هر مطالعه توسط نرم افزارهای کامپیوتری spss ver 9.0 و mvsp ver 3.2 آنالیز شد. در مطالعه ریخت شناسی، حدود 58 ویژگی کمی و کیفی مربوط به اندام های رویشی و زایشی جنس dianthus l. و 63 ویژگی کمی و کیفی مربوط به اندام های رویشی و زایشی جنس silene l. مورد بررسی قرار گرفت. در جنس dianthus l. سه گروه ودر جنس silene l. شش گروه با داده های ریخت شناسی شناسایی شد. نتایج حاصل از مطالعات سیتوژنتیک در جنس. dianthus l عدد پایه x=10 , x= 15 را نشان داد که دو سطح پلوئیدی در آن مشاهده شد. در جنس silene l. عدد پایه x=10 , x= 12 مشاهده شد که همگی دیپلوئید بودند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه تاکسونومیک جنس silene (میخکیان) در ایران

جنس silene شامل 98 گونه در ایران‏‎ٌ، با 35 گونه انحصاری محدوده فلورا ایرانیکا است (٢٦ گونه انحصاری ایران) که در ٢١ بخش طبقه بندی می شوند. در این مقاله‏‎ٌ، مهمترین ویژگی ها برای جدایی و ارتباط بین بخش ها مشخص شده‏‎ٌ، کلید شناسایی برای بخش ها در ایران تهیه شده است. همچنین برای هر بخش یک نقشه پراکنش ارایه شده است. مهمترین صفات جهت جدا کردن بخش ها عبارتند از: مورفولوژی و رگه بندی کاسه‏‎ٌ، طول آندوفور و...

متن کامل

مطالعه سیستماتیکی جنس .salvia l در ایران

جنس مریم گلی (l. salvia) بزرگترین جنس تیره lamiaceae است. این جنس با حدود 1000 گونه، پراکنش وسیعی در سرتاسر دنیا دارد. مراکز اصلی تنوع این جنس نواحی مدیترانه و آسیای غربی، آسیای شرقی و آمریکای مرکزی و جنوبی می باشد. این جنس در ایران 58 گونه علفی یک ساله و چند ساله دارد که 17 گونه آن اندمیک هستند. اکثریت اعضای این جنس را گیاهان دارویی تشکیل می دهند و متابولیت های ثانویه آنها دارای خواص آنتی اکسی...

مطالعه سیستماتیکی جنس های .phlomis l و.marrubium l در ایران

جنس فراسیون (marrubium l.) متعلق به تیره lamiaceae است و شامل اجتماع جهان وطنی از 40 گونه است. این جنس بومی مناطق معتدله اروپا و آسیا می باشد. این جنس دارای 11 گونه در ایران است که تنها 1 گونه آن انحصاری می باشد. جنس گوش بره (.phlomis l) متعلق به تیره lamiaceae است و شامل اجتماع جهان وطنی از 100 گونه است. این جنس بومی شرق مدیترانه و سراسر آسیای مرکزی تا چین می باشد. این جنس دارای 17 گونه علفی پ...

15 صفحه اول

ریز ریخت‌شناسی کرک برخی از گونه‌های جنس Silene در ایران

مطالعه مقایسه‌ای ریزریخت‌شناسی کرک 24 گونه از هشت بخشه از سرده Sileneبا استفاده از میکروسکوپ نوری و الکترونی انجام شد تا تنوع بین گونه‌ای کرک و کارایی آن در شناسایی گونه‌ها و طبقه‌بندی زیرسرده‌ای بررسی گردد. برای اطمینان از ثبات صفات کرک در گونه‌های مورد مطالعه، کرک‌های سطح ساقه‌ها، برگ‌ها و کاسه‌ها از نظر تراکم، اندازه و نوع کرک­پوش بر روی هر گونه با استفاده از استریومیکروسکوپ بررسی شد. از کرک...

متن کامل

مطالعه بیوسیستماتیکی بخش.caprini dc از جنس .astragalus lدر ایران

جنس گون بزرگ ترین جنس گیاهان گل دار بوده و دارای 3000-2500 گونه و حدود 250 بخش در جهان است. بخشcaprini dc. با حدود 120 گونه یکی از بزرگترین بخش های این جنس می باشد. گیاهان متعلق به این بخش به واسطه دارا بودن گل های زرد و فرم رویشی بدون ساقه از سایر بخش های این جنس مجزا می شوند. در این بررسی ویژگی های ریخت شناختی، ریزریخت شناختی و کروموزومی موردمطالعه قرار گرفت و در نهایت داده های حاصل از هر مطا...

15 صفحه اول

مطالعه سیستماتیکی برخی جنس های زیر تیره boraginoideae در ایران

زیرتیره boraginoideae در ایران حدود 100 گونه گیاه علفی یک ساله و چند ساله دارد که در سرتاسر ایران پراکنده اند. ایران در حدود30 گونه انحصاری از زیرتیره را در خود جای داده است. دیگر گونه های آن علاوه بر ایران در افغانستان، پاکستان، شمال آفریقا، عراق، عربستان، ترکمنستان، مصر، بخش های از روسیه، آسیای مرکزی، آناتولی، ارمنستان، جنوب اروپا، آسیای جنوب شرقی، قفقاز، سوریه و هندوستان نیز می رویند. مطالعه...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بوعلی سینا - دانشکده علوم پایه

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023