× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the relationship between efl learners linguistic and logical intelligence and the frequency and types of informal fallacies and evidence in argumentative writing

پایان نامه

دانشگاه تربیت معلم - تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی

دانشجو : مودت سعیدی

استاد راهنما : محمودرضا عطایی عصمت بابایی

سال انتشار:1390

15 صفحه اول

کلمات کلیدی : هوش منطقی- ریاضی- هوش زبانی- مغلطه های بی قاعده- شواهد- متن استدلالی-

چکیده

مطالعه حاضر با هدف بررسی وجود رابطه ی ممکن میان هوشهای زبانی و منطقی زبان آموزان انگلیسی و تعداد و انواع مغلطه های زبانی و شواهد در متنهای استدلالی آنان انجام پذیرفته است.بدین منظور، 70 زبان آموز با سطح زبانی متوسط به بالا از دو موسسه زبان انگلیسی در ایران انتخاب شده و پرسشنامه های مزبوطه را تکمیل نموده و متنی استدلالی نوشتند. متون نوشته شده مورد بررسی قرار گرفته و نمرات پرسشنامه ها محاسبه شده و با به کارگیری تست های آماری همبستگی و رگراسیون این دو مقوله مرتبط نشان داده شدند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

the aim of the present study was to investigate the frequency and the type of discourse markers used in the argumentative and expository writings of iranian efl learners and the differences between these text features in the two essay genres. the study also aimed at examining the influence of the use of discourse markers on the participants’ writing quality. to this end the discourse markers us...

Academic writing is not just about presenting a set of ideas, but through the act of writing, the authors position themselves as individuals having particular identities which mostly reflect the dominant sociocultural values and practices of the discourse communities in which they are living and performing. The present study, using a mixed method approach, attempted to explore the evidences of ...

multiple intelligences (mi), second/foreign (l2) proficiency and gender are postulated to contribute to language learning strategies (lls). this study, first, examined whether there was any relationship between iranian efl learners’ lls, on the one hand, and their mi, l2 proficiency, on the other hand. in so doing, it explored the relationship of the overall l2 strategy as well as individual st...

Although scientific forum has obliged its members to hide their presence particularly while they are discussing research outcomes to avoid personal biases, a recent trend is encouraging writers to demonstrate their identity as the author of the text through the use of first person pronouns in order to take responsibility for the content. Therefore, the present study focuses on intermediate and ...

The second half of the twentieth century can be called the age of individualization when individual values and differences are recognized and respected. Intelligence is among the various aspects of individual differences which affect education and language learning. As such, the present study aimed at investigating the relationship between Multiple Intelligence and Reading Comprehension Abiliti...