استفاده از پارامترهای اضافی در مدل پارامترهای مداری به منظور بهبود دقت تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده نقشه برداری
  • نویسنده علیرضا صفدری نژاد
  • استاد راهنما مهدی مختارزاده
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

مدل پارمترهای مداری (opm) به عنوان یکی از مقید ترین مدل های موجود در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای، توان بالایی را در مدلسازی شرایط فیزیکی و هندسی حاکم بر بازه ی زمانی اخذ تصویر در سکوهای ماهواره ای برخوردار می باشد. روند سنتی در هنگام استفاده از opm، تغییر در تعداد پارامترهای مجهول در روند سرشکنی بوده که طی این راهکار ساختار بهینه ی مدلسازی شناسایی می گردد. در این پژوهش، بعد از بررسی قابلیت روش سنتی استفاده از مدل opm در مدلسازی هندسی تصاویر مختلف ماهواره ای، به ارزیابی اهمّیت حضور پارامترهای مدل بصورت شبه مشاهده در حل دستگاه معادلات پرداخته شد. نتایج حاکی از جایگاه ویژه ی شبه مشاهدات در جلوگیری از واگرایی دستگاه معادلات در شرایط وجود همبستگی بین پارامترهای opm بود. مشکل پیش رو در استفاده از شبه مشاهدات، تعیین وزن مناسب برای آنها در روند سرشکنی بوده که بررسی های صورت گرفته اهمّیت بالای تعیین ماتریس وزن مشاهدات و شبه مشاهدات را به اثبات رساند. این بررسی ها، میزان تاثیر گذاری ماتریس وزن در تامین دقت های مطلوب در روند مدلسازی را هم سطح با تغییر تعداد پارامترهای مجهول در opm نشان دادند. با توجه به نتایج بدست آمده، در ادامه ی این پژوهش، یکی از تکنیک های بهینه سازی ماتریس وزن تحت عنوان روش های تخمین مولفه های واریانس (vce ) در حل مدل opm بکار گرفته شد. استفاده از این تکنیک توانست با تعیین وزن مناسب برای مشاهدات و شبه مشاهدات، امکان استفاده از پتانسیل ساده ترین ساختارهای مدل opm را در تامین دقت های قابل رقابت با روش سنتی opm فراهم آورد. به عنوان مثال در مورد تصاویر استریو ماهواره ی spot، با انتخاب 6 نقطه ی کنترلی، مدل صلب تنها با 6 پارامتر مجهول، در روش سنتی دقت مسطحاتی معادل m 6.78 و ارتفاعی m 12.76 تامین نموده که بعد از استفاده از تکنیک vce دقت های بدست آمده معادل m6.69 در مولفه ی مسطحاتی و m7.29 در مولفه ی ارتفاعی بودند. بهترین نتیجه ی روش سنتی مدل opm در همین منطقه نیز با 12 پارامتر مجهول، دقت های m 6.46 در مولفه ی مسطحاتی و m 7.14 در مولفه ی ارتفاعی تامین نمود. با توجه به غیر خطی بودن مدل opm نسبت به پارامترهای آن، در بخش دیگری از این پژوهش، امکان تصحیح اثرات تعیین نادرست پارامترهای مدل opm در فضای تصویر مورد ارزیابی قرار گرفت. هدف از این کار، امکان سنجی افزودن پارامترهای اضافی به عنوان تنها مجهولات موجود در opm بوده که مقادیر آنها توسط نقاط کنترلی تعیین می گردند. نتایج این امکان سنجی توان بالای چندجمله ای های دوبعدی را در تصحیح اثرات تعیین نادرست پارامترهای توجیه خارجی به اثبات رساند. در ادامه ی تحقیق، این ایده در تصاویر ماهواره ای مختلف پیاده سازی و مورد ارزیابی قرار گرفت. در این استراتژی، پارامترهای توجیه خارجی مدل opm توسط اطلاعات اسمی و افمریز سنجنده تعیین شده و به صورت پارامترهای ثابت در روند مدلسازی حضور پیدا می کنند. از آنجاییکه برآورد پارامترهای opm از طریق اطلاعات افمریز توان تامین دقت های مناسب در تصاویر ماهواره ای را برخوردار نبودند، با افزودن چندجمله ای های دوبعدی به عنوان پارامتر اضافی در فضای تصویر سعی بر کاهش خطاهای سیستماتیک باقیمانده در فضای تصویر شد. نتایج بدست آمده حاکی از توان و قابلیت مدل پیشنهادی در مدلسازی هندسی تصاویر مختلف ماهواره ای بود. این راهکار موجب افزایش قابل توجه دقت مدل opm هنگام استفاده از داده های افمریز شده و دقت های قابل رقابت و عموماً بهتری را نسبت به روش سنتی استفاده از opm تامین نمود. به عنوان مثال در مورد تک تصویر ikonos با انتخاب 6 نقطه ی کنترلی، در متدولوژی استفاده از پارامترهای اضافی، دقت m 0.83 در مولفه ی مسطحاتی بدست آمد که بهترین دقت کسب شده از روش سنتی در همین منطقه معادل m 1.48 در مولفه ی مسطحاتی بود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی سطوح همبستگی بین پارامترهای مدل مداری در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای

مدل پارامترهای مداری یکی از مقیدترین مدل های فیزیکی تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای محسوب می شود. ساختار این مدل به نحوی تدوین شده که شرایط فیزیکی حاکم در سکوها ی ماهواره ای را در بازه ی زمانی اخذ تصویر مدلسازی نماید. در این مدل، تعدد پارامترهای موجود در مدلسازی و همبستگی میان پارامترهای مدل موجب ایجاد مشکلاتی در حل دستگاه معادلات می شود. عموماً مشکلات موجود با افزودن پارامترهای مدل به شکل شبه مشا...

متن کامل

بررسی سطوح همبستگی بین پارامترهای مدل مداری در تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‌ای

مدل پارامترهای مداری یکی از مقیدترین مدل‌های فیزیکی تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‌ای محسوب می‌شود. ساختار این مدل به نحوی تدوین شده که شرایط فیزیکی حاکم در سکوها‌ی ماهواره‌ای را در بازه‌ی زمانی اخذ تصویر مدلسازی نماید. در این مدل، تعدد پارامترهای موجود در مدلسازی و همبستگی میان پارامترهای مدل موجب ایجاد مشکلاتی در حل دستگاه معادلات می‌شود. عموماً مشکلات موجود با افزودن پارامترهای مدل به شکل شبه‌مشا...

متن کامل

مدلی جدید به منظور تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای، با استفاده از چندجمله ای های دوبعدی و اطلاعات ناوبری ماهواره

در این مقاله با ارائه ی روش جدیدی در مدل سازی هندسی تصاویر ماهواره ای، از چند جمله ای های دوبعدی به منظور تعیین موقعیت سه بعدی در تصاویر ماهواره ای استریو استفاده شده است. در این مدل سازی، چند جمله ای های دوبعدی نقش برقراری ارتباط بین فضای زیمن و تصویر را ندارند و در روند مدل سازی به عنوان پارامترهای اضافی در معادله ی شرط هم خطی در نظر گرفته شده اند. معادله ی شرط هم خطی به کار رفته در این مدل س...

متن کامل

ارزیابی کارایی ترکیب توابع رشنال با معادلات مالتی کوادریک به منظور بهبود تصحیح هندسی تصاویر ماهواره ای

در این مطالعه به بررسی مدل های تصحیح هندسی و زمین مرجع نمودن تصاویر ماهواره ای بر اساس معادلات مالتی کوادریک پرداخته شده است که تا کنون کمتر مورد توجه بوده است. معادلات مالتی کوادریک علاوه بر اینکه نیاز به خطی کردن ندارد با تخصیص تابع وزن بر اساس فاصله نقاط از یکدیگر موجب برآورد تصحیحاتی جهت تعیین مجهولات با دقت بهتر می گردد. هدف از این تحقیق جایگزین نمودن مدل ریاضی پایه چند جمله ای از مرتبه پا...

متن کامل

تصحیح هندسی تصاویز سنجنده ‏‎modis‎‏ با استفاده از پارامترهای مداری

هدف از این تحقیق ، تصحیح هندسی و زمین مرجع کردن تصویر ، جهت تعیین محل جغرافیایی پدیده های موجود در تصویر و قابل انطباق ساختن عوارض تصویر با نقشه ها و دیگرلایه هی اطلاعاتی می باشد .

15 صفحه اول

ارزیابی کارایی ترکیب توابع رشنال با معادلات مالتی کوادریک به منظور بهبود تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‌ای

در این مطالعه به بررسی مدل‌های تصحیح هندسی و زمین مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای بر اساس معادلات مالتی کوادریک پرداخته شده ‌است که تا کنون کمتر مورد توجه بوده‌‌‌ ‌است. معادلات مالتی کوادریک علاوه بر اینکه نیاز به خطی کردن ندارد با تخصیص تابع وزن بر اساس فاصله نقاط از یکدیگر موجب برآورد تصحیحاتی جهت تعیین مجهولات با دقت بهتر می‌گردد. هدف از این تحقیق جایگزین نمودن مدل ریاضی پایه چند جمله‌ای از مرت...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده نقشه برداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023