بررسی ارتباط بین ژن ndufs8 با بیماری مالتیپل اسکلروزیس

پایان نامه
چکیده

بیماری مالتیپل اسکلروزیس (ms) یک بیماری التهابی نورودژنراتیو و خودایمن سیستم اعصاب مرکزی با مشخصات بارز التهاب، تخریب میلین، آسیب آکسون ها و گلیوز است. علت ایجاد این بیماری هنوز به صورت دقیق مشخص نشده است ولی مطالعات انجام شده نقش عوامل محیطی و ژنتیکی را در ایجاد این بیماری تایید می کند. تحقیقات نشان می دهد که میزان خطر ابتلا به بیماری در افرادی با سابقه خانوادگی بیشتر از سایر افراد همان جامعه است. در طی یک مطالعه پروتئومیکس که توسط دکتر فاضلی و همکارانشان صورت گرفت، پروفایل پروتئینی سیستم اعصاب مرکزی (به ویژه پروتئین های میتوکندری) مدل eae با گروه کنترل مقایسه شد. این مطالعه نشان داد که بیان بعضی از پروتئین ها در مدل eae کاهش پیدا کرده بود. یکی از این پروتئین ها زیر واحدndufs8 از کمپلکس i است که فعالیتهای nadh دهیدروژناز و اکسیدوردوکتاز دارد. از آنجاییکه مدل eae، مدلی مناسب برای بررسی بیماری ms است، احتمال دخیل بودن این ژن در بیماری ms نیز زیاد می باشد. در این تحقیق، ابتدا rna تام گویچه های سفید خون محیطی افراد سالم و بیمار استخراج و cdna سنتز شد. سپس میزان بیان ژن ndufs8 با روش real-time pcr اندازه گیری و مقایسه شد. نتایج نشان داد که میزان بیان ژن ndufs8 در بیماران نسبت به افراد سالم کاهش دارد که این کاهش به لحاظ آماری معنی دار می باشد(p value = 0.003). لذا تحقیق حاضر، مطالعه صورت گرفته توسط دکتر فاضلی را تایید می کند. همان طور که کاهش معنی دار بیان ژن ndufs8 (در سطح سنتز پروتئین) در مدل موشی eae در مطالعه ایشان دیده شد، در افراد مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس نیز این کاهش معنی دار (در سطح rna) مشاهده گردید. لذا با توجه به نتایج حاصل از این پروژه تحقیقاتی پیش بینی می شود که بتوان از این ژن به عنوان یک بیومارکر برای تشخیص بیماری ms استفاده کرد. بدیهی است که برای رسیدن به این هدف نیاز به تحقیقات تکمیلی می باشد.

منابع مشابه

بررسی ارتباط بین ژن atp5 با بیماری مالتیپل اسکلروزیس

بیماری مالتیپل اسکلروزیس که به اختصار به آن ms گفته می شود، شایعترین بیماری خودایمنی درسیستم اعصاب مرکزی (یعنی مغز و نخاع) در سنین جوانی می باشد و سه مشخصه اصلی آن التهاب، تخریب میلین و افزایش سلولهای گلیال است. علت msهنوز مشخص نشده اما برابر اطلاعات موجود، بیماری در افراد با استعداد ژنتیکی، بوجود آمده و احتمالا به محرک های محیطی دیگری نیاز دارد. شباهت های بالینی ms با اختلالات میتوکندریایی ب...

بررسی ارتباط ژن ndufv2 با بیماری مالتیپل اسکلروزیس(ms)

بیماری مالتیپل اسکلروزیس (multiple sclerosis) که به اختصار به آن ام اس (ms) گفته می شود از شایعترین بیماریهای مزمن ژنتیکی سیستم اعصاب مرکزی (مغز و نخاع) در سنین جوانی می باشد.در واقع ms یک بیماری مزمن اتوایمیون با واسطه سلولهای t است و در اثر عوامل ناشناخته در یک موجود با وجود زمینه ژنتیکی شروع می شود و از ویژگی های اصلی آن میتوان به التهاب، تخریب میلین و افزایش سلولهای گلیال اشاره کرد.در مناطق...

15 صفحه اول

ارتباط شاخص کیفیت تغذیه ای با بیماری مالتیپل اسکلروزیس

  Background and Aim: The role of nutritional quality of the diet in the development and progression of multiple sclerosis (MS) is not yet well understood. The aim of the present study was to determine the association between index of nutritional quality (INQ) and MS.   Materials and Methods: In this case-control study, 70 patients with a definitive diagnosis of MS in the preceding year and 140...

متن کامل

بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم ژن های اینترلوکین 19 و 20 با بیماری مالتیپل اسکلروزیس

پیش زمینه: مالتیپل اسکلروزیس(ms) یک بیماری التهابی سیستم اعصاب مرکزی می باشد که اغلب افراد جوان را تحت تاثیر قرار می دهد، سایتوکاین ها به عنوان واسطه های التهاب و میلین زدایی نقش مهمی در بروز بیماری ms ایفا می کنند، هدف از مطالعه ی حاضر بررسی ارتباط پلی مورفیسم ژن های اینترلوکین 19 و 20 با بیماری ms در نمونه های تهیه شده از استان سیستان و بلوچستان می باشد. مواد و روش ها : در این تحقیق که یک مط...

15 صفحه اول

بررسی ارتباط پلی مورفیسمG/C 31- در پروموتر ژن Survivin با خطر ابتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس

زمینه و هدف: مولتیپل اسکلروزیس (MS) یک بیماری وابسته به سیستم ایمنی با علل ناشناخته است و یکی از مهم­ترین بیماری­های ناتوان کننده نورولوژیک در بالغین می­باشد که بخش میلین سیستم اعصاب در آن تخریب می­شوند. ارتباط میان بیماری MS و آپوپتوز نشان می‌دهد که در بیماران، بیان بسیاری از ژن‌های دخیل در مهار آپوپتوز سلول‌های ایمنی افزایش پیدا کرده، مانند ژن Survivin که موجب فعالیت بیشتر این سلول‌ها شده و آ...

متن کامل

ژن درمانی در بیماری مالتیپل اسکلروزیس (ms)

بیماری مالتیپل اسکلروزیس (ms) یک بیماری خودایمن مربوط به دستگاه عصبی مرکزی است و سوئ عملکرد دستگاه سیستم ایمنی در آن سبب دمیلینه شدن عصب و ناتوانی نورولوژیکی پیشرونده می شود. برای درمان بیماری از روش های ضد التهابی وحفاظتی استفاده می شود. با این وجود استراتژی های حفاظتی دربیماری به خوبی شناخته نشده اند و استفاده از روش های ضد التهابی به صورت سیستمیک هم به دلیل وجود سد خونی مغزی اثربخشی مناسبی ن...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک وزیست فناوری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023