a fundamental study of "histiriographic metafiction", and "literary genres", as introduced in "new historical philosophy", and tracing them in the works of julian barnes.

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
  • نویسنده شالیزه حاجیان
  • استاد راهنما dr. jalal sokhanvar tina takapouie
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

abstract a fundamental study of “historio-graphic metafiction” and “literary genres”, as introduced in “new historical philosophy”, and tracing them in the works of julian barnes having studied the two novels, the porcupine and arthur & george, by julian barnes, the researcher has applied linda hutcheon’s historio-graphic metafictional theories to them. the thesis is divided into five chapters. in chapter one, the researcher provides the readers with some essential introductory concepts concerning linda hutcheon’s theories, as she is an expert in the historio-graphic metafictional concepts and the critical arguments. besides, there are important key terms which are defined as the fundamental elements in the first chapter. the notions of self-consciousness, self-reflexiveness, parody, intertextuality, and historical representations and their consequent effects in the historio-graphic metafictional literature, which are demonstrated in julian barnes’s works, are recurrent in the second chapter. chapter three investigates the ambivalent and indeterminate history as the most important part of the historio-graphic metafictional process. ambivalence and indeterminacy of history are apparent in julian barnes’s works. moreover, the concepts of real and unreal truth are paralleled to analyze the objective and subjective knowledge as discussed in the previous chapters. chapter four considers again multiple truths and lies; also, the existence of reality and imagery in the texts and inter-texts with their own historical contextualities and inter-contextualities in the literary mode. indeed, they fight and challenge each other in order to show the final and absolute real truth to the readers, as they sometimes overlap each other simultaneously and their borderline cannot be seen as clearly as possible. they have the coincident status in which the reader gets confused and may not find the fine line between the real and imaginary situations. consequently, the reader is certainly under huge psychological, intellectual, mental, and judicial pressures. thus, in the final chapter, the researcher tries to manifest the accurate and proper boundary between reality and imagery in their objective and subjective circumstances as clear as possible. that is why, in the postmodern literature, the whole truth and history are defined as subjective, but, it is not true. the researcher believes the reality can be seen either in the real objective world or in the real subjective world. the objectivity and subjectivity are not necessarily untrue or lies; but, they are defined as the pure reality or realities which are supplementary both on the materialistic and spiritualistic levels. the researcher acknowledges the two objective and subjective worlds should come together in a parallel mode and bring the real truth which has been discovered between the real and imaginary or fictional situations.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

a comparative study of the relationship between self-, peer-, and teacher-assessments in productive skills

تمایل به ارزیابی جایگزین و تعویض آن با آزمون سنتی مداد و کاغذ در سالهای اخیر افزایش یافته است. اکثر زبان آموزان در کلاس های زبان از نمره نهایی که استاد تعیین میکند ناراضی اند. این تحقیق جهت بررسی ارزیابی در کلاس های زبان انگلیسی به هدف رضایتمندی زبان آموزان از نمره هایشان انجام گرفته است که در آن نمرات ارائه شده توسط سه گروه ارزیاب (ارزیابی خود دانشجو، همسالان واستاد) در مهارت های تولید (تکل...

15 صفحه اول

a frame semantic approach to the study of translating cultural scripts in salingers franny and zooey

the frame semantic theory is a nascent approach in the area of translation studies which goes beyond the linguistic barriers and helps us to incorporate cognitive and cultural factors to the study of translation. based on rojos analytical model (2002b), which centered in the frames or knowledge structures activated in the text, the present research explores the various translation problems that...

15 صفحه اول

a study of the fifth child and ben in the world by doris lessing in the light of julia kristevas psychoanalytic concepts

این مطالعه به بررسی عوامل روانشناختی کریستوادردو رمان دوربس لسینگ،فرزندبنجم و بن دردنیای واقعی می بردازد.موفقیت یا شکست کاراکترهادر تکمیل شکست تتیزی یه کمک بدر وهم از مهم ترین دغدغه محقق می باشد.به بررسی تحلیل روانشناختی تمامی کاراکترها خصوصا بن برداخته و به دنبال نشانه هایی از جامعه شیشه ای کریستوا می باشد.

15 صفحه اول

the trace of translators ideology in literary translations: a case study of persian translation of the scaret letter

رساله ی حاضر تلاشی است برای بررسی مبحث ایدئولوژی در ترجمه ادبی و تاثیرات آن بر کار مترجم، اعم از گزینش واژگان و ساختارهای دستوری؛ با تمرکز بر تحلیل انتقادی گفتمان در متن مبدأ و متن مقصد، که در این رساله متن مبدأ رمان داغ ننگ اثر ناتانیل هاوثورن و ترجمه فارسی سیمین دانشور به عنوان متن مقصد مورد بررسی قرار گرفته است. تجزیه و تحلیل رمان های مورد نظر به طور عمده بر اساس مدل پیشنهادی فرحزاد(2007) بر...

a contrastive study of rhetorical functions of citation in iranian and international elt scopus journals

writing an academic article requires the researchers to provide support for their works by learning how to cite the works of others. various studies regarding the analysis of citation in m.a theses have been done, while little work has been done on comparison of citations among elt scopus journal articles, and so the dearth of research in this area demands for further investigation into citatio...

a comparative study of the theme of "marriage" in three victorian novelists: charles dickens, george eliot and thomas hardy

این تحقیق کوشیده است با انتخاب پنج رمان از میان آثار برگزیده، «چارلز دیکنز»، «جورج الیوت» و «توماس هاردی » و با رویکردی تطبیقی به بررسی درونمایه ی «ازدواج» در آثار این سه رمان نویس بزرگ دوره ی ویکتوریا بپردازد. فرضیه ی اولیه ی تحقیق این بوده است که چارلز دیکنز (1870- 1812) با زبانی شوخ و گزنده، جورج الیوت(1880- 1819) با نگاهی آموزشی–اندرزگونه و توماس هاردی(1928- 1840) با رویکردی تلخ وانتقادی به...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023