× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود

the effects of collaborative strategic reading and direct instruction in persuasion on iranian second grade of high school students persuasive writing and attitudes

پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - دانشکده علوم انسانی

دانشجو : کمیل حسین پور

استاد راهنما : ایرج نوروزی بهرام باقری

سال انتشار:1390

کلمات کلیدی : خواندن استراتژیک گروهی- نگارش ترغیبی- نگرش- آموزش مستقیم- سال دوم دبیرستان-

چکیده

this study examined the effects of collaborative strategic reading and direct instruction in persuasion on iranian high school students persuasive writing and attitudes. students in three intact classes were assigned to one of three treatment conditions: collaborative strategic reading and direct instruction in persuasion or direct instruction in persuasion or a control group. treatment effects were examined using six measures of persuasive writing: the adapted toulmin scoring criteria (claim, data and backing); coherence and organization; five-paragraph structure; and essay length. in addition, the writer self-perception scale was administered to assess the relationship between students attitudes toward writing at the beginning of the study and at its conclusion. analyses revealed not a significant change, but the results driven from group b proved some changes which could be estimated as a kind of progress in student’s writing level. overall the findings from the present study suggest collaborative strategic reading and direct instruction in persuasion can be a good combination for teaching students to write persuasively. however, more research is needed to determine the effects of direct instruction on persuasion and students attitudes toward writing. limitations of the present study and directions for future research are presented.

منابع مشابه

The present study was an attempt to investigate the effectiveness of reading instructional approach called MCSR- Modified Collaborative Strategic Reading on reducing intermediate EFL learner's reading anxiety. Based on a pretest-posttest design, MCSR was implemented with 64 EFL learners at intermediate level. They received EFL reading instruction according to MCSR over two and a half months. A ...

the present study attempted to introduce shared reading as one of the most effective techniques in cultivating the learners’ reading and writing abilities. to this end, 50 homogenous students were assigned to the control and experimental groups following the administration of a standardized english proficiency test. thenceforth, based on writing and reading pretest scores of the learners on a g...

Research in L1 writing has found numerous benefits of employing collaborative learning in the classroom. The research findings on group work provide clear evidence that engaging learners in group activities increases opportunities for students to engage in the negotiation of meaning, which further leads to better acquisition. The present study, implementing two different collaborative feedback ...

the present study seeks to determine the effect of explicit instruction of metacognitive strategies on iranian high school students’ reading comprehension ability. it also attempts to investigate the relationship between the learners reading comprehension and metacognitive strategies. furthermore, the study investigates whether iranian efl female high school students are high, medium, or low me...

there is less published research about how teachers in efl contexts respond to students who are relatively less mature and less competent l2 writers. while writing researchers have examined various issues concerning peer and teacher response in writing-oriented classes, little research has centered on the effect of collaborative tasks particularly dictogloss on writing skills. output collaborat...