جداسازی و شناسایی برخی مخمرهای تولیدکننده ریبوفلاوین از منابع محیطی و تعیین بهترین سویه تولیدکننده

پایان نامه
چکیده

ابتدا در این تحقیق، مخمرها از منابع محیطی مختلف جداسازی گشته و تمامی کلنی های مخمری به دست آمده به منظور بررسی توانایی تولید ریبوفلاوین مورد آزمون قرار گرفتند. سپس روش های اسپکتروفتومتر، کروماتوگرافی لایه نازک، کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا به منظور تعیین حضور و آنالیز این ویتامین در محیط کشت های به دست آمده در انتهای دوره انکوباسیون استفاده گردید. پس از تعیین مخمرهای تولیدکننده از میان تمام ایزوله ها به کمک روشهای ذکرشده، شناسایی آنها با روشهای بیوشیمیایی و ملکولی انجام گرفت

منابع مشابه

جداسازی و شناسایی یک سویه تولیدکننده ریبوفلاوین از نکتارین

  مقدمه : بسیاری میکروارگانیسم­ها همچون قارچ­ها، باکتری­ها و مخمرها به طور ذاتی توانایی تولید ویتامین­ها از جمله ویتامین B2 یا ریبوفلاوین را دارند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف جداسازی و غربال‏گری مخمرهای تولیدکننده ریبوفلاوین از منابع مختلف خاک، برگ و میوه­ها انجام شد‏‏.   مواد و روش‏‏ها: نمونه­هایی از برگ، خاک درختان و نیز انواع میوه­ها به منظور بررسی حضور مخمرها و توانایی تولید ریبوفلاوین ...

متن کامل

جداسازی و شناسایی یک سویه تولیدکننده ریبوفلاوین از نکتارین

مقدمه : بسیاری میکروارگانیسم­ها همچون قارچ­ها، باکتری­ها و مخمرها به طور ذاتی توانایی تولید ویتامین­ها از جمله ویتامین b2 یا ریبوفلاوین را دارند. در این راستا پژوهش حاضر با هدف جداسازی و غربال‏گری مخمرهای تولیدکننده ریبوفلاوین از منابع مختلف خاک، برگ و میوه­ها انجام شد‏‏.   مواد و روش‏‏ها: نمونه­هایی از برگ، خاک درختان و نیز انواع میوه­ها به منظور بررسی حضور مخمرها و توانایی تولید ریبوفلاوین تو...

متن کامل

جداسازی و شناسایی باکتری های تولیدکننده فیتاز از منابع محیطی

فیتیک اسید (میواینوزیتول 1، 2، 3، 4، 5 و 6-هگزاکیس دی هیدروژن فسفات) بیشترین فرم ذخیره ای فسفر در دانه ها و گرده ها می باشد. دو سوم فسفر موجود در دانه غلات، حبوبات و دانه های روغنی به فرم فیتات است، اما تک معده ای ها مثل خوک، ماکیان و انسان به علت فقدان آنزیم های هیدرولیزکننده فیتات، دسترسی کمی به این ماده دارند. فیتاز (میواینوزیتول هگزاکیس فسفات فسفوهیدرولاز) فیتیک اسید را هیدرولیز می کند و به...

15 صفحه اول

جداسازی و شناسایی سویه تولیدکننده آنزیم فسفولیپاز از پساب صنعت روغن و جهش‌ آن

در پژوهش حاضر گونه‌های مختلف تولید کننده آنزیم فسـفولیپاز از پساب صنعت روغن جداسازی و در نهایت سـویه قارچی ZB-ZH 192 Tricoderma atroviride شناسایی و جهت ادامه بررسی‌ها انتخاب گردید. جهت افزایش میزان فعالیت آنزیم، سویه منتخب تحت جهش تصادفی توسط پرتودهی با اشعه گاما در دزهای Gy 200، 400، 600 و 800 قرار گرفت. مقایسه میزان فعالیت آنزیم سویه جهش‌یافته با نوع وحشی نشان داد که دز Gy 400 اشعه گاما سبب ...

متن کامل

جداسازی ریز سازواره های تولیدکننده سلولاز از خاک و بهینه سازی فعالیت filter paperase بهترین سویه

چکیده  در این تحقیق جداسازی ریزسازواره های تولید کننده سلولاز از خاک درختان انار، انگور، خرمالو و گردو صورت پذیرفت. در این بین خاک درخت خرمالو به دلیل دارا بودن تعداد قارچ های سلولولیتیک بیشتر، انتخاب گردید. تعداد ٧ نوع کپک از این خاک جداسازی گردید که ٣ مورد از این کپک ها دارای فعالیت سلولازی مناسبتری نسبت به بقیه بودند. این سه قارچ که با روش 18srrna تعیین هویت شدند به ترتیب فعالیت سلولازی aspe...

متن کامل

جداسازی و شناسایی سویه تولیدکننده آنزیم فسفولیپاز از پساب صنعت روغن و جهش آن

در پژوهش حاضر گونه های مختلف تولید کننده آنزیم فسـفولیپاز از پساب صنعت روغن جداسازی و در نهایت سـویه قارچی zb-zh 192 tricoderma atroviride شناسایی و جهت ادامه بررسی ها انتخاب گردید. جهت افزایش میزان فعالیت آنزیم، سویه منتخب تحت جهش تصادفی توسط پرتودهی با اشعه گاما در دزهای gy 200، 400، 600 و 800 قرار گرفت. مقایسه میزان فعالیت آنزیم سویه جهش یافته با نوع وحشی نشان داد که دز gy 400 اشعه گاما سبب ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید چمران اهواز - دانشکده علوم

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023