تاثیر به کارگیری فعالیتهای آموزشی بر اساس هوشهای چندگانه بر درک مطلب زبان آموزان انگلیسی در ایران

پایان نامه
چکیده

هدف از اجرای این تحقیق یافتن روشهای نوین اساسی برای از بین بردن موانع و مشکلات درک مطلب زبان آموزان ایرانی در سطح متوسط بود. در راستای تحقق این هدف، محقق در صدد آن برآمد تا در گام اول مولفه های هوشهای چندگانه جامعه آماری خویش را اتخاذ نموده تا بتواند فعالیتهای نوین آموزشی خواندن را در راستای دستیابی به درک مطلب ایده ال طرح ریزی و اجرا کند. ابتدا فرض بر این بود که اینگونه فعالیتهای خواندن هوش محور هیچگونه تاثیر معنی داری برروی درک مطلب زبان آموزان دختر و پسر ایرانی در سطح متوسط ندارد. برای تعیین هوشهای چندگانه با بالاترین میانگین در بین جامعه آماری از پرسشنامه معتبر استفاده گردید. اطلاعات اخذ شده نشان داد که بالاترین میانگین هوشهای چندگانه در بین زبان آموزان دختر و پسر متفاوت بود. همچنین، محقق برای همگن ساختن نمونه آماری بر اساس مهارت خواندن از آزمون استاندارد fce استفاده نموده و کلیه زبان آموزان دختر و پسر همگن شده را جداگانه و به صورت تصادفی در گروههای کنترل و آزمایش جای داد. در کلیه گروههای مد نظر تحت شرایط یکسان به استثنای فعالیتهای هوش محور در گروههای آزمایش، مجموعه ای گلچین شده از چهار کتاب آموزش زبان انگلیسی معروف در سطح متوسط به عنوان ابزار اصلی مورد استفاده قرار گرفتند. با این تفاوت که زبان آموزان در گروههای کنترل در معرض روشها و فنون خواندن و درک مطلب مرسوم و فراگیر در کلیه موسسات و مراکز آموزشی زبانهای خارجی قرار گرفتند. ولی از سوی دیگر، در گروههای آزمایش، فعالیتهای خواندن و درک مطلب منطبق با هوشهای از قبل نمود شده مورد آزمایش قرار گرفتند. در انتهای تحقیق، نتایج حاصله از طریق آزمون مستقل t فرضیه اولیه را نقض نموده و ثابت کرد که به کارگیری فعالیتهای خواندن هوش محور بر نمرات درک مطلب هر دو گروههای آزمایش دختران و پسران تاثیر معنی داری داشت. همچنین، نتایج حاکی از آن داشت که این افزایش در بین زبان آموزان دختر به صورت معنی داری از پسران بیشتر بود. امید است نتایج حاصله از تحقیق حاظر فرصتهای آموزشی متعددی برای شناخت و ارزش دهی و شکوفا ساختن استعدادهای یادگیرندگان زبان انگلیسی در ایران کمک شایانی بکنند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر آموزش مبتنی برسبک یادگیری و راهکار خواندن در درک مطلب زبان آموزان سطح متوسط ایرانی

آموزش مبتنی بر سبک یادگیری و راهکار خواندن? سبکها و فعالیتهای مربوط به آموزش راهکارهای خواندن را با آموزش روزمره خواندن ترکیب می کند. در مورد به کارگیری چنین آموزشی در متون انگلیسی در ایران تعداد مطالعات محدودی وجود دارد. بنابراین تحقیق حاضر به دنبال این هدف می باشد که هر گونه تاثیر مهم آموزش فوق را روی توانایی درک مطلب زبان آموزان? به کارگیری راهکارهای خواندن و در صورت وجود? رابطه بین سبکهای ی...

هوش چندگانه و خواندن درک مطلب زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

نیمه دوم قرن بیستم را می­توان عصر فردسازی نامید که در آن تفاوتها و ارزشهای شخصی شناخته شده و مورد احترام قرار می­گیرند. هوش یکی از جنبه­های مختلف تفاوت­های شخصی است که آموزش و یادگیری زبان را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین هوش چندگانه و توانائی خواندن و درک مطلب زبان­آموزان ایرانی زبان انگلیسی می­باشد. برای نیل به این هدف، 117 نفر دانشجوی سال آخر زبان انگلیسی...

متن کامل

تحلیل محتوای مجموعه کتاب های آموزشی زبان انگلیسی دبیرستان های ایران، ویرایش سوم سری interchange و american english file براساس تئوری هوشهای چندگانه

هدف مطالعه حاضرتحلیل محتوای سه مجموعه کتاب آموزش زبان انگلیسی بر اساس تئوری هوش های چندگانه مطرح شده در سال 1983 توسط هووارد گاردنر بود. این مجموعه ها که شامل کتب آموزش زبان انگلیسی دبیرستان های ایران، ویرایش سوم سری اینترچینج و دوره امریکن اینگلیش فایل بودندبه طور متداول در مدارس دولتی و آموزشگاههای خصوصی ایران تدریس میشوند. مکالمه ها ، نکات و تمرینات گرامری و فعالیت های درک مطلب کتاب های مذکو...

15 صفحه اول

تاثیر فعال سازی دانش پیش زمینه ای زبان آموزان خارجی بر روی درک مطلب شنیداری

سعی این تحقیق بر آن بوده است که تاثیر فعال سازی دانش پیش زمینه ای زبان آموزان خارجی بر روی درک مطلب شنیداری آنها را تحت بررسی قرار دهد. این مطالعه از یک روش تحقیق نیمه تجربی از طریق یک قبل آزمون, برنامه-فعالیتهای کلاسی, بعد آزمون با استفاده از کلاسهای زبان آموزان خارجی بهره برده است. داده ها ازکل تعداد 38 زبان آموز مذکر و مونث جمع آوری شد. آزمایش شونده ها از دو کلاس زبان انگلیسی در تحقیق شرکت ک...

تاثیر فعال سازی دانش زمینه ای و فعالیتهای قبل خواندن مبتنی بر دانش زمینه ای بر خواندن و درک مطلب زبان آموزان غیرانگلیسی زبان

خواندن و درک مطلب یکی از اهداف مهم آموزش و یادگیری زبان انگلیسی ( به عنوان زبان خارجی) محسوب می شود. تحقیقات انجام شده حاکی از آن است که بخش عمده ای از مشکلاتی که زبان آموزان در درک مطلب زبان انگلیسی دارند، مربوط به نبود دانش زمینه ای یا عدم فعال سازی آن می باشد. یکی از روش ها برای فعال سازی دانش زمینه ای استفاده از فعالیتهای قبل از خواندن مبتنی بر دانش زمینه ای است. بر این اساس، در این تحقیق ا...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}