بررسی تنوع ژنتیکی گونه شمشاد با استفاده از نشانگرهای مولکولی issr و rapd

پایان نامه
چکیده

شمشاد (buxus hyrcana)، گونه درختی نادر و در معرض خطر در بعضی نواحی جنگل های هیرکانی شمال ایران است که نقش مهمی را در نگهداری از چشم انداز و اکوسیستم بازی می کند. در این مطالعه، نشانگرهای rapd و issr به منظور بررسی تنوع ژنتیکی سه جمعیت طبیعی شمشاد استفاده شدند. 4 آغازگر rapd 39 باند با 37 (87/94%) چند شکلی را تولید کردند و 4 آغازگر issr 42 باند با 38 (5/90%) چند شکلی را افزودند. تنوع ژنتیکی به وسیله شاخص شانون و تنوع ژنی نئی تخمین زده شد و به ترتیب 87/44%، 14/29% (بواسطه rapds) و 47/50%، 14/34% (بواسطه issrs). هر دو آنالیزهای rapd و issr سطح بالایی از تنوع ژنتیکی در جمعیت های شمشاد را آشکار کردند. به علاوه، آنالیز خوشه ای با استفاده از نرم افزار ntsys انجام شد. رویشگاه قرن آباد بیشترین تفاوت را با سایر توده ها نشان داد و در گروه مجزا قرار گرفت و بیشترین شباهت بین توده های بندرگز و سیسنگان مشاهده شد. نتایج همچنین نشان داد که روش rapd و issr برای ارزیابی تنوع ژنتیکی میان توده های شمشاد با دقت بالا بسیار مناسب به نظر می رسد. هدف، ارزیابی سطح تنوع ژنتیکی شامل اختلاف ژنتیکی درون و بین جمعیت های طبیعی شمشاد و فراهم کردن اطلاعات مقدماتی به منظور برنامه حفاظت بوده است. کلمات کلیدی: شمشاد، rapd، issr، شاخص شانون، تنوع ژنی نئی.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه‌های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی RAPD و ISSR

زعفران یکی از با ارزش‌ترین گیاهان دارویی و ادویه‌ای در جهان است. با وجود قدمت کشت طولانی این گیاه در کشور، مطالعات اصلاحی محدودی به واسطه تولیدمثل غیرجنسی این گیاه انجام شده است. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم زعفران ایران، 65 نمونه مختلف زعفران از نواحی عمده کشت در خراسان شامل تربت‌حیدریه، گناباد، مه ولات، قائنات و فردوس جمع‌آوری و از طریق نشانگرهای مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت. آغازگ...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام انار ایران (Punica granatum L.) با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

با توجه به تنوع بالای مورفولوژیکی در ارقام انار ایران، تنوع ژنتیکی 24 رقم انار با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR مورد بررسی قرار گرفت. آغازگرهای RAPD در مجموع 131 قطعه DNA تکثیر نمودند که 29 قطعه آنها (14/22 درصد) چندشکل بودند. آغازگرهای ISSR نیز از مجموع 173 قطعه تکثیر شده، 29 (37 درصد) چند‌شکلی حاصل نمودند. میانگین محتوای اطلاعات چندشکل (PIC) برای آغازگرهای RAPD و ISSR به ترتیب 128/0 و 163/...

متن کامل

تنوع ژنتیکی چند رقم انگور استان خراسان رضوی بر اساس نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR

در این تحقیق، تنوع ژنتیکی پانزده رقم انگور شامل شش رقم بومی استان خراسان رضوی، هشت رقم وارداتی ترکمن متعلق به گونه Vitis viniferaو یک رقم متعلق به گونه Vitis muscadiana با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR مورد بررسی قرار گرفت. هفت آغازگر رپید و هفت آغازگر ISSR به ترتیب تولید 59 و 58 نوار با وضوح بالا و تکرارپذیر کردند که همگی چندشکلی را در بین ارقام نشان دادند. گروه بندی ژنوتیپ‌ها به روش تجزیه ...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی لاین‌های نخود با استفاده از نشانگرهای مولکولی ISSR

در این بررسی برای مطالعۀ تنوع ژنتیکی 56 لاین نخود زراعی از نشانگر مولکولی ISSR استفاده شد. از 34 آغازگر ارزیابی‌شده برای تکثیر قطعات DNA ژنومی لاین‌های نخود، نه آغازگر با تولید 35 نوار چندشکل، الگوهای نواربندی مناسبی تولید کردند. میانگین درصد چندشکلی برای همة آغازگرها 01/66 درصد با دامنة تغییرات 25 تا 100 درصد بود. میانگین تنوع ژنتیکی نی و شاخص اطلاعات شانون در همة آغازگرها به‌ترتیب 325/0 و 492...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی نمونههای سروکوهی پارک ملی تندوره با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

جنس سروکوهی (Juniperus sp.) یا ارس (از خانواده Cupressaceae ) یکی از پر انتشارترین گیاهان رده مخروطیان در جهان بوده که بومی نواحی معتدل اوراسیا و آمریکای شمالی می‌باشد. در این مطالعه ازنشانگرهای مولکولی RAPD برای بررسی تنوع ژنتیکی 21 نمونه سرو‌کوهی پارک ملی تندوره (جمع‌آوری شده از 6 رویشگاه که هر رویشگاه حاوی 3 یا 4 نمونه بود) استفاده شد.با استفاده از 7 آغازگر تصادفی، 58 باند قابل امتیاز‌دهی ای...

متن کامل

بررسی تنوع ژنتیکی برخی نمونه های زعفران ایران با استفاده از نشانگرهای ملکولی rapd و issr

زعفران یکی از با ارزش ترین گیاهان دارویی و ادویه ای در جهان است. با وجود قدمت کشت طولانی این گیاه در کشور، مطالعات اصلاحی محدودی به واسطه تولیدمثل غیرجنسی این گیاه انجام شده است. به منظور ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم زعفران ایران، 65 نمونه مختلف زعفران از نواحی عمده کشت در خراسان شامل تربت حیدریه، گناباد، مه ولات، قائنات و فردوس جمع آوری و از طریق نشانگرهای مولکولی مورد مطالعه قرار گرفت. آغازگ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023