ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام ولاینهای گندم نان (triticum aestivum) با استفاده از نشانگرهای issr

پایان نامه
چکیده

آگاهی از میزان تنوع ژنتیکی ذخایر توارثی گونه های گیاهی در برنامه های اصلاحی از اهمیت خاصی برخوردار است. به این منظور تنوع ژنتیکی 101 رقم و لاین گندم نان ) (triticum aestivum l. با استفاده از نشانگرهای issr مورد بررسی قرار گرفت. 23 آغازگر مورد استفاده 267 مکان قابل امتیاز بندی تولید کردند که از این تعداد 225 مکان چندشکل بودند. بیشترین درصد مکان های چند شکل مربوط به آغازگرهای 441،a12 و 820 ubc (100 درصد) و کمترین آن متعلق به آغازگر ubc808(54 درصد) بود. میانگین مقادیر هتروزیگوسیتی مورد انتظار (he)برای آغازگرهای مورد استفاده برابر با 36/0 بود، بیشترین و کمترین مقدار آن به ترتیب برای آغازگر, a12 441 (48/0) و ubc808،a14 و ubc827(26/0) محاسبه شد. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای به روشcomplete linkage مبتنی بر ضرایب فاصله ژنتیکی دایس، ژنوتیپ ها را در چهار گروه اصلی قرار داد. he و شاخص شانون (i)در لاین ها بیشتر از ارقام بود. متوسط میانگین ضرایب تشابه دایس 85/0 بود. با توجه به فاصله ی ژنتیکی دو لاین 151و 121 ،این دو لاین می توانند در برنامه های اصلاحی به عنوان والدین بالقوه جهت ایجاد هیبریدهای برتر بیشتر استفاده شوند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های مورد مطالعه زیاد نبوده و بایستی نسبت به توسعه پایه ژنتیکی ذخایر توارثی گندم اقدام شود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ‌های بومی مختلف انگور (Vitis vinifera) با استفاده از نشانگرهای ISSR

انگور یکی از مهمترین محصولات باغی است که به­دلیل ارزش اقتصادی و غذایی آن به­طور گسترده کشت می­شود. به­منظور دست­یابی به ارقام جدید با عملکرد بالا و صفات کیفی بهتر، شناسایی ارقام موجود ضروری است. برخی از گونه­های وحشی انگور در معرض فرسایش ژنتیکی قرار دارند؛ لذا تعیین تنوع ژنتیکی ارقام و ژنوتیپ­های وحشی انگور به­منظور توسعه برنامه­­های اصلاحی آینده انگور دارای اهمیت بالایی می­باشد. در این تحقیق ت...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام انار ایران (Punica granatum L.) با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR

با توجه به تنوع بالای مورفولوژیکی در ارقام انار ایران، تنوع ژنتیکی 24 رقم انار با استفاده از نشانگرهای RAPD و ISSR مورد بررسی قرار گرفت. آغازگرهای RAPD در مجموع 131 قطعه DNA تکثیر نمودند که 29 قطعه آنها (14/22 درصد) چندشکل بودند. آغازگرهای ISSR نیز از مجموع 173 قطعه تکثیر شده، 29 (37 درصد) چند‌شکلی حاصل نمودند. میانگین محتوای اطلاعات چندشکل (PIC) برای آغازگرهای RAPD و ISSR به ترتیب 128/0 و 163/...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی لاین های گندم نان (triticum aestivum l) با استفاده از صفات مورفولوژیک

گندم نان (triticum aestivum l.) دارای بیشترین سطح زیر کشت و میزان تولید نسبت به سایر غلات در ایران می باشد و به نظر می رسد در طی سال های اخیر با ورود ارقام تجاری و اصلاح شده از میزان تنوع واریته های آن کاسته شده است. در این پژوهش به منظور بررسی تنوع ژنتیکی 100 لاین گندم نان و روابط خویشاوندی میان آن ها، صفات مورفولوژیک در طی دو سال متوالی با استفاده از روش های آماری چند متغیره ارزیابی گردید. آز...

ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام مختلف گندم با نشانگرهای AFLP

در روش AFLP ‘ به وسیله پلی مورفیمی که مبتنی بر تکثیر قطعات حاوی طولهای متفاوت است میتوان ارقام را از یکدیگر متمایز و روابط بین ژنوتیپ های کاملا نزدیک را آشکار ساخت. در این تحقیق بر اساس به کارگیری نشانگرهای AFLP میزان خویشاوندی 16 رقم گندم مورد بررسی قرار گرفت . نوارهای ظاهر شده بر روی ژل ها از نظر حضور و عدم حضور بررسی و با تشکیل ماتریس دو دویی روابط بین ارقام توسط ضرایب تطابق ساده مورد سنجش ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022