ارزیابی تنوع ژنتیکی ارقام ولاینهای گندم نان (triticum aestivum) با استفاده از نشانگرهای issr

پایان نامه
چکیده

آگاهی از میزان تنوع ژنتیکی ذخایر توارثی گونه های گیاهی در برنامه های اصلاحی از اهمیت خاصی برخوردار است. به این منظور تنوع ژنتیکی 101 رقم و لاین گندم نان ) (triticum aestivum l. با استفاده از نشانگرهای issr مورد بررسی قرار گرفت. 23 آغازگر مورد استفاده 267 مکان قابل امتیاز بندی تولید کردند که از این تعداد 225 مکان چندشکل بودند. بیشترین درصد مکان های چند شکل مربوط به آغازگرهای 441،a12 و 820 ubc (100 درصد) و کمترین آن متعلق به آغازگر ubc808(54 درصد) بود. میانگین مقادیر هتروزیگوسیتی مورد انتظار (he)برای آغازگرهای مورد استفاده برابر با 36/0 بود، بیشترین و کمترین مقدار آن به ترتیب برای آغازگر, a12 441 (48/0) و ubc808،a14 و ubc827(26/0) محاسبه شد. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه ای به روشcomplete linkage مبتنی بر ضرایب فاصله ژنتیکی دایس، ژنوتیپ ها را در چهار گروه اصلی قرار داد. he و شاخص شانون (i)در لاین ها بیشتر از ارقام بود. متوسط میانگین ضرایب تشابه دایس 85/0 بود. با توجه به فاصله ی ژنتیکی دو لاین 151و 121 ،این دو لاین می توانند در برنامه های اصلاحی به عنوان والدین بالقوه جهت ایجاد هیبریدهای برتر بیشتر استفاده شوند. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که تنوع ژنتیکی ارقام و لاین های مورد مطالعه زیاد نبوده و بایستی نسبت به توسعه پایه ژنتیکی ذخایر توارثی گندم اقدام شود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی تحمل شوری در ارقام مختلف گندم و ارتباط آن با نشانگرهای مولکولی

گندم (Triticum aestivum L.) محصول غذایی اصلی بیش از یک‌سوم جمعیت دنیا و نیز غذای عمدة مردم آسیا به‌شمار می‏رود. بیش از 800 میلیون هکتار از کل خشکی‌های دنیا تحت‌تأثیر تنش شوری قرار دارند. شوری به‌علت کاهش درخور توجه میانگین عملکرد محصولات مهم زراعی، مشکل اصلی تولید غذا محسوب می‌شود. این مطالعه به‌منظور ارزیابی واکنش 24 رقم و ژنوتیپ گندم به تنش شوری با NaCl در مراحل اولیة رشد و همچنین بررسی ارتبا...

متن کامل

بررسی تنوع آللی زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین در ژنوتیپ‌های تجاری گندم‌ نان (Triticum aestivum L.) ایران با استفاده از نشانگرهای اختصاصی

جهت بررسی تنوع آللی در بلوک‌های ژنی کدکننده پروتئین‌های ذخیره‌ای گندم زیر واحدهای گلوتنین با وزن مولکولی پایین (LMW-GS) بین 62 ژنوتیپ از گندم‎های نان، نه جفت آغازگر اختصاصی برای مکان‎های ژنی (Glu-A3, Glu-B3, Glu-D3) بکار گرفته شد. برای تفکیک محصولات واکنش PCR از ژل آگاروز 2 درصد استفاده شد. نتایج نشان داد که تنوع قابل ملاحظه‌ایی بین ژنوتیپ‌های گندم نان ایران وجود دارد. بطوری که برای بلوک ژنی G...

متن کامل

ارزیابی تنوع ژنتیکی و روابط بین صفات مورفولوژیکی و عملکرد دانه در ارقام پیشرفته گندم نان (Triticum aestivum L.) با استفاده از روش های آماری چند متغیره

به منظور مطالعه تنوع ژنتیکی و ارتباط صفات مختلف مرفولوژیکی با عملکرد دانه در گندم نان، تعداد 30 رقم پیشرفته در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه در سال زراعی 88-1387 مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این آزمایش 19 صفت شامل عملکرد دانه و اجزای آن، خصوصیات مورفولوژیکی گیاه و دانه و صفات کیفی ارزیابی شدند. نتایج حاصل از تجزیه به مولفه­ها نشان د...

متن کامل

بررسی تنوع شنتیکی 20 رقم گندم نان بهاره با استفاده از مارکر مولکولی issr

کاهش تنوع ژنتیکی موجب آسیب پذیری شدید محصولات زراعی در برابر تنش های محیطی، آفات و بیماری ها و در نتیجه کاهش عملکرد می شود. در این تحقیق به منظور بررسی تنوع و شباهت ژنتیکی، تعیین فاصله ژنتیکی و روابط ?4 رقم گندم بهاره نان با خاستگاه شمال غرب ایران از 7 آغازگر issr استفاده شد. استخراج dna طبق پروتکل ctab از نمونه های برگی ارقام مختلف صورت گرفت. الگوهای باندی بر اساس حضور (یک) و عدم حضور (صفر) با...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}