بررسی تمثیل های ادبی قرآن

پایان نامه
چکیده

تمثیل ها در میان هر ملتی، نشانگر غنای فرهنگ و ادبیات؛ به عنوان چکیده تجارب حیات انسان، نتیجه افکار و اندیشه او در طی قرن های متمادی و بخشی از فرهنگ و هویت یک ملت است، که غنا و وسعت آن نشان از وسعت غنای فرهنگی و میزان پیشرفت و ترقی یک ملت است. اهمیت تمثیل ها از آن جهت است که گفتاری خردمندانه است؛ در زندگی مردم پدید آمده و پیوند ناگسستنی با محیط زندگی آنان دارد؛ به عبارتی دیگر، مثل ها، تراوش ذهن و اندیشه ی هوشمندانه یک ملت است که فراگیر شده و مورد اقبال جامعه واقع شده است. تمامی زبان ها در محاورات و مکاتبات خود از مَثَل، بهره گرفته اند. مطالعه و بررسی تمثیل ها می تواند به شناخت شاخصه های فرهنگی آن ملت کمک زیادی بنماید. بخش قابل توجهی از آیات قرآن به انواع تمثیل، اختصاص یافته است؛ تمثیل های قرآنی علاوه بر اینکه آموزه های اخلاقی و تربیتی و جنبه اعجاز دارند؛ زیباترین جلوه های ادبی، بلاغی در قرآن را نیز به نمایش می گذارند تا جایی که برخی از دانشمندان، تمثیل های قرآن را نهایت و اوج فصاحت و بلاغت قرآن دانسته اند؛ چرا که قرآن توانسته است، حقایق سترگ و مفاهیم بزرگ را در قالب تمثیل های ساده و روان و همه فهم به مخاطبان خود عرضه نماید.این رساله در وهله اول، به شناخت بیشتر این دسته ازآیات، اهداف، انواع مختلف، موضوعات، خصوصیات و ویژگی ها و تاثیرتمثیل های قرآن بر مثل های قومی و ملی و سایر مباحث مربوطه می پردازد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی جنبه های زیبایی شناختی تمثیل در زبان ادبی قرآن

    تمثیل یکی از روش های تصویرسازی و مجسم کردن موضوع است، که مخاطب را همزمان به تخیّل و تفکر وادار می کند. هدف از کاربرد تمثیل در قرآن را باید در تاثیر عمیق آموزه های آن جستجو کرد که سبب می شود، خواننده با هر میزانی از درک و فهم آن ها را دریابد و در تنظیم برنامه زندگی خود به کار گیرد. پژوهشگر در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به آیات قرآن کریم قصد دارد، جنبه های زیبایی شن...

متن کامل

بررسی جنبه های زیبایی شناختی تمثیل در زبان ادبی قرآن

تمثیل یکی از روش های تصویرسازی و مجسم کردن موضوع است، که مخاطب را همزمان به تخیّل و تفکر وادار می کند. هدف از کاربرد تمثیل در قرآن را باید در تاثیر عمیق آموزه های آن جستجو کرد که سبب می شود، خواننده با هر میزانی از درک و فهم آن ها را دریابد و در تنظیم برنامه زندگی خود به کار گیرد. پژوهشگر در این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به آیات قرآن کریم قصد دارد، جنبه های زیبایی شناختی...

متن کامل

جنبه¬های روانشناختی در تمثیل¬های ادبی قرآن و تاثیر آن در تربیت انسان

   یکی از مهم­ترین شیوه­های تأثیرگذاری بر روح و روان، استفاده از تمثیل است. تمثیل­ها علاوه بر جنبه­های ادبی و بلاغی در پرورش نفوس و برانگیختن احساسات و عواطف آدمی نقش بسزایی دارند و در اعماق روح و جان نفوذ کرده و گوینده را در اهداف و مقاصد یاری می­کنند. تمثیل­های قرآن از یک سو چون کاملاً واقعی، حقیقی و منطبق با محیط زندگی انسان است و از سویی دیگر به دلیل بهره­گیری دقیق ،حکیمانه، متعادل و هماهنگ ...

متن کامل

جنبه¬های روانشناختی در تمثیل¬های ادبی قرآن و تاثیر آن در تربیت انسان

   یکی از مهم­ترین شیوه­های تأثیرگذاری بر روح و روان، استفاده از تمثیل است. تمثیل­ها علاوه بر جنبه­های ادبی و بلاغی در پرورش نفوس و برانگیختن احساسات و عواطف آدمی نقش بسزایی دارند و در اعماق روح و جان نفوذ کرده و گوینده را در اهداف و مقاصد یاری می­کنند. تمثیل­های قرآن از یک سو چون کاملاً واقعی، حقیقی و منطبق با محیط زندگی انسان است و از سویی دیگر به دلیل بهره­گیری دقیق ،حکیمانه، متعادل و هماهنگ ...

متن کامل

واقع‌نمایی نماد و تمثیل در قصه‌های قرآن کریم

این مقاله به بررسی جنبه نمادین قصه‌های قرآن از منظر واقع‌نمایی یا ناواقع‌نمایی پرداخته است. هدف از این بررسی، رسیدن به پاسخ این سؤسال است: اصولاً قصه‌های نمادین قرآن تا چه اندازه درصدد بیان واقع هستند؟ در این بررسی، میان رویکردهای اصلی در این باب تفکیک شده و این نکته اساسی واکاوی گشته که نمادین دانستن قصه‌های قرآن لزوماً به معنای تخیلی شمردن آن‌ها نیست. در قلمرو این مباحث، ضمن بررسی تعاریف ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}