موسیقی شعر رضی الدین آرتیمانی

پایان نامه
چکیده

موضوع پژوهش پیش رو، بررسی موسیقیِ شعر «رضی الدین آرتیمانی» است. موسیقی شعرِ شاعر را از چهار منظر مورد بررسی قرار داده ایم. نخست : «موسیقی بیرونی» یعنی وزن شعر و بحر عروضی آن. دوم : «موسیقی کناری» یا همان قافیه و ردیف. سومین جلوه ی موسیقی شعر او را از نظر «موسیقیِ درونی» شامل تکرارها، توازن ها و جناس هاوسجع ها مورد بررسی قرار داده ایم و چهارمین بخش هم پرداختن به «موسیقی معنوی» در شعرِ اوست که به بررسی تمام ارتباط های پنهانی عناصر یک مصرع و در واقع آرایه هایی چون تضادها، تلمیحات، ایهام ها،تشبیه ها،استعاره ها و... می انجامد. اهمیت وارزش موسیقی شعر و نیز عدم سابقه ی این نوع پژوهش در اشعار رضی آرتیمانی،محقق را برآن داشت تا به بررسی عناصر موسیقی ساز در اشعار رضی آرتیمانی بپردازد.ضمن اینکه لطافت عارفانه و ظرافت عاشقانه ی شعر او، محقق را راغب تر می نمود. روش اجرای کار در این پژوهش اینگونه بود که نخست ،تحقیقات و بررسی های لازم پیرامون پیشینه ی تحقیق و موضوعات مربوط به آن صورت گرفت و مطالب مورد نیاز جمع آوری گردید و سپس اشعار شاعر به صورت ریز و جزئی بر اساس جنبه های چهارگانه ی موسیقی شعر،بررسی و فیش برداری شده،جدولها و نمودارهای مربوطه ، تهیه و ترسیم گردید. بررسی عناصر پدید آورنده ی موسیقی در اشعار رضی الدین آرتیمانی،برای پژوهنده،نتایج شایانی در بر داشت که این نتایج ابتدا در پایان هر فصل آورده شده است و سپس در انتهای تحقیق به صورت کلی،دسته بندی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل ماهیت می در ساقی نامۀ رضی الدین آرتیمانی

در میان شاعران عارف مسلک عصر صفوی، رضی­ الدین آرتیمانی به سبب آفرینش ساقی­ نامه شهرت ویژه­ای دارد. از یک سو، مضامین عرفانی و از سوی دیگر اندیشه­ های مذهبی و ارادت وی به تشیع، آراء و نظرات او را قابل تأمل کرده است. هدف مقالة حاضر آن است تا نشان دهد ابژة می علاوه بر کارکرد متداول آن، در ساقی­ نامه وظیفة مضاعفی ایفا می­ کند. می و وابسته­ های آن بیانگر بسیاری از معانی و پیام­ های فرهنگی ـ اجتماعی و...

متن کامل

بررسی موسیقی شعر رودکی

رودکی یکی از بزرگترین شاعران فارسی زبان است. با اینکه قسمت عمده­ای از آثار او از میان رفته و بخش اندکی از آن به دست ما رسیده است، اما با همین تعداد اندک از اشعار باقی مانده‌اش توانسته است خود را به عنوان مهمترین شاعر عصر خود و یکی از مشهورترین شاعران فارسی زبان در تاریخ ادبیات ایران مطرح کند. از آنجا که تعداد اشعار باقی ماندة قبل از رودکی بسیار محدود و معدود است و قبل از او شاعر صاحب دیوانی ندا...

متن کامل

ترجمه و موسیقی شعر

مقاله حاضر می‌کوشد جایگاه موسیقی شعر را در ترجمه نشان دهد. به همین دلیل ناگزیر به بحثی کوتاه در باب ذات خود ترجمه و مسائل پیچیده مربوط به آن می‌پردازد. در آغاز بحث افراد خوش بین نسبت به ترجمه از افراد بدبین متمایز شده و سپس به دو مفهوم بسیار مهم متن اصلی و همچنین مفهوم معنا و یا معنای معنا در زبان و ترجمه به گونه ای فشرده پرداخته می‌شود. نشان داده می‌شود که فهم درست از این دو مفهوم مهم می‌تواند...

متن کامل

موسیقی بیرونی در شعر نادرپور

نادر نادرپور، شاعر بزرگ معاصر ایران است، در حالی که پژوهش‌هایی اندک دربارة کلام وی بانجام رسیده است. این پژوهش، زیر عنوان موسیقی بیرونی (وزن) در شعر نادرپور، به بررسی جلوه‌ای از موسیقی در شعر او می‌پردازد. برای انجام این مهم، پس از آوردن مقدماتی در باب شعر و موسیقی، ابتدا بحثی در اطراف موسیقی بیرونی، طرح و تمام بحرهایی که نادرپور در قالب آن‌ها شعر سروده، با ذکر یک یا دو نمونه معرفی شده است. سپ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023