تأثیر عملیات خاکورزی برتغییرات زمانی و مکانی برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک

پایان نامه
چکیده

مطالعه تغییرات زمانی و مکانی مشخصات هیدرولیکی خاک در مدیریت بهینه سامانه های آبیاری و زهکشی و کشاورزی دقیق ضروری است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خاکورزی بر تغییرات مکانی و زمانی برخی پارامترها ی فیزیکی و هیدرولیکی خاک با استفاده از زمین آمار و با داده های مزرعه ای نفوذ سنج بیرکن اندازه گیری شده در 35 نقطه در باغ کیوی واقع در دانشگاه گیلان انجام و نقشه پهنه بندی آن رسم شد. برازش مدل های نیم تغییرنما نشان داد که خصوصیات مورد مطالعه پس از برازش چندین مدل نیم تغییر نما به داده ها، از مدل کروی پیروی می کند. نتایج، همبستگی مکانی قوی را برای خصوصیات هدایت هیدرولیکی مورد مطالعه در باغ موردنظر نشان داد. مطالعه روند تغییرات زمانی هدایت هیدرولیکی نیز در سه نقطه شاخص شامل میانگین، میانگین منهای انحراف معیار و میانگین به علاوه انحراف معیار و در طی هفت دوره زمانی بعد از شخم انجام شد. نتایج نشان می دهند که هدایت هیدرولیکی پس از عملیات شخم به علت افزایش خلل و فرج درشت بالا بوده و سپس به دلیل فرونشست خاک در نتیجه آبیاری کاهش یافته و در ادامه به دلیل فازهای تر و خشک روندی افزایشی داشته است. دو پارامتر جرم مخصوص ظاهری و ضریب جذبی نیز روندی مشابه هم داشته، در ابتدا پس از عملیات خاکورزی افزایش و در ادامه روندی کاهشی نشان دادند. در خاتمه توصیه می شود چنین مطالعاتی جهت روشن شدن چگونگی توزیع خصوصیات هیدرولیکی و به خصوص هدایت هیدرولیکی قبل از احداث هر گونه سیستم آبیاری و زهکشی در باغات و مزارع انجام شوند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر برخی ویژگی‌های فیزیکی و هیدرولیکی خاک سطحی

به منظور بررسی تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک، تحقیقی در قالب طرح کرت­های خرد شده نواری (طرح پایه بلوک­های کاملاٌ تصادفی) با لحاظ دو سطح عمق و سرعت خاکورزی انجام گردید. تیمارها با گاوآهن برگردان در سه تکرار اجرا شدند. آزمایش­های سرعت نفوذپذیری با نفوذسنج دیسک در مکش­های 15-، 6-، 3- و صفر سانتی­متر و جرم مخصوص ظاهری با نمونه­های دست­نخورده اندازه­گیری شد و بافت خاک لوم...

متن کامل

تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر برخی ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی خاک سطحی

به منظور بررسی تأثیر عمق و سرعت خاکورزی بر خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک، تحقیقی در قالب طرح کرت­های خرد شده نواری (طرح پایه بلوک­های کاملاٌ تصادفی) با لحاظ دو سطح عمق و سرعت خاکورزی انجام گردید. تیمارها با گاوآهن برگردان در سه تکرار اجرا شدند. آزمایش­های سرعت نفوذپذیری با نفوذسنج دیسک در مکش­های 15-، 6-، 3- و صفر سانتی­متر و جرم مخصوص ظاهری با نمونه­های دست­نخورده اندازه­گیری شد و بافت خاک لوم...

متن کامل

بررسی تأثیر روش‌های مختلف خاکورزی بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک

تهیهزمینوآماده سازیبستربذربه عنواننخستینگامدرکاشتهرمحصولکشاورزیبه حسابآمدهوازاهمیتبسزاییبرخورداراست. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سه روش مختلف خاکورزی (T1: گاوآهن برگردان دار T2: زیرشکن T3: زیرشکن به همراه دکمپکتور) در دو عمق بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک با بافت رس سیلتیو رده خاکFine Mixed Thermic Typic Haploxerepts ،به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرع...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف سوپرجاذب A300 روی برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک سیلتی لوم

       ذخیره‌سازی مداوم آب به خاطر افزایش نیاز آبی برای جمعیت در حال رشد در نواحی خشک و نیمه خشک مانند ایران که خشکسالی‌هایی پی در پی در آن رخ می‌دهد مورد نیاز است. یکی از راهکارهای مورد توجه برای بهبود ساختمان خاک در بافت‌های سنگین و نیمه سنگین، استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب در بخش کشاورزی است. در تحقیق حاضر، تأثیر استفاده از سوپرجاذب A300بر ضریب آبگذری اشباع، میزان رطوبت قابل استفاده، تخلخل کل...

متن کامل

تأثیر سطوح مختلف سوپرجاذب a300 روی برخی خصوصیات فیزیکی و هیدرولیکی خاک سیلتی لوم

ذخیره سازی مداوم آب به خاطر افزایش نیاز آبی برای جمعیت در حال رشد در نواحی خشک و نیمه خشک مانند ایران که خشکسالی هایی پی در پی در آن رخ می دهد مورد نیاز است. یکی از راهکارهای مورد توجه برای بهبود ساختمان خاک در بافت های سنگین و نیمه سنگین، استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب در بخش کشاورزی است. در تحقیق حاضر، تأثیر استفاده از سوپرجاذب a300بر ضریب آبگذری اشباع، میزان رطوبت قابل استفاده، تخلخل کل و منحن...

متن کامل

بررسی تأثیر روش های مختلف خاکورزی بر برخی از خصوصیات فیزیکی خاک

تهیهزمینوآماده سازیبستربذربه عنواننخستینگامدرکاشتهرمحصولکشاورزیبه حسابآمدهوازاهمیتبسزاییبرخورداراست. این تحقیق به منظور بررسی تاثیر سه روش مختلف خاکورزی (t1: گاوآهن برگردان دار t2: زیرشکن t3: زیرشکن به همراه دکمپکتور) در دو عمق بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک با بافت رس سیلتیو رده خاکfine mixed thermic typic haploxerepts ،به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک­های کامل تصادفی و در سه تکرار در مزرع...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه گیلان

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023