ارزیابی روشهای بهبود کیفیت هندسی تصاویر بزرگ مقیاس بر اساس تخمین psf

پایان نامه
چکیده

به دلیل کامل نبودن سیستم تصویربرداری ، تصویر یک نقطه نورانی به صورت مجموعه یک دیسک مرکزی و حلقه های روشن و تاریک تشکیل می شود. این دیسک با پوشش %84 در قالب تابع پخش نقطه ای (psf ) مدلسازی می شود. psf یک سنجنده معیاری از توان تفکیک مکانی آن به حساب می-آید. این تابع در واقع اثرات تارشدگی تصویر نسبت به واقعیت مورد انتظار را مدلسازی می کند. از این رو psf سنجنده و یا معادل آن در فضای فرکانس که تابع انتقال مدولاسیون( mtf) نامیده می شود معیاری مهم از کیفیت هندسی تصویرحاصل به شمار می آید.این پایان نامه ابتدا به تخمین تابع psf و mtf در تشکیل تصویر به روشهای مختلف و ارزیابی این روشها می پردازد. برای این منظور دو روش لبه و پالس معرفی و مورد استفاده قرار گرفته اند. سپس با استفاده از تابع psf برآورد شده تلاش در بهبود سطح کیفیت هندسی تصویر از طریق روشها بازسازی تصویر صورت می گیرد. سه روش برای بازسازی تصاویر ورودی شامل معکوس فیلتر وینر و روش تصویر در مجموعه های محدب ارائه شده است. پس از پیاده سازی این روش ها به بررسی و آنالیز دقت آنها به روی تصویر شبیه سازی شده و دو تصویر واقعی پرداخته شده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که در روشهای اندازه گیری دقت هندسی تصویر، روش استفاده از لبه ثبت شده توسط سنجنده دارای دقت بیشتری می باشد. در روشهای افزایش دقت هندسی مورد بررسی، درتصاویر با نویز بالا روش فیلتر معکوس دارای ضعف در افزایش دقت هندسی می باشد. روشهای وینر تکرار شونده و استفاده از قید مجموع های محدب دارای دقتی تقریبا مشابه و دارای دقتی بهتر نسبت به فیلتر معکوس و وینر یک مرحله ای می باشد. روش تصویر در مجموعه های محدب دارای دقت بیشتری نسبت به دیگر روشها می باشد.این روش پس از انجام کاهش نویز باعث افزایش %20 در mtf به عنوان معیار دقت تصویر می شود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تخمین حرکت در تصاویر ویدئویی بر اساس روشهای ترکیبی

امروزه گسترش زمینه های کاربرد تصاویر ویدیویی دیجیتال باعث افزایش تقاضا برای ذخیره این نوع داده ها در حافظه محدود یا ارسال آنها در پهنای باند محدود شده است. این نیاز روزافزون، لزوم فشرده سازی داده های مربوط به تصاویر ویدیویی را مطرح می نماید. روشهای فشرده سازی موجود که از تخمین حرکت برای حذف افزونگی زمانی بین فریم های متوالی تصاویر ویدیویی استفاده می کنند، بر اساس تقسیم تصویر به بلوک یا شبکه عمل...

15 صفحه اول

ارزیابی کارایی ترکیب توابع رشنال با معادلات مالتی کوادریک به منظور بهبود تصحیح هندسی تصاویر ماهواره‌ای

در این مطالعه به بررسی مدل‌های تصحیح هندسی و زمین مرجع نمودن تصاویر ماهواره‌ای بر اساس معادلات مالتی کوادریک پرداخته شده ‌است که تا کنون کمتر مورد توجه بوده‌‌‌ ‌است. معادلات مالتی کوادریک علاوه بر اینکه نیاز به خطی کردن ندارد با تخصیص تابع وزن بر اساس فاصله نقاط از یکدیگر موجب برآورد تصحیحاتی جهت تعیین مجهولات با دقت بهتر می‌گردد. هدف از این تحقیق جایگزین نمودن مدل ریاضی پایه چند جمله‌ای از مرت...

متن کامل

ارزیابی کیفیت آموزشهای فنی و مهندسی بر اساس مدل مقیاس کیفیت خدمات SERVQUAL

هدف از این پژوهش بررسی کیفیت آموزشهای مهندسی در شرکت تهران بویلر بوده است. برای این کار ابتدا بر مبنای درک و استنباط فراگیران از کیفیت خدمات آموزشی و ارائه کنندگان این دسته از خدمات، مؤلفه‌های استاندارد یکی از روشهای اندازه‌گیری کیفیت خدمات (سروکوال)، مطابق با ویژگی خاص برنامه های آموزشی و وضعیت سازمان مورد بررسی، بومی و سپس، میزان درک فراگیران از کیفیت  خدمات آموزشی اندازه‌گیری شده است.  جامعه...

متن کامل

بررسی بهبود دقت هندسی تصاویر آرایه خطی با استفاده از روش ایجاد تصاویر فریم مجازی

روش های گوناگونی که برای تصحیح تصاویر آرایه خطی به کار می‌رود از یک سو افزایش کاربرد این تصاویر را نشان می‌دهد و از سوی دیگر نشان دهنده مشکلات و پیچیدگی‌های کار با این تصاویر می‌باشد. با توجه به این که به کارگیری تصاویر فریم در دستگاه‌ها و نرم افزارهای متداول فتوگرامتری امری شناخته شده می‌باشد، به نظر می‌رسد تبدیل تصویر آرایه خطی به یک تصویر فریم مجازی، امکان بکارگیری این تصاویر در دستگاه‌ها و ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - دانشکده نقشه برداری

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023