بررسی بیماریزایی و مقایسه سطوح مختلف مایه تلقیح اولیه نماتد ریشه گرهی meloidogyne javanica روی سه گیاه دارویی

پایان نامه
چکیده

وابستگی انسان به گیاهان دارویی همواره در طول تاریخ استمرار داشته است. حتی امروزه نیز استفاده از داروهای سنتتیک گیاهان دارویی بسیار رایج می باشد. کشور ما یکی از مناطق بسیار پر اهمیت از نظر تولید این گیاهان بوده و توانایی تامین نیازهای داخلی و صدور به سایر کشورها را نیز دارد. این گیاهان در اثر متابولیسم ثانویه، موادی را تولید می کنند که دارای آثار فیزیولوژیکی و اختصاصات درمانی می باشند. در این تحقیق از گیاهان دارویی نعناع فلفلی، مرزنجوش و بارهنگ کبیر به منظور بررسی وضعیت میزبانی آن ها نسبت به نماتد ریشه گرهی meloidogyne javanica و تاثیر این گونه نماتد بر برخی از ترکیبات دارویی گیاهان حساس به نماتد، استفاده گردید. طی سال های 89-87 ریشه گیاهان بادمجان، گوجه فرنگی و انار آلوده به نماتد ریشه گرهی از استان های اصفهان و چهار محال بختیاری جمع آوری گردید. به منظور شناسایی گونه نماتد و تکثیر انبوه، از هر نمونه ریشه حاوی گره درون تشتک پتری حاوی آب مقطر سترون، یک کیسه تخم بزرگ انتخاب شد و به آرامی از ریشه جدا و درون یک ویال حاوی آب مقطر سترون قرار داده شد. سپس در گلخانه، در مجاورت نشاء های 4-2 برگی گوجه فرنگی رقم rutgers شیاری ایجاد و یک کیسه تخم در آن قرار داده شد. بعد از گذشت 70-60 روز ریشه گیاهان به منظور شناسایی گونه نماتد مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از روش های ریخت شناسی و نشانگرهای مولکولی استفاده و سپس با توجه به الگوی برشی از شبکه کوتیکولی انتهای بدن ماده های بالغ، تکثیر باند 670 و 1600 جفت بازی از dna استخراجی از تخم، لارو و خاک گلدان آلوده به نماتد، گونه نماتدm. javanica شناسایی گردید. وضعیت میزبانی سه گیاه نعناع فلفلی، مرزنجوش و بارهنگ کبیر، در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با چهار تکرار بررسی شد و پس از 30 روز تعداد سه تخم و لارو نماتدm. javanica در گرم خاک در اطراف ریشه این گیاهان تلقیح گردید. پس از 60 روز ریشه گیاهان از گلدان خارج و پس از بررسی شاخص های نماتدی مانند تعداد گال، تعداد تخم، تعداد کیسه تخم و تعداد لارو در خاک و همچنین با توجه به فاکتور تولیدمثلی (rf)، گیاهان نعناع فلفلی و مرزنجوش نسبت به این گونه نماتد مقاوم و گیاه بارهنگ کبیر حساس شناسایی شدند. پس از مشخص شدن وضعیت میزبانی، به منظور بررسی اثر سطوح متفاوت جمعیت اولیه نماتد روی گیاه حساس، آزمایشی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی طراحی گردید. پس از 100 روز داده های به دست آمده از فاکتورهای اندازه گیری شده با نرم افزار آماری sas مورد تجزیه آماری قرار گرفت و میانگین ها بوسیله آزمون دانکن چند متغیره مقایسه شدند. با توجه به نتایج به دست آمده، به طور کلی میانگین فاکتورهای رشدی در گیاه با افزایش مایه تلقیح اولیه کاهش می یابد. تجزیه و آنالیز ترکیبات شیمیایی (کوئرستین، یورسولیک اسید و کامپفرول) عصاره برگ های گیاه بارهنگ کبیر سالم و آلودهتوسط دستگاه کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی (hplc) صورت گرفت. نتایج تجزیه، آنالیز و مقایسه ترکیبات شیمیایی برگ های سالم و آلوده نشان داد که ترکیبات فلاونوییدی و تری ترپنوئیدی، کوئرستین و یورسولیک اسید که از ترکیبات دارویی دارای اثرات ضد سرطان، ضد تومور و ضد التهاب می-باشند در تیمار سه تخم و لارو در گرم خاک به ترتیب نسبت به شاهد 42/55% افزایش و 19/52% کاهش یافته است که به دلیل نقش این مواد در واکنش دفاعی میزبان در مقابل حمله حشرات و عوامل بیماریزا می باشد. با توجه به افزایش غلظت ترکیب دارویی کوئرستین در برگ های آلوده به نماتد نسبت به برگ های سالم انتظار می رود این گونه نماتد به عنوان القا کننده ترکیب کوئرستین در گیاه باشد که این ترکیب در گیاه نقش دفاعی داشته و از لحاظ دارویی نیز برای انسان دارای اهمیت است.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه گرهی(Meloidogyne javanica) روی چند نوع ترکیب پایه و پیوندک بادام

نماتدهای ریشه‌گرهی (Meloidogyne spp.) از مهمترین نماتد­های انگل گیاهی و یکی از عوامل مهم در کاهش عملکرد بادام هستند. استفاده از پایه­های مقاوم یکی از کارآمدترین روش­های مدیریتی در جهت کنترل بیمارگرهای خاکزاد به ویژه در مورد درختان میوه‌ قابل تکثیر به روش پیوند، می­باشد. با این حال نوع واکنش بین پایه و پیوندک می‌تواند بیماریزایی و خسارت عوامل بیماری‌زا را تحت تأثیر قرار دهد. به منظور مقایسه عکس‌...

متن کامل

بررسی اثرات حضور سه گیاه دارویی روی بیماری¬زایی نماتد ریشه گرهی meloidogyne javanica در گوجه فرنگی

نماتدهای ریشه¬گرهی (meloidogyne spp) از جمله عوامل بیماریزای بسیار مهم هستند که خسارت زیادی به محصولات کشاورزی وارد می سازند. به همین دلیل روش های متعددی (تناوب زراعی، ارقام مقاوم و ترکیبات شیمیایی) برای کنترل آنها بکار گرفته شده است. کنترل ناقص، هزینه بالا و یا مشکلات زیست محیطی (ترکیبات شیمیایی) بعضی از این روش ها توجه محققان را به استفاده از روش¬های غیر شیمیایی همچون استفاده از گیاهان و فرآو...

ارتباط بین جمعیت اولیه نماتد ریشه گرهی (Meloidogyne javanica) و میزان خسارت به گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus

به منظور بررسی اثر جمعیت­های اولیه­ی نماتد Meloidogyne javanica روی رشد و عملکرد رقم سلطانی گیاه بامیه (Abelmoschus esculentus) در سال 1392 آزمایش مزرعه­ای درون کرت­هایی به ابعاد 3 × 2 متر انجام شد. این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تکرار و چهارده سطح جمعیت که از سری‌های هندسی تبعیت می‌کردند (0 تا 512 تخم یا لارو سن دوم در هر سانتی‌متر مکعب خاک) انجام شد. در سطوح بالای...

متن کامل

اثرات نماتد ریشه گرهی (meloidogyne javanica) برروی گیاه دارویی بادرنجبویه (melissa officinalis l.)

بادرنجبویه با نام علمی  melissa officinalis l.از جمله گیاهان دارویی مفید است که سابقه طولانی در درمان بیماری­های مختلف دارد. در این پژوهش ضمن ارزیابی بیماری­زایی نماتد ریشه­گرهی meloidogyne javanica (treub, 1885) chitwood, 1949 بر گیاه بادرنجبویه، اثر سطوح مختلف مایه تلقیح اولیه نماتد روی شاخص­های رشدی گیاه و تکثیر نماتد بررسی گردید. ترکیبات شیمیایی موجود در اسانس برگ­های گیاه 90 روز پس از تلقی...

متن کامل

بررسی بیماریزایی و خسارت نماتد ریشه گرهی(meloidogyne javanica) روی چند نوع ترکیب پایه و پیوندک بادام

نماتدهای ریشه گرهی (meloidogyne spp.) از مهمترین نماتد­های انگل گیاهی و یکی از عوامل مهم در کاهش عملکرد بادام هستند. استفاده از پایه­های مقاوم یکی از کارآمدترین روش­های مدیریتی در جهت کنترل بیمارگرهای خاکزاد به ویژه در مورد درختان میوه قابل تکثیر به روش پیوند، می­باشد. با این حال نوع واکنش بین پایه و پیوندک می تواند بیماریزایی و خسارت عوامل بیماری زا را تحت تأثیر قرار دهد. به منظور مقایسه عکس ا...

متن کامل

تأثیر Metarhizium anisopliae و Trichoderma harzianum بر کنترل نماتد ریشه گرهی گوجه‌فرنگی، Meloidogyne javanica

تأثیر دو قارچ Metarhizium anisopliae وTrichoderma harzianum  بر نماتد ریشه گرهی Meloidogyne javanica، در شرایط آزمایشگاهی و گلخانه‌ای مطالعه و بررسی شد. در بررسی‌های آزمایشگاهی، با استفاده از آزمون‌های فرار و کشت متقابل مشخص شد که این دو قارچ اثر آنتاگونیستی بر یکدیگر ندارند. به منظور تعیین اثر این دو قارچ بر نماتد ریشه گرهی در شرایط آزمایشگاهی، آزمایشی با 8 تیمار در قالب طرح کاملاً تصادفی در 4 ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023