تاثیر آموزش مهارت خواندن نقادانه بر به یادسپاری لغات برای دانشجویان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی
  • نویسنده مهزا پاکزاد
  • استاد راهنما مونا خبیری پرویز بیرجندی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

هدف این مطالعه بررسی تاثیر تدریس مهارت خواندن نقادانه بربه یاد سپاری لغات زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجه می باشد. بدین منظور 72 زبان آموز مونث و مذکر در سطح متوسط بین سنین 17 تا 32 سال از میان 114 زبان آموز شرکت کننده ازآموزشگاههای فرزان و فرزانگان تهران بر اساس نحوه عملکردشان به ترتیب در تست استاندارد و بازبینی شده petوآزمون محقق سازو بازبینی شده لغت برگرفته از متون مورد تدریس، انتخاب شده و بطور تصادفی به دو گروه 36 نفره، آزمایش (تجربی) و شاهد تقسیم شدند. در طول 19 جلسه آموزشی، 8 متن به هردو گروه تدریس شد با این تفاوت که در گروه شاهد روش متداول آموزش خواندن و درک مطلب اجرا شد، حال آنکه در گروه آزمایش (تجربی) آموزش مهارت خواندن نقادانه اعمال شد. در نهایت دو هفته پس از پایان دوره آموزشی هر دو گروه در آزمون محقق ساز و بازبینی شده لغت، مشابه آزمون لغت همگون سازی در ابتدای تحقیق، شرکت کرده وبه منظور مقایسه میانگین نمرات دو گروه روش t-test مورد استفاده قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که تدریس مهارت خواندن نقادانه تاثیر معناداری بربه یادسپاری لغات زبان آموزان انگلیسی به عنوان زبان خارجه دارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ساخت و روایی‌سنجی پرسشنامه راهبردهای خودنظم‌بخشی در مهارت شنیداری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه

هدف از مطالعۀ حاضر، طراحی و روایی‌سنجی پرسشنامۀ راهبردهای خودنظم‌بخشی در مهارت شنیداری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجه است. نخست، 94 گویه بر پایه مدل خود نظم‌ بخشی پینتریچ (2004) طراحی شد. سپس، این پرسشنامه به‌ صورت آزمایشی بین 30 نفر از زبان‌آموزان زبان انگلیسی، به‌ عنوان زبان خارجۀ ایران، توزیع شد. نتایج حاکی از انسجام درونی قابل قبول پرسشنامه بود. در مرحلۀ بعد، پرسشنامه محقق‌ ساخته بین 200 ...

متن کامل

نقش باورها و آگاهی فراشناختی در استفاده از راهبردهای مهارت خواندن در میان دانشجویان زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم

چکیده :در مطالعه حاضر رابطه بین باورهای دانشجویان سطح بالای زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم و آگاهی فراشناختی وروش خواندن آنان مورد بررسی قرار گرفت. مطالعه در دو مرحله انجام شد: در مرحله اول با استفاده از سه پرسشنامه سعی در یافتن ارتباط بین آگاهی فراشناختی و باورهای دانشجویان شده است و در مرحله دوم روش خواندن انها از طریق بلند فکر کردن، سوالهای برگشت به متن و مصاحبه مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و...

متن کامل

تأثیر خودسنجشی، هم‌کلاسی‌سنجشی و مدرس‌سنجشی بر توسعه مهارت نوشتن به زبان دوم فراگیران زبان خارجه انگلیسی

چکیده مطالعه حاضر با هدف بررسی تأثیر انواع سنجش‌ها بر توسعه مهارت نوشتن در میان فراگیران ایرانی زبان خارجه انگلیسی انجام گردید. تعداد 60 فراگیر همگن‌سازی شده در سطح فوق متوسطه از دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین در چهار گروه (سه گروه آزمون و یک گروه کنترل) در تحقیق حاضر شرکت نمودند. فراگیران، پیش‌آزمون، تیمار و پس‌آزمون را سپری کرده و نتایج حاکی از آن بود که انواع سنجش‌های موردنظر شناخت فراگیران ...

متن کامل

بسط بافت های معنا محور در گفتمان کلاسی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه: پژوهشی تجربی

پژوهش حاضر بر آن است تا به صورت تجربی برنامه ای را مبتنی بر چارچوب بسط بافت معنا محور برای آموزش معلمان اجرا نماید و تاثیر آن را بر میانگین مدت زمان بافت معنا محور در کلاس های زبان خارجه ی انگلیسی بررسی کند. بدین منظور، 30 معلم و 300 زبان آموز به طور تصادفی انتخاب شده و به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. پس از اطمینان از عدم وجود تفاوت معنادار اولیه بین دو گروه از نظر میانگین مدت زمان بافت ...

متن کامل

عدم اطمینان و مدیریت عدم اطمینان در دانشجویان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجه

این تحقیق اکتشافی تلاش کرده است که عدم اطمینان و مدیریت عدم اطمینان را با استفاده از برون فکنی اندیشه در میان دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی بررسی کند. شرکت کنندگان در این تحقیق از میان دو گروه دانشجویان در مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که نمره حد نصاب فراگیر مستقل را در آزمون مهارت زبان انگلیسی کسب کرده بودند انتخاب شدند. داده ها با استفاده از روش برون فکنی اندیشه جمع آوری شده است. همچنین برای...

متن کامل

تأثیر راهبردهای خودتنظیمی مدیریت زمان و تنظیم تلاش برای یادگیری زبان انگلیسی به منزلة زبان خارجه

مقدمه. از جمله ویژگی‌های زبان‌آموزان موفق در مدیریت فرایند یادگیری خود، به‌کارگیری راهبردهای خودتنظیمی مدیریت منابع است. پژوهش حاضر تأثیر دو مورد از این‌گونه راهبردها را بررسی می‌کند، شامل مدیریت زمان و تنظیم تلاش برای یادگیری زبان انگلیسی. روش‌شناسی. این مطالعه روی دو گروه از دانش‌آموزان (64 نفر) سال دوم راهنمایی در یکی از مدارس شهر رباط‌کریم صورت گرفته است. این دو گروه به روش نمونه‌گیری در دس...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022