تاثیر افزودن سیلیس کلوییدی بر خواص ساختاری و فیزیکوشیمیایی سیمان نانو کامپوزیتی کلسیم سولفات- هیدروکسی آپاتیت

پایان نامه
چکیده

در این تحقیق سیمان استخوانی نانو کامپوزیت ?- کلسیم سولفات و پودر آپاتیت نانو ساختار دارای غلظت های مختلف سوسپانسیون سیلیس کلوئیدی تهیه و ویژگی های ساختاری، فیزیکوشیمیایی و فیزیکی آن با سیمان نانو کامپوزیت تهیه شده با فاز پودری مشابه و آب مقطر مقایسه شد. نتایج نشان دادند که زمان گیرش طولانی و استحکام فشاری کم سیمان تهیه شده با آب مقطر با استفاده از سیلیس کلوئیدی بهبود می یابد. ضمن این که این ویژگی ها تابع غلظت سیلیس کلوئیدی استفاده شده در فاز مایع می باشند. افزودن سیلیس کلوئیدی رفتار آبشویی نامطلوب سیمان را در تماس با محلول فیزیولوژیک کنترل نمود و سرعت جذب آن را کاهش می داد. نتایج xrd نشان داد که سیمان گیرش یافته حاوی سیلیس به جز ژیپس و آپاتیت دارای هیچ فاز دیگری نبود. ریز ساختار سیمان ها که با sem ملاحظه گردید شامل کریستال های ژیپس بوده که با ذرات توده ای آپاتیت پوشش یافته اند و تخلخل های ریز موجود با یک فاز متراکم پر شده بودند. برخلاف سیمان ساخته شده با آب مقطر، روی سطح سیمان های حاوی سیلیس بعد از غوطه ور شدن در محلول شبیه به مایعات بدن به مدت 9 روز لایه آپاتیت تشکیل شد. در این مطالعه نشان داده شد که تعداد سلول های زنده osteosarcoma کشت شده در مجاورت هر دو سیمان برابر بودند، در حالی که سیمان حاوی سیلیس فعالیت آلکالین فسفاتاز سلول ها را افزایش داد. به نظر می رسد که سیمان نانو کامپوزیت کلسیم سولفات/ آپاتیت به دست آمده با سوسپانسیون سیلیس کلوئیدی می تواند بعد از انجام دادن تست های درون بطنی مربوطه، به عنوان پر کننده استخوانی استفاده شود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر افزودن نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت طبیعی بر روی خواص مکانیکی و ریز ساختاری سیمان سورل

در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر استفاده از نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت  طبیعی بر ریزساختار و خواص مکانیکی سیمان سورل مورد مطالعه قرار گیرد  .برای مطالعه و بررسی مورفولوژی و ریزساختار سیمان حاوی نانو کریستال هیدروکسی آپاتیت، از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM)بهره گرفته شد. آنالیز فازی نمونه‌ها با تکنیک XRD ارزیابی شد وحضور فاز هیدروکسی آپاتیت را در زمینه سیمان سورل تأیید نمود. در نهایت از آزمو...

متن کامل

بررسی اثر افزودن نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت طبیعی بر روی خواص مکانیکی و ریز ساختاری سیمان سورل

در این پژوهش تلاش شده است تا تاثیر استفاده از نانوکریستال هیدروکسی آپاتیت  طبیعی بر ریزساختار و خواص مکانیکی سیمان سورل مورد مطالعه قرار گیرد  .برای مطالعه و بررسی مورفولوژی و ریزساختار سیمان حاوی نانو کریستال هیدروکسی آپاتیت، از میکروسکوپ الکترونی روبشی (sem)بهره گرفته شد. آنالیز فازی نمونه ها با تکنیک xrd ارزیابی شد وحضور فاز هیدروکسی آپاتیت را در زمینه سیمان سورل تأیید نمود. در نهایت از آزمو...

متن کامل

بررسی اثر افزودن نانو ذرات تیتانیا بر خواص مکانیکی و قابلیت تشکیل فاز هیدروکسی آپاتیت سیمان کلسیم فسفاتی در محیط پلاسمای خون انسان

سیمان�های کلسیم فسفاتی به دلیل ویژگی�های منحصر بفردشان جایگزین مناسبی برای بافت استخوان هستند اما استحکام مکانیکی کم، استفاده از آنها را به نقاطی که نیازی به تحمل بار ندارد، محدود می�کند. در تحقیق حاضر به منظور بهبود خواص مکانیکی سیمانهای کلسیم فسفاتی، درصدهای مختلف نانو ذرات تیتانیا به ترکیب سیمان اضافه شد سپس نمونه�ها برای زمانهای مشخص در پلاسمای خون انسان قرار داده شد و خواص مکانیکی آنها مور...

متن کامل

بررسی خواص فیزیکوشیمیایی داربست کامپوزیتی کیتوسان-ژلاتین-هیدروکسی آپاتیت تهیه شده به روش خشکاندن انجمادی

سابقه و هدف: با توجه به ساختار کامپوزیتی استخوان طبیعی ، با طراحی مواد کامپوزیتی پلیمر – سرامیک می توان داربستی ایده آل برای مهندسی بافت استخوان به منظور افزایش خواص مکانیکی ،بیولوژیکی وفیزیکی به دست آورد.هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مقادیر مختلف پلیمری ژلاتین در داربست کامپوزیتی، کیتوسان- ژلاتین- هیدروکسی آپاتیت و همچین تأثیر تغییر فاز سرامیکی هیدروکسی آپاتیت به بتا تری کلسیم فسفات در خواص ای...

متن کامل

تاثیر اسیدزدایی کاغذ با نانو هیدروکسید کلسیم و نانو هیدروکسی آپاتیت همراه با نانو سلولز و نانو کیتوزان، بر خواص ضدقارچی آن

عوامل متعددی منجر به تخریب سلولز می‌شوند که هیدرولیز اسیدی از مهمترین این عوامل به شمار می‌رود. بسیاری از کتابهای تاریخی به مرور زمان به خاطر هیدرولیز اسیدی و افت درجه بسپارش سلولز، تخریب می‌شوند. به همین دلیل اسیدزدایی از کاغذهای نفیس قدیمی به منظور توقف و خنثی کردن این فرایند و نیز اعمال تیمارهای استحکام بخشی ضروری است. از آنجایی که کاغذ محیط مناسبی برای رشد برخی قارچ‌ها محسوب می‌شود، استفاده...

متن کامل

بررسی تاثیر افرودنی‌های پلی وینیل الکل، نانو سیلیکا کلوییدی و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت بر نانوکامپوزیت کلسیم سیلیکاتی و تعیین مقدار بهینه آن‌ها با استفاده از مدل آماری تاگوچی

Nano Fast Cement (NFC) یک سیمان با زمان گیرش بسیار پایین برای ترمیم کانال ریشه دندان به عنوان جایگزینی برای Mineral Trioxide Agregate(MTA) است. ضعف این ماده ترمیم کننده جدید دندان، کارپذیری یا چسبندگی ضعیف و مقاومت فشاری و خمشی پایین است. برای رفع این مشکلات، در این پژوهش سعی شده با اضافه کردن افزودنی هایی از جمله پلی وینیل الکل (PVA)، نانو سل سلیکا و نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت خواص فیزیکی، مکان...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - پژوهشگاه مواد و انرژی - پژوهشکده علوم نانو

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023