تحلیل نشانه شناسی آرم های نهادهای انقلاب اسلامی ایران

پایان نامه
چکیده

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نهادهایی از آن و برای پیشبرد اهداف آن بوجود آمدند که برخی از آنها نیز آرمی برای خود طراحی کردند. بدلیل اینکه آرم ها در خود، معانی و نشانه-های گوناگونی را دارا هستند، این تحقیق بر آن شد تا این علائم و نشانه ها را تحلیل نشانه شناختی کند. در این تحقیق تعداد 65 آرم جهت بررسی انتخاب شدند و تمامی آنها با توجه به اصول و قواعد علم ارتباطات بویژه ارتباط تصویری از منظر متغیرهای رنگ غالب، شکل هندسی محدوده، ، حجم به کار رفته، نوع بافت، نوع ریتم، تعداد و نوع اشکال، شفافیت، خوانایی، سهولت ادراک، نوع ترکیب عناصر، همچنین تعابیر آیات به کار رفته در آرم ها، مهمترین پیام آرم، جاذبه، جهت گیری و... بررسی و کدگذاری شدند. همچنین با تعریف جامعی از فرهنگ اسلامی، وجود نشانه از فرهنگ اسلامی نیز در این تحقیق بعنوان متغیر پایه در نظر گرفته شد و رابطه تمامی متغیرها با آن سنجیده شد که در نهایت با استفاده از نرم افزار تحلیل آماری spss ، جداول توصیفی و تحلیلی ارائه گردید. درنهایت و با توجه به یافته ها و تحلیل آنها بر اساس اصول قواعد علم ارتباط تصویری، این تحقیق بیانگر آن است که در مجموع، آرم های نهادهای انقلاب اسلامی از نشانه هایی بهره جسته اند که معانی آنها با اصول و ویژگی های فرهنگ اسلامی همخوانی دارد. بعبارتی این ویژگی ها را در خود جای داده اند و نشان می دهد که انقلاب ایران، دارای اصول اسلامی است که در این آرم ها که برگرفته از اصول این انقلاب هستند نیز دیده می شوند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل نشانه شناختی انقلاب اسلامی ایران

این پایان نامه بنا دارد تا به دنیای ذهنی جریان هایی که در فضای سیاسی اوایل انقلاب اسلامی ایران فعال بودند، راه یابد. لذا برای رسیدن به این مقصود از نظام های نمادین تولید شده توسط آنها استفاده می کند و از میان این نظام های نمادین تصاویری را که آنها در نشریات خود تولید کرده اند را بر می گزیند. دوره ی زمانی ای هم که تحقیق بر آن متمرکز است، از سقوط نظام شاهنشاهی تا اواخر سال 1359 و اوایل سال 1360 ا...

15 صفحه اول

طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی

یکی از ویژگی‌های برجستۀ نهادهای انقلاب اسلامی، برخوداری از فرهنگ جهادی است. فرهنگ جهادی مجموعه‌ای از سرمایه‌های فکری و ارزشی است که بر رفتار اجتماعی انسان اثر می‌گذارد. هدف اصلی پژوهش حاضر، طراحی الگوی فرهنگ جهادی یکی از نهادهای انقلاب اسلامی است. روش تحقیق، توصیفی از نوع کیفی است. جامعۀ آماری، خبرگان حوزۀ مدیریت و فرهنگ در داخل و خارج سازمان هستند. نمونۀ تحقیق تعداد 14 نفر بوده‌اند که به روش ق...

متن کامل

طراحی الگوی فرهنگ انسان محور یکی از نهادهای انقلاب اسلامی

یکی از ویژگی‌های برجسته نهادهای انقلاب اسلامی برخورداری از فرهنگ انسان محور است. فرهنگ انسان محور مجموعه‌ای از سرمایه فکری و ارزشی است که در رفتار اجتماعی اثر می گذارد. هدف اصلی پژوهش حاضر طراحی الگوی فرهنگ انسان محور یکی از نهادهای انقلاب اسلامی است. روش تحقیق توصیفی از نوع کیفی و کمی است. جامعه آماری این تحقیق، شامل خبرگان دانشگاهی و مدیران عالی سازمان در حوزه فرهنگ سازمانی است و نمونه به تع...

متن کامل

نهادهای تربیت بدنی از 1299 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران

تربیت بدنی و ورزش قدمتی به وسعت تاریخ بشریت دارد ودر تمام ادوار تاریخی و تمدنهای باستان خاصه وجه نظامی آن پررنگتر از دیگر وجوه آن بوده است.ایرانیان بنا به تعالیم پیامبرشان زرتشت به سلامتی جسم به همراه روح اهمیت می دادند و علاوه بر جنبه نظامی تربیت بدنی به جنبه های مذهبی،سرگرمی و تفریحی آن توجه داشتند.با ورود اسلام به ایران همین منوال ادامه پیدا کرد با این تفاوت که اهمیت نظامی آن بیشتر در نظر گر...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023