the effect of lexically based language teaching (lblt) on vocabulary learning among iranian pre-university students

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده علوم انسانی
  • نویسنده قدرت مومنی
  • استاد راهنما مهرک رحیمی رضا نجاتی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس واژگانی (واژه-محور) بر یادگیری لغات در بین دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی است. بدین منظور دو گروه از دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی (شصت نفر) که در سال تحصیلی 1389 در شهرستان نور آباد استان لرستان مشغول به تحصیل بودند انتخاب شده و به صورت قراردادی گروه آزمایش و گواه در نظر گرفته شدند. در ابتدا به منظور اطمینان یافتن از میزان همگن بودن دو گروه از دانش واژگان، آزمون واژگان به عنوان پیش آزمون از هر دو گروه به عمل آمد.سپس آزمایش مورد نظر به اجرا درآمد. در گروه آزمایش لغات کتاب پیش دانشگاهی با استفاده از تکنیک های روش تدریس واژگانی (واژه-محور) تدریس شد در حالیکه گروه گواه با تکنیک های متعارف مانند ارائه مترادف ها، ترجمه به فارسی و توضیح، لغات را فرا گرفتند.در پایان آزمایش از هر دو گروه آزمون واژگان به عمل آمد. تحلیل داده ها با استفاده از تحلیل آماری کوواریانس نشان داد که روش تدریس واژگانی (واژه-محور) در یادگیری لغات کتاب پیش دانشگاهی از روش های متداول موثر تر بوده است. نتایج این تحقیق می تواند مورد استفاده دبیران زبان انگلیسی و دست اندرکاران برنامه ریزی آموزشی قرار گیرد. کلید واژگان:روش تدریس واژگانی ؛ یادگیری لغت؛ دوره پیش دانشگاهی

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the role of vocabulary learning strategies on vocabulary retention and on language proficiency in iranian efl students

آموزش زبان دوم طی سالهای اخیر بدنبال روشهای بهتری برای تحقق بخشیدن به اهداف معلمین و دانش آموزان بوده است . در مورد معلمین این امر منجر به تحقیقاتی در مورد ساختار زبانی، محاوره ای و تعاملی گردیده است . در مورد دانش آموزان این امر به مطالعاتی درباره نگرش دانش آموزان نسبت به فراگیری در داخل کلاس و بیرون از آن و همچنین انواع مختلف روشهای پردازش ذهنی منجر شده است . هدف از این تحقیق یافتن روشهائی اس...

15 صفحه اول

the effect of learning strategies on the speaking ability of iranian students in the context of language institutes

the effect of learning strategies on the speaking ability of iranian students in the context of language institutes abstract language learning strategies are of the most important factors that help language learners to learn a foreign language and how they can deal with the four language skills specifically speaking skill effectively. acknowledging the great impact of learning strategies...

the effect of keeping reflective journals by language instructors on the process of reading comprehension among iranian high school students

خواندن ودرک مطلب از مهمترین مهارتها در یادگیری زبان خارجی محسوب می شود. این تحقیق تاثیر برگه های تامل برانگیز هدایت شده را در ارتقاع مهارت خواندن ودر ک مطلب در دانش اموزان دبیرستانی ایرانی بررسی می نماید. ازمجموع ?2 دانش آموز سال چهارم دبیرستان شهید رجایی شهرستان اسلامشهر¸ پس از اجرای آزمون استاندارد ((nelson 150a تعداد 39 دانش آموز که نمرات آنها یک سطح انحراف معیار بالاتر یا پایین تر ازمعدل قر...

the effect of teaching vocabulary through memory learning strategies on iranian intermediate efl learners long-term vocabulary retention

بسیاری از دبیران و دانش آموزان بر این باورند که یادگیری لغات آسان است و شیوه های مختلفی برای یادگیری وجود دارد گرچه یادآوری لغات پس از مدت طولانی بسیار دشوار و پرزحمت است . هدف از این تحقیق آن است که تاثیر استراتژی های حافظه بر روی نگهداری بلند مدت لغات در زبان آموزان خانم سطح متوسط در ایران را بررسی کند. قبل از شروع تدریس، آزمون تعیین سطحی به منظور داشتن زبان آموزان یک سطح برگزار شده و بر اساس...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی - دانشکده علوم انسانی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023