بیولوژی و کارایی کفشدوزک oenopia conglobata contaminata (menteries) روی شته سبز هلو myzus persicae (sulzer) در شرایط آزمایشگاهی

پایان نامه
چکیده

بیولوژی و شکارگری کفشدوزک oenopia conglobata contaminata (menteris) تحت شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. میانگین طول دوره رشدی از تخم تا حشره کامل در دماهای 5/22، 25، 5/27، 30 و 5/32 با تغدیه از شته سبز هلو 02/24، 68/19، 15/17، 009/14 و 32/14 و با تغذیه ازتخم پروانه بید آرد 27، 22/23، 57/19، 14/16 و 33/16 و با تغذیه ازتخم پروانه بید غلات 83/28، 52/24، 39/21، 92/17 و 22/18 بود و کم ترین میزان مرگ و میر روی همین میزبان ها در دمای 25 درجه سانتی گراد مشاهده شد. نتایج نشان داد که زمان رشد با افزایش دما کاهش می یابد. کم ترین زنده مانی در دماهای مختلف، برای لارو سن یک و بیشترین زنده مانی برای لارو سن سه، چهار و شفیره بدست آمد. نتایج نشان داد که بین اثر دما و طول هر یک از دوره های رشدی کفشدوزک اختلاف معنی دار وجود دارد. بررسی بیولوژی کفشدوزک با استفاده از تخم افستیا و شته نشان داد که افستیا به عنوان طعمه جایگزین برای پرورش کفشدوزک مناسب است. آستانه-های پایین رشد برای دوره تخم، لارو، شفیره و کل دوره تخم تا حشره کامل با تغذیه از شته سبز هلو به ترتیب 99/9، 58/10، 63/9 و 48/8 درجه سانتی گراد بدست آمد و ثابت دمایی برای مراحل رشدی بالا به ترتیب 1/43، 93/163، 9/71 و 58/322 روز درجه تخمین زده شد. . تاثیر تراکم میزبان بر میزان زادآوری این کفشدوزک برای یک دوره 21 روزه بررسی گردید. نتایج حاصله نشان داد تراکم 40 عدد میزبان را به عنوان کم ترین تراکمی در نظر گرفت که این کفشدوزک قادر به رشد، زاد و ولد و حفظ بقاء خود می باشد. جدول زندگی دو جنسیتی کفشدوزک با تغذیه از شته سبز هلو و پسیل معمولی پسته بررسی شد نرخ ذاتی و نرخ متناهی افزایش جمعیت با تغذیه از شته به ترتیب0.007 ± 17/0 (ماده/ماده/روز) 0084/0± 19/1 (روز) و با تغذیه از پسیل به ترتیب 0.007 ± 18/0 (ماده/ماده/روز) و 0086/0± 2/1 (روز) تعیین شد. نوع واکنش تابعی به وسیله رگرسیون لجستیک و پارامترهای قدرت جستجو با استفاده از رگرسیون غیر خطی تعیین شد. نتایج نشان داد که واکنش تابعی حشرات ماده کفشدوزک به تراکم های مختلف پوره های سن سه شته نوع دوم بود و قدرت جستجو و زمان دست یابی به ترتیب 00819/0±063/0 بر ساعت و 0290/0±1425/0 ساعت به دست آمد. نرخ شکارگری لارو سن چهار، 22/45، حشرات نر، 65/ 29و حشرات ماده 70/50 به دست آمد. در این بررسی مشاهده شد که همراه با افزایش دما بین 5/22 و 5/32 درجه سانتی گراد طول دوره رشدی مراحل مختلف رشدی کفشدوزک کاهش پیدا می کند. نتایج نشان داد دمای 25 تا 30 درجه سانتی گراد دمای مناسب برای پرورش این کفشدوزک می باشد. در این بررسی مشخص شد میزان بقای کفشدوزک با فاصله گرفتن از دمای مناسب، در دماهای بالاتر و پایین تر کاهش پیدا می کند. به طوری که در دمای 5/22 و 5/32 بیش ترین میزان مرگ ‎و میر دیده می شود.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کارایی و شکارگری کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menetries) با تغذیه از شتة سبز هلو Myzus persicae (Sulzer) در شرایط آزمایشگاهی

شتة سبز هلو Myzus persicae (Hem:Aphididae) یکی از شته‌های چند میزبانه است که بیش از چهارصد گونه از چهل خانوادة گیاهی را آلوده می‌کند. کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Col: Coccinellidae) یکی از شکارگرهای مهم آفات در باغ‌های ایران است. در این پژوهش کارایی و شکارگری این کفشدوزک با تغذیه از شتة سبز هلو در شرایط آزمایشگاهی با دمای 2±25 درجة سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 و دورة نوری 16 ساعت روشنایی...

متن کامل

کارایی و شکارگری کفشدوزک oenopia conglobata contaminata (menetries) با تغذیه از شتة سبز هلو myzus persicae (sulzer) در شرایط آزمایشگاهی

شتة سبز هلو myzus persicae (hem:aphididae) یکی از شته های چند میزبانه است که بیش از چهارصد گونه از چهل خانوادة گیاهی را آلوده می کند. کفشدوزک oenopia conglobata contaminata (col: coccinellidae) یکی از شکارگرهای مهم آفات در باغ های ایران است. در این پژوهش کارایی و شکارگری این کفشدوزک با تغذیه از شتة سبز هلو در شرایط آزمایشگاهی با دمای 2±25 درجة سلسیوس، رطوبت نسبی 5±55 و دورة نوری 16 ساعت روشنایی...

متن کامل

تاثیر دما بر میزان تغذیه کفشدوزک Oenopia conglobata contaminata (Menteries) از شته جالیز (Glover) Aphis gossypii

میزان تغذیه‏ لاروی و حشرات کامل کفشدوزک Oenopia conglobata contaminate (Menteries) (Col.: Coccinellidae) روی شته جالیز Aphis gossypii Glover (Hem.: Aphididae) در دماهای مختلف در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد. میزان تغذیه مراحل مختلف لاروی کفشدوزک در 5 درجه حرارت 22/5، 25، 27/5، 30 و 32/5 درجه‏ سلسیوس و میزان تغذیه حشرات کامل (نر و ماده) کفشدوزک در 21 روز اول پس از ظهور در ...

متن کامل

بررسی زیست شناسی کفشدوزک Oenopia conglobata روی شته صنوبر Chaitophorus populeti در شرایط آزمایشگاهی

شته Chaitophorus populeti (Panz) یکی از آفات گونه های مختلف صنوبر در ایران و بسیاری از کشورها است. فعالیت شکارگری لارو و حشرات کامل کفشدوزکOenopia conglobata (L.) روی این شته در شرایط آزمایشگاهی بررسی گردید. بـرای بـررسـی زیـست شـناسـی کفـشدوزکO. conglobata  روی شـته صنوبرC. populeti  در شـرایط آزمـایـشگاهی، تـخم های کفـشدوزک از روی درخـتان سفـید پلت (Bornm) Populus caspica آلوده به  شته C. pop...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023