رابطه بین باورهای خودکارایی شنیداری زبان آموزان ایرانی و استراتژی های شنیداری آنان

پایان نامه
چکیده

به گفته نظریه پردازان شناختی- اجتماعی، دانشجویان در یادگیری زبان دوم باید باور داشته باشند که می توانند یاد بگیرند. طبق گفته آنان، علاوه بر انگیزه، زبان آموزان باید باور به یادگیری داشته باشند. این خودباوری ها که در اصطلاح خودکارایی نامیده می شوند، نحوه انتخاب و میزان تلاش دانشجویان را تعیین و نقش مهمی در عملکرد و موفقیت آنان بازی می کنند. مطالعه حاضر به بررسی رابطه بین باورهای خودکارایی شنیداری و استراتژی های شنیداری زبان آموزان ایرانی می پردازد. به همین منظور یکصد زبان آموز از دانشگاه سیستان و بلوچستان و دانشگاه آزاد زاهدان در این مطالعه شرکت کردند. از دو پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. پرسشنامه ی خودکارایی شنیداری به منظور مشخص کردن باورهای شنیداری دانشجویان و پرسشنامه ی استراتژی شنیداری به منظور تعیین نوع راهبردهای شنیداری استفاده شده توسظ دانشجویان به کار گرفته شد. نتایج نشان دادند که دانشجویان باور نسبتاً بالایی به توانایی های شنیداری خود دارند و عمدتاً استراتژی های فراشناختی را بکار گرفته اند. یافته های این مطالعه منطبق با اصول نظریه شناختی- اجتماعی است: زبان آموزان با باور خودکارایی بالاتر، از استراتژی های یادگیری بیشتری استفاده می کنند و خود را بیشتر باور دارند. به عبارتی، استفاده موثر از استراتژی های یادگیری با پیشرفت حس خودکارایی ارتباط نزدیکی دارد و منجر به انتظار یادگیری موفقیت آمیز می شود. همچنین، یافته ها نشان داده اند که رابطه ی معنادار مثبتی بین باورهای خودکارایی شنیداری دانشجویان و استراتژی های شنیداری به کار گرفته شده وجود دارد، و نیز دانشجویان با خودکارایی شنیداری بالاتر، از استراتژی های فراشناختی بیشتری نسبت به دانشجویان با خودکارایی شنیداری پایین تر استفاده می کنند. از جمله کاربردهای این مطالعه در کلاس درس است، چراکه مدرسان، بر اساس نتایج این مطالعه، بهتر باور خودکارایی دانشجویانشان و تاثیر آن را می فهمند. مدرسان می توانند استراتژی های شنیداری را در کلاس آموزش و خودکارایی دانشجویان را با بازخورد صحیح و مستمر افزایش دهند. به طور خلاصه، یافته ها به اهمیت پرورش با- ورهای خودکارایی و تاثیر آن برتجارب یادگیری و دستاوردهای موفق اشاره می کند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی رابطه ی هوش چندگانه با سبک های یادگیری و راهبرد های شنیداری میان زبان آموزان ایرانی

اهدف تحقیق حاضر سه گانه بودند. اولین هدف تحقیق بررسی رابطه ی بین انواع مختلف هوش چندگانه و سبک های یادگیری زبان آموزان ایرانی بطور خاص و رابطه ی بین هوش چندگانه و سبک های یادگیری آنان به عنوان عوامل کلی بود. تحقیق همچنین بر آن بود تا به رابطه ی بین انواع مختلف هوش چندگانه و راهبرد های شنیداری زبان آموزان ایرانی بطور خاص و رابطه ی بین هوش چندگانه و راهبرد های شنیداری آنان به عنوان عوامل کلی پی ب...

15 صفحه اول

efl listening strategies and anxiety among bilingual vs. monolingual junior high school students

از آنجایی که مهارت شنیدار یکی از مهم ترین مهارتها در یادگیری زبان های خارجی در بین زبان آموزان می باشد وهمیشه مورد توجه معلمان زبان انگلیسی و محققین در این رشته بوده است ،تحقیق حاضر به این موضوع مهم پرداخته و میزان استراتژی های شنیداری دانش آموزان و میزان اضطراب شنیداری در هنگام گوش دادن به یک متن را در دو گروه دانش آموز یک زبانه و دو زبانه مورد بررسی قرار داده است. دانش آموزان یک زبانه از دبیر...

مقایسه تاثیر بالا بودن میزان تمرینهای شنیداری و تاثیر اموزش استراتژیهای جبرانی بر پیشرفت مهارت شنیداری در زبان اموزان ایرانی

افزایش میزان تمرین های شنیداری و تدریس استراتژی های موثر دو روش شناخته شده در آموزش مهارت های شنیداری به زبان آموزان به حساب می آیند. از این رو، در این پژوهش سعی شد تا تأثیر این دو روش بر روی مهارت تشخیص کلمات شنیداری در زبان آموزانی با مهارت شنیداری ضعیف مورد بررسی قرار گیرد. به این منظور، ?? دانشجو از رشته مهندسی کشتی که از قبل در ? کلاس جداگانه بودند انتخاب شدند تا به عنوان گروه های گواه، تم...

ارتباط میان انگیزه، آگاهی فراشناختی از راهبردها و مهارت شنیداری زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی

مهارت شنیداری اغلب مهارتی منفعل انگاشته می شود.از سوی دیگر مطالعه و انجام تحقیق بر روی این مهارت مشکلاتی به همراه دارد.این دلایل سبب شده اند که تعداد تحقیقات و مطالعات بر روی این مهارت نسبت به مهارت های دیگر کمتر باشد.هدف اولیه این پژوهش یافتن تأثیر میزان مهارت شنیداری و انگیزه بر استفاده از راهبردهای شنیداری فراشناختی بوده است.بررسی رابطه بین مهارت شنیداری و میزان انگیزه شرکت کنندگان هدف دیگر ...

متن کامل

بررسی رابطه میان بکارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی و عملکرد در آزمون شنیداری زبان آموزان ایرانی

پژوهش حاضر رابطه میان راهبردهای شناختی و فراشناختی و عملکرد در آزمون شنیداری زبان آموزان ایرانی را مورد بررسی قرار داده است. هدف اصلی این پژوهش بررسی چگونگی بکارگیری راهبردهای شناختی و فراشناختی در میان سطوح مختلف زبان آموزان ایرانی و تاثیر آن بر آزمون شنیداری زبان انگلیسی است. تحقیقات انجام شده در مورد استفاده از راهبردهای شناختی و فراشناختی و تاثیر آن بر آزمون شنیداری زبان انگلیسی هنوز به نتا...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}