بررسی تأثیر آموزش مراقبت های ویژه بر استرس و کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی 12-4 سال شهر تهران

پایان نامه
چکیده

فلج مغزی شایع ترین ناتوانی حرکتی مزمن در کودکان است که می تواند تأثیر منفی بر کیفیت زندگی مادران داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی با ناتوانی شدید حرکتی انجام شده است. در مطالعه مقطعی حاضر، 70 مادر کودک فلج مغزی 12-4 ساله مراجعه کننده به مراکز توانبخشی شهر تهران در سال 1391-1390، به روش در دسترس انتخاب شدند. کیفیت زندگی مادران با استفاده از پرسشنامه کیفیت زندگی36-sf، میزان استرس مادران با پرسشنامه منابع و استرس و شدت فلج مغزی با سیستم طبقه بندی عملکرد حرکتی درشت مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده با شاخص های مرکزی و پراکندگی و با استفاده از آزمون آماری رگرسیون لجستیک تحلیل گردید. میانگین و انحراف معیار سن مادران مورد مطالعه به ترتیب 41/34 و 72/5 بود. میانگین نمره کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی 74/53 به دست آمد. تمامی ابعاد کیفیت زندگی به جز بعد روانی، عملکرد اجتماعی و محدودیت ایفای نقش به دلایل عاطفی ارتباط معناداری (05/0>p) با سطح عملکرد حرکتی درشت داشت. هم چنین، ارتباط معناداری (000/0=p) بین ابعاد سلامت جسمانی، سلامت روانی و نمره کل کیفیت زندگی با میزان استرس مادران کودکان فلج مغزی وجود داشت. نتایج فوق نشان می دهد که کیفیت زندگی مادران در حد متوسط قرار دارد و شدت فلج مغزی کودک تأثیر منفی بر کیفیت زندگی مادران دارد. بدین ترتیب ایجاد حمایت های اجتماعی قوی تر از سوی مراکز ارئه کننده خدمات دولتی و غیردولتی به این مادران، به منظور ارتقاء کیفیت زندگی ضروری است.

منابع مشابه

بررسی تأثیر آموزش مراقبت های ویژه بر استرس و کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی ۱۲-۴ ساله شهر تهران

مقدمه: وجود کودک مبتلا به فلج مغزی، مادران را در معرض استرس های مراقبتی قرار می دهد و کیفیت زندگی آنان را در تمامی ابعاد متأثر می سازد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف، تعیین میزان تأثیر برنامه آموزش مراقبت های ویژه بر استرس و کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی انجام گردید. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود که با انتخاب تصادفی دو گروه آزمون (29 نفر) و شاهد (25 نفر) انجام شد. ابزا...

متن کامل

بررسی تاثیر آموزش مراقبت های ویژه بر دردهای عضلانی-اسکلتی مادران کودکان فلج مغزی 12-4 سال شهر تهران

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزش مراقبت های ویژه از کودکان فلج مغزی به مادران کودکان فلج مغزی بر درد های عضلانی-اسکلتی مادران است. روش بررسی: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی انجام شد. 60 مادر دارای کودک 4 تا 12 سال فلج مغزی از کلینیک های شهر تهران وارد مطالعه شدند. 30 مادر به طور تصادفی برای شرکت در کارگاه آموزشی مراقبت های ویژه کودکان فلج مغزی انتخاب شدند. شدت دردهای عضلانی-اسکلت...

بررسی ارتباط بین موانع محیطی با کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی 12-8 سال مدرسه رو شهر تهران

مقدمه و اهداف به حداکثر رساندن کیفیت زندگی کودکان و نوجوانان دارای ناتوانی، هدف اولیه خدمات توانبخشی و از جمله بحث­های مطرح در تحقیقات توانبخشی و سلامت کودک می­باشد. با آگاهی از میزان تاثیر عوامل مختلف از جمله موانع محیطی می­توان در جهت بهبود کیفیت زندگی این کودکان اقدام کرد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی ارتباط بین موانع محیطی با کیفیت زندگی کودکان فلج مغزی 12-8 سال مدرسه­رو شهر تهران بود. مواد و...

متن کامل

اثربخشی روش توانبخشی روانی (دوساهو) بر کیفیت زندگی کودکان 4 تا 12 سال با فلج مغزی

مقدمه: کودکان مبتلا به فلج مغزی به دلیل نشانه¬های روانی– جسمانی متعدد و شکست در پذیرش واقعیت¬ها از اختلالات خلقی منفی، اضطراب و استرس رنج می¬برند که این تأثیری منفی بر کیفیت زندگی آن¬ها خواهد داشت. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی توان¬بخشی روانی (دوساهو) بر ارتقای کیفیت زندگی کودکان 4 تا 12 سال فلج مغزی انجام شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش توانبخشی روانی (دوساهو) بر کیف...

15 صفحه اول

بررسی تاثیر آموزش هندلینگ مبتنی بر رویکرد خانواده محور بر کیفیت زندگی، استرس و افسردگی مادران کودکان فلج مغزی 12-4 ساله

وجود کودک مبتلا به فلج مغزی، مادران را در معرض استرس های مراقبتی متعددی قرار می دهد و کیفیت زندگی آنان را در تمامی ابعاد تحت تاثیر قرار می دهد. پژوهش حاضر با هدف، بررسی تاثیر برنامه آموزش هندلینگ مبتنی بر رویکرد خانواده محور بر کیفیت زندگی، استرس و افسردگی مادران کودکان فلج مغزی انجام گردید.

بررسی تأثیر تحریک شنیداری بر کنترل وضعیت کودکان فلج مغزی اسپاستیک 12-5 سال شهر تهران

زمینه و هدف: 80 درصد انواع فلج مغزی را نوع اسپاستیک شامل می شود. یکی از شایع ترین مشکلات این کودکان مشکل در کنترل تعادل است .از آنجایی که سیستم تعادلی تحت تأثیر دروندادهای حسی از سه سیستم بینایی ، حسی – عمقی و وستیبولار است. اما تاکنون به نقش گیرندهای شنوایی بر تعادل کودکان فلج مغزی توجه نشده است و نیاز به بررسی بیشتر در این زمینه دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیرات تحریکات شنیداری با صدای ن...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023