بررسی تاثیر آموزش مراقبت های ویژه بر دردهای عضلانی-اسکلتی مادران کودکان فلج مغزی 12-4 سال شهر تهران

پایان نامه
چکیده

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزش مراقبت های ویژه از کودکان فلج مغزی به مادران کودکان فلج مغزی بر درد های عضلانی-اسکلتی مادران است. روش بررسی: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی انجام شد. 60 مادر دارای کودک 4 تا 12 سال فلج مغزی از کلینیک های شهر تهران وارد مطالعه شدند. 30 مادر به طور تصادفی برای شرکت در کارگاه آموزشی مراقبت های ویژه کودکان فلج مغزی انتخاب شدند. شدت دردهای عضلانی-اسکلتی در نواحی مختلف بدن مادران با استفاده از مقیاس vas و تعداد نواحی درناک در کل بدن با استفاده از پرسشنامه نردیک قبل از شرکت در کارگاه و پس از 3 ماه بعد از شرکت در کارگاه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: شدت درد عضلانی-اسکلتی مادران گروه مداخله در مقایسه با گروه کنترل پس از آموزش مراقبت های ویژه از کودکان فلج مغزی به مادرانشان به طور معناداری کاهش پیدا کرده است( 05/0>p ) ، این در حالی است که سطح آگاهی آنان نیز افزایش قابل ملاحظه ای داشته است( 01/0>p ). نتیجه گیری: آموزش مراقبت های ویژه از کودکان فلج مغزی به مادران کودکان فلج مغزی برشدت درد های عضلانی-اسکلتی و سطح آگاهی آنان موثر بوده است. کلید واژه ها: درد عضلانی-اسکلتی، آموزش مراقبت های ویژه، مادران کودکان فلج مغزی

منابع مشابه

بررسی تأثیر آموزش مراقبت های ویژه بر استرس و کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی 12-4 سال شهر تهران

فلج مغزی شایع ترین ناتوانی حرکتی مزمن در کودکان است که می تواند تأثیر منفی بر کیفیت زندگی مادران داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی با ناتوانی شدید حرکتی انجام شده است. در مطالعه مقطعی حاضر، 70 مادر کودک فلج مغزی 12-4 ساله مراجعه کننده به مراکز توانبخشی شهر تهران در سال 1391-1390، به روش در دسترس انتخاب شدند. کیفیت زندگی مادران با استفاده از پرسشنام...

بررسی کیفیت زندگی و دردهای اسکلتی-عضلانی مراقبان کودکان فلج مغزی در مدارس جسمی-حرکتی

مقدمه و اهداف کودکان فلج مغزی، به دلیل محدودیت در انجام کارهای روزمره، در مدرسه نیاز به مراقب دارند. مراقبان مدارس جسمی-حرکتی، کارهای مراقبتی کودک را در زمان مدرسه انجام می­دهند. فراهم کردن این سطح از مراقبت، همراه با استرس­های فیزیکی، روحی و روانی است که می­تواند بر سلامت و در نتیجه کیفیت زندگی مراقبان تاثیرگذار باشد. هدف از مطالعه حاضر، بررسی دردهای اسکلتی-عضلانی و کیفیت زندگی مراقبان کودکان ...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش مراقبت های ویژه بر استرس و کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی ۱۲-۴ ساله شهر تهران

مقدمه: وجود کودک مبتلا به فلج مغزی، مادران را در معرض استرس های مراقبتی قرار می دهد و کیفیت زندگی آنان را در تمامی ابعاد متأثر می سازد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف، تعیین میزان تأثیر برنامه آموزش مراقبت های ویژه بر استرس و کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی انجام گردید. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع کارآزمایی بالینی بود که با انتخاب تصادفی دو گروه آزمون (29 نفر) و شاهد (25 نفر) انجام شد. ابزا...

متن کامل

بررسی درد اسکلتی-عضلانی مزمن در مادران دارای کودکان مبتلا به فلج مغزی

Objective: Children with Cerebral Palsy (CP) need special long term care which is usually provided by their mothers. Providing such intensive cares can induce physical loads on mothers' musculoskeletal system. The study aimed to assess the chronic musculoskeletal pains in mothers of children with cerebral palsy. Materials & Methods: This descriptive study was conducted in Tehran, 2011. Two g...

متن کامل

مروری بر آموزش مراقبت به والدین کودکان دارای فلج مغزی

 کودکان دارای فلج مغزی از ابتدای تولد با آسیب­های متفاوتی روبرو هستند. بنابراین دریافت خدمات از سوی متخصصین مختلف ضروری به نظر می­رسد که نیازمند صرف هزینه­ی مالی و زمانی بسیار است. با توجه به اینکه مراقبت نامناسب والدین گاهی وضعیت فعلی کودکان را تشدید می کند و میزان آموزش و مداخله در هر جلسه درمانی در کلینیک، برای ایجاد تغییرات نوروپلاستیک درمغز و تعامل با محیط ناکافی می باشد، لازم است مداخلات ...

متن کامل

بررسی مقایسه ای درد اسکلتی-عضلانی، افسردگی و کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی با مادران کودکان سالم

چکیده هدف: هدف از مطالعه حاضر مقایسه درد اسکلتی-عضلانی، کیفیت زندگی و افسردگی مادران کودکان فلج مغزی با مادران کودکان سالم است. روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-تحلیلی،60 مادرکودک فلج مغزی بر اساس نمونه گیری تصادفی ساده در کلینیک های کاردرمانی دولتی و خصوصی شهر تهران و60 مادر کودکان سالم از بین مادران مراجعه کننده به بیمارستان های دولتی و مطب پزشکان متخصص اطفال به مطالعه شدند. دو گروه از نظر ...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023