morphology, geochemistry, mineralogy, and micromorphology of soils of hormozgan province in relation to parent materials

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی
  • نویسنده حکیمه عباسلو
  • استاد راهنما علی ابطحی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

ویژگی های زمین شیمیایی، کانی شناسی، و میکرومورفولوژیکی خاک ها و سنگ مادر مربوطه در منطقه بین بخش های جنوبی زاگرس و خلیج فارس تا دریای عمان(استان هرمزگان، ایران) مورد بررسی قرار گرفت. هدف های این مطالعه شناسایی تغییرات در خصوصیات فیزیکی، شیمیایی، و ترکیب کانی شناسی خاک، مطالعه میکرومورفولوژی و تکامل خاک، و بررسی توزیع عنصر خاک بر اساس هوازدگی، پروسه های خاک و زمین شناسی جهت توصیف اثرات مواد مادری و تکامل خاک روی ویژگی های خاک بودند. پراش پرتو ایکس (xrd)، مقاطع نازک، میکروسکوپ الکترونی عبوری به همراه آنالیز عنصری، xrf و icp-ms برای به دست آوردن اطلاعات مورد نظر مورد استفاده قرار گرفتند. منطقه مورد مطالعه دارای آب و هوای خشک بوده و سنگ های رسوبی و آذرین بازی غالب هستند. خاکها تحت عنوان regosols، leptisols، arenosols، cambisols، solonchaks، gleysols، gypsisols، calcisols luvisolsطبقه بندی شدند. کانی های اولیه متشکل از کوارتز، فلدسپار، میکا، آپاتیت، آمفیبولها و کانی های ثانویه شامل کانی های تبخیری (نمک ، گچ، کلسیت و دولومیت) و فیلوسیلیکات ها (ایلایت، سپیولایت، و فیلوسیلیکات های 14 آنگسترومی) در خاک های مورد مطالعه شناسایی شدند. سیلت و شن عمدتا از فلدسپات های قلیایی و کوارتز تشکیل شده اند، در حالی که در نمونه های خاک کلسیت و دولومیت غالب بودند. فراوانی کانی های رسی به صورت کلرایت?پالیگورسکایت>ایلایت>کانیهای اختلاط پذیر> اسمکتایت>> کائولینایت بودند. غلظت عناصر در خاک و مواد مادری عمدتا در محدوده پیشنهادی متوسط خاک های جهان توسط مراجع مختلف بود. علاوه بر این، تفاوت های اندک غلظت عناصر بین افق های مختلف نشان داد که اکثر خاک های دارای تکامل کم و نشان دهنده تشابه زیاد بین خاک ها و مواد مادری است. مقادیر بالای عناصر قلیایی و قلیایی خاکی ، مقادیر پایین دو شاخص شیمیایی تغییر و تبدیل ( 40/67-61/4)، شاخص شیمیایی هوازدگی (73/71-82/4) و همچنین مقادیر بالای شاخص محصول هوادیدگی (pwi) و شاخص هوادیدگی پارکر (wip)، بیانگر یک منطقه با هوادیدگی نسبتاً متوسط می باشد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

petrology and geochemistry of khar-bash (western shahrood) and its relation ship to iron mineralization

منطقه مورد مطالعه در 23 کیلومتری جنوب غرب شهرستاشاهرود قرار دارد که در نقشه 100000/1 شاهرود قرار گرفته است.ناحیه مورد مطالعه در تقسیمات ساختاری ایران بخشی از زون البرز شرقی است . در طی سنوزوئیک این زون به شدت تحت تأثیر فازهای کوهزایی آلپی قرار گرفته و فعالیت های آتشفشانی انوسن در قسمت های غربی آن دیده می شود . از نظر ترکیب سنگ شناسی منطقه مورد مطالعه متنوع و بیشتر شامل سنگ های رسوبی مانند : آ...

15 صفحه اول

Mineralogy and geochemistry of the Hajiabad manganese deposit, Hormozgan province

The Hajiabad manganese deposit is located about 40 km northeast of Hajiabad, Hormozgan Province. This deposit is structurally located in the southeastern border of the Sanandaj-Sirjan zone. The manganese mineralization in the study area is hosted by calcite-dolomitic marbles and mica schists of Devonian age, as layers, veins and massive ores. Based on microscopic investigations, the ores are do...

متن کامل

the role of russia in transmission of energy from central asia and caucuses to european union

پس ازفروپاشی شوروی،رشد منابع نفت و گاز، آسیای میانه و قفقاز را در یک بازی ژئوپلتیکی انرژی قرار داده است. با در نظر گرفتن این منابع هیدروکربنی، این منطقه به یک میدانجنگ و رقابت تجاری برای بازی های ژئوپلتیکی قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده است. روسیه منطقه را به عنوان حیات خلوت خود تلقی نموده و علاقمند به حفظ حضورش می باشد تا همانند گذشته گاز طبیعی را به وسیله خط لوله مرکزی دریافت و به عنوان یک واس...

15 صفحه اول

investigating cda tendency and critical thinking abilities of iranian translation students in relation to their translation quality

امروزه مسئله ی اساسی در رویکرد های جدید زبانشناسی، ابعاد اجتماعی و ایدئولوژیک زبان تلقی می شود. گروه های مختلف اجتماعی، سیاسی و یا مذهبی از زبان به عنوان ابزاری برای دستیابی به اهداف درون گروهی خود استفاده می کنند (ون دایک، 2003). آنها معولا ایدئولوژی خود را صریحا ابراز نمی کنند بلکه آن را در غالب کلمات و ساختارهای زبانی پنهان نگه می دارند. تشخیص ایدئولوژی های پنهان در گفتمان نیازمند این موضوع ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023