ارزیابی عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بر اساس مدل تعالی سازمانیefqm

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی
  • نویسنده فهیمه خدامی عباسیه
  • استاد راهنما مجید ضماهنی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1391
چکیده

ارزیابی عملکرد، به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع، در جهت دستیابی به هدفها، به شیوه ای اقتصادی، توام با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد. مدلهای مختلفی جهت ارزیابی عملکرد سازمانها وجود دارد. از جمله این مدلها، می توان به مدل efqm اشاره نمود. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مدل efqm است. مدل efqm ، ابزاری است که تصوری از عملکرد سازمان در 9 حوزه را ایجاد می کند که 5 معیار آن حوزه توانمندسازها شامل معیارهای رهبری، خط مشی و استراتژی ،مدیریت منابع انسانی(کارکنان ) ، منابع و مشارکت ، فرآیندها و 4 معیار آن حوزه شامل نتایج مشتری، نتایج کارکنان و نتایج جامعه ،نتایج کلیدی عملکرد می باشند. ابزار اصلی گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد efqm است. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 0.875 بدست آمد که نشان از پایایی مناسب پرسشنامه بود. روایی پرسشنامه نیز به علت استاندارد بودن و تایید از سوی جانب سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران دارای روایی لازم بود. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان و مدیران صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم است. تعداد جامعه آماری 107 نفر می باشد. تعداد نمونه آماری از روش نمونه گیری تصادفی ساده 53 نفر مشخص شد. محقق جهت بازگشت تعداد مناسبی پرسشنامه، 100 پرسشنامه را بین نمونه آماری توزیع نمود و 70 پرسشنامه را مورد تحلیل قرار داد. جهت تحلیل داده های تحقیق، از نرم افزار آماری spss استفاده شده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که سازمان به جز معیارهای خط مشی، جذب منابع و نتایج جامعه دارای وضعیت مناسبی نمی باشد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تاثیر سبک رهبری بر سواد مالی کارکنان با توجه به نقش جو سازمانی و یادگیری در صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری

نقش رهبری بر بهبود و رشد سواد مالی کارکنان انکارناپریر است به طوری که افراد دارای سواد مالی در محیط اقتصادی تاثیربسزایی در دستیابی به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت برای مدیران فراهم می آورند از این رو هدف این پژوهش تعیین تاثیر سبک رهبری بر سواد مالی با توجه به نقش میانجی جو سازمانی و یادگیری در بین کارکنان صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم،تحقیقات و فناوری می باشد. روش تحقیق بر مبنای هدف کاربردی و ب...

متن کامل

رابطه فرهنگ سازمانی و عملکرد مالی در شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس مدل دنیسون

This research is to examine the relationship between corporate organizational culture and financial performance in Iranian ICT Ministry-affiliated corporations. Denison's questionnaire was used to measure organizational culture while four indicators namely Return on Assets, Return on Sales, Return on Owner's Equity Ratio and Operating Expenses/Operating Income Ratio were employed in assessing f...

متن کامل

راهکار های بهبود عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی efqm

هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری بر اساس مدل efqm در سال 1390 است. مدل efqm، ابزاری است که تصوری از عملکرد سازمان در 9 حوزه را ایجاد می کند که 5 معیار آن حوزه توانمندسازها شامل معیارهای رهبری، خط مشی و استراتژی، مدیریت منابع انسانی (کارکنان)، منابع و مشارکت، فرآیندها و 4 معیار آن حوزه شامل نتایج مشتری، نتایج کارکنان و نتایج جامعه، نتایج کلیدی...

متن کامل

ارزیابی عملکرد معاونت آموزش، تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم براساس مدل الماس تعالی در سال 1391

زمینه و هدف:سازمان‌ها برای تعالی، ناگزیر از استقرار سیستم‌های مدیریتی و ارزیابی هستند. از جمله مدل‌هایارزیابی، مدل الماس تعالی(Excelence Diamond)می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی عملکرد معاونت آموزش،تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی قم براساس این مدل وشناسایی نقاط اولویت‌دار جهت توجه واقدام صورت گرفت. روش بررسی:این مطالعه به روش توصیفی- مقطعیدرسال1391 انجامشد.ابزارگردآوریداده‌‌ها،پرسشنامه ا...

متن کامل

ارزیابی عملکرد بر اساس الگوی تعالی سازمانی بالدریج(مطالعه موردی : اداره کل نظارت بر ذیحسابی های وزارت امور اقتصادی و دارایی)

هدف از اجرای این پژوهش، بررسی و ارزیابی عملکرد اداره کل نظارت بر ذیحسابی ها ی وزارت امور اقتصادی و دارایی بر اساس الگوی تعالی سازمانی مالکوم بالدریج است. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه استاندارد الگوی تعالی سازمانی بالدریج استفاده شده است. در این پرسشنامه 29 سوال تخصصی در خصوص ارزیابی عملکرد هر حوزه طرح شده است که در میان نمونه مورد بررسی که شامل 110 نفر از ذیحسابان مستقر در تهران میباشند توز...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023